สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=62 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อรัญประเทศ 38 24 13 75 67 7 6 4 80
2 ทัพราชวิทยา 21 15 10 46 54 16 3 8 73
3 วัฒนานคร 20 15 8 43 42 8 4 11 54
4 ตาพระยา 18 12 15 45 53 8 8 9 69
5 สำเร็จวิทยา 14 11 7 32 30 7 1 1 38
6 พวงคราม 14 10 5 29 31 9 2 0 42
7 คลองน้ำใสวิทยาคาร 11 6 6 23 25 13 3 3 41
8 ซับม่วงวิทยา 7 8 2 17 22 6 3 10 31
9 ทัพพระยาพิทยา 6 11 10 27 28 14 4 9 46
10 ซับนกแก้ววิทยา 5 5 7 17 24 9 7 6 40
11 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 4 4 4 12 18 11 3 12 32
12 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 3 4 9 10 12 4 8 26
13 พรพงษ์กุล 2 2 4 8 10 4 3 2 17
รวม 162 126 95 383 414 124 51 83 589