หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ.
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ ครู โรงเรียนอรัญประเทศ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล คณะกรรมการอำนวยการ
13 บาทหลวงอเนก ธรรมนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการ
17 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานที่ปรึกษา
18 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางเบญจวรรณ ยาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายบรรจรงค์ วงเศรษฐสุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางสาวภูษณิศา คุดชิตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบม่วงวิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
25 นางสาวสุนิษา สาลีพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
26 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
27 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
28 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
29 นางสาวรัชยา พรพงษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
30 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นางลักคณา อ่อนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นางสุรีย์ เกิดในหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวญาณิศา ดาราศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาฯ ประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นายศุภชัย ถามั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาฯ รองประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประธานการศึกษาพิเศษ
39 นางสุจิตรา สดีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร รองประธานการศึกษาพิเศษ
40 นายณัฐพล หลอดเงิน นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
41 นางสาววิลัยพร จันงาม นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
42 นางสาวเสาวลักษณ์ เพลียศรี นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
43 นางสาวสุภาพรรณ แก้วเคน นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
44 เด็กชายธรรมนูญ ลำน้ำ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
45 เด็กหญิงสุพิชญา ถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
46 เด็กหญิงผลกนก ถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
47 นางจันทร์แรม จิตพริ้ง ครูโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
48 นางสาวกฤษณา สมบัติ ครูโรงเรียนตาพระยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
49 นางสาวหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุล ครูโรงเรียนพรพงษ์กุล คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
50 นายศุภรัฐ ชูเกาะ ครูโรงเรียนพวงคราม คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
51 นางวิไลพร โมห้างหว้า ครูโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
52 นางสาวปิยะนุช คิดดี ครูโรงเรียนทัพราชวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
53 นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนดาราสมุทร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
54 นางสาวเมธาพร แม่นปืน ครูโรงเรียนทัพพระยาพิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
55 นายเจษฎา เกิดแปลงทอง ครูโรงเรียนวัฒนานคร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
56 นางสาวธนาภรณ์ จำปาสุข ครูโรงเรียนซับม่วงวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
57 นางสาวภัทรวดี อุทธา ครูโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ คณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
58 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
59 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานคณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
60 นายยศพล สิทธิพงษ์ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
61 นายจิรวิทย์ ระวีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
62 นายนัฐพงษ์ ดีงาม นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
63 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
64 นายธรรมนูญ พุ่มขจร นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
65 นายรุ่งโรจน์ พลอยฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
66 นายคัมภีร์ หาญครบุรี นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
67 นายนัฐพงษ์ เอื้ออภินันท์สกุล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
68 นายกิตติคุณ หล่อเงิน นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
69 นายจิรายุ จันทร์ประโคน นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
70 นายฉัตรกานต์ งามฉลวย นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
71 นายกนกพล กุลศิริ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
72 นายนันทวัฒน์ จันคณา นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
73 นางสาวสุชาดา นกศิริ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
74 นายณัฏฐนัน ฉิมมาแก้วจรรยา นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
75 นายคณิต บุญมาเครือ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
76 นางสาวชนิสรา ชูเชิด นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
77 นางสาวณัฐยาพร นามนารถ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร
78 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ เลขานุการคณะกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
79 นางรจนา เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
80 นายทรงชัย ทรงเจริญ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ทีมประกอบฉาก การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
81 นางสาวอรสา สุกใส นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ทีมประกอบฉาก การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
82 นางสาวนวพร บัวหอม นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ทีมประกอบฉาก การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
83 นางสาวพรศิริ ขำสุขเลิศ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ทีมประกอบฉาก การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
84 นางสาวอารยา ชาวน้ำฝน นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ ทีมประกอบฉาก การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
85 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
86 นางสาวสุมาลี ผดุงญาณ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
87 นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
88 นางสาวสุขุมาภรณ์ จันทนา ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
89 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
90 นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
91 นางสาวกฤษกา กุหลาบ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
92 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
93 นางอุษา ประยูรศุข ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
94 นางนุชนารถ เจริญผล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
95 นางพรศิริ วงษ์ภีระ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
96 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
97 นางสาวจิราพร จันทร์นิ่ม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
98 นายธนพล ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
99 นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
100 นางวิรัลพัชร คำดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
101 นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
102 นางขวัญเรือน โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
103 นางสาวปิยนันท์ เหนือเกาะหวาย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
104 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
105 นางสาวอรนุช บุญชู ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
106 นางสาวนงค์ลักษณ์ สังข์ระมาตร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
107 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
108 นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
109 นางพณัสชญา ไวกัง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
110 นายดำรง จรรัตน์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
111 นางสาวธนิตธี ทวีผล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
112 นางจันทิมา ทองปั้น ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
113 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
114 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
115 นางอุสามาศ สิงห์ปาน ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
116 นางวิรัลพัชร คำดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
117 นายทัศนัย ภูสุวรรณนานนท์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
118 นางชลลดา ชำนาญ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
119 นางวิรัลพัชร คำดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
120 นางสาวภาณี บุญเกื้อ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
121 นางสุวิภาพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
122 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
123 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
124 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
125 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
126 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
127 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาฯ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
128 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
129 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
130 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
131 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
132 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
133 นางเบญจวรรณ ยาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
134 นางสุรีย์ เกิดในหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
135 นายบรรจรงค์ วงเศรษฐสุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
136 นางสาวภูษณิศา คุดชิตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
137 นายศุภชัย ถามั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาฯ รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
138 นางลักคณา อ่อนศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
139 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
140 นางสาวญาณิศา ดาราศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
141 นางสาวสุนิษา สาลีพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
142 นางสุจิตรา สดีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขัน
143 นางพิจักษณา กาวี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
144 นางนุชนารถ เจริญผล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
145 นางสมัยพร อุปมัย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
146 นางอัมพิกา ฝักแคเล็ก ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
147 นางสาวปนัดดา มนิตสาร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
148 นางเสงี่ยม วรวัฒน์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ
149 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
150 นายธนพล ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
151 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
152 นายสุพล โพธิ์ทอง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
153 นายสุรัตน์ หมอประกอบ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
154 นายเสนาะ หมอประกอบ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
155 นายอ๊อด พันทะคุ พนักงานบริการโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
156 นายสมพร ปะทา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
157 นางทองคำ ชมดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
158 นางสมบัติ จันทรสอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
159 นางนิตยา วงศ์สายสืบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
160 นางวิภาดา เจนดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
161 นางบัวคำ คำสมร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
162 นายสังเวียง อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
163 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
164 นายบิณรงค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุมห้องโสต ๓ ห้องโสต ๕ เวทีกลางแจ้งและโรงอาหาร
165 นายอรรถพร พงศ์อารี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
166 นายจรัญชัย ลพพื้น ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
167 นายศุลี จันทรวิเศษ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
168 นายวรรณที ใจผ่อง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
169 นายสุทิตย์ ธรรมมา ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
170 นายพิทยา กอบเกิด ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
171 นางเสาวคนธ์ กุหลาบเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
172 นายสนอง นาคสกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย
173 นายจีรนันท์ ขุนทอง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
174 นายเด่นชัย บุญทองโท ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
175 นางสมพิศ โคกเกษม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
176 นายวินัย แก้วน้อย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
177 นางสุพรรณี ทิพยนันท์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
178 นางพิสมัย มะลอย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการดูแลด้านการจราจร
179 นางสุนันท์ สุดโสภา ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
180 นางกรรณิกา ลีอุดม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
181 นางสาวนาวี พรวาปี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
182 นางสาวขวัญใจ นรอิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
183 นางอารมณ์ พรหมดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
184 นางสุวิภาพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
185 นางสุขศรี กุลนนท์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
186 นางมาลา ติงสะ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
187 นางพาสนา แสงคุรัง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
188 นางทองคำ ชมดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
189 นางสมบัติ จันทรสอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
190 นางนิตยา วงศ์สายสืบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
191 นางวิภาดา เจนดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
192 นางบัวคำ คำสมร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
193 นางกรรณิกา ลีอุดม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
194 นางสาวขวัญใจ นรอิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
195 นางสรัญญา ถาวรกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ
196 นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
197 นางสาวสมหญิง สิงห์โต ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
198 นายเทวฤทธิ์ สองเมือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
199 นางสมัยพร อุปมัย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
200 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
201 นางสุภาดา สโมสร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการด้านการปฐมพยาบาล
202 นางชลธิชา บัวผัน ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการด้านการปฐมพยาบาล
203 นางสาวจุฬัมพา ผันประเสริฐ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการด้านการปฐมพยาบาล
204 นายชาญวุธ ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ คณะกรรมการด้านการบันทึกภาพ
205 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานคณะกรรมการด้านการบันทึกภาพ
206 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานคณะกรรมการด้านการบันทึกภาพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]