หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบังอร จำปาเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางนาริษา รอดมาลีโรงเรียนสวนแตงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชา สมิงไพรโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
4. นางพจนา พึ่งอุทัยศรีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางประภีร์ อังสุวรโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ กัลย์จารึกโรงเรียนสงวนหญิงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นายสุรชัย แก้วหอมคำโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญา สุขาทิพยพันธุ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เทพแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางชื่นฤทัย นิยมทองโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชัชฎา ทองคำใสโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา รักคุณโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตนภา เอื้อทยาโรงเรียนสวนแตงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศิริพันธุ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสุพรรณี ศรีคำโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนวพร น้ำชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พูลเกิดโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราวรรณ จันชังโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวศศิธร สังข์ทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปทิตตา จันทร์มณีโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ไววิทยะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชณัฏฐา ทองคำเจริญโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพันธ์ โทณผลินโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยสร ศรีธัญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา บัวชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุวพร อังกุลดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
5. นางเนาวรัตน์ จรัสศรีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายดนัย ศรีคำโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกลาภโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวนิตยา เปียปิ่นทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี ชูกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เชิดตระกูลโรงเรียนสงวนหญิงรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์วิท กล้าหาญโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมศักดิ์ พระแท่นโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา พรหมใจรักโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสำเรียง บัวนาคโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พรหมรสโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางพรทิพย์ ปานชาโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา แก้วแกมเสือโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์โรงเรียนบางปลาม้า กรรมการ
3. นางสาวจินตนา ถาวรโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางทิพมณฑา ทนุการโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางอภิรดา มุขโตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายสมชาย เวียงชัยโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
8. นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
9. นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุดโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฏ นุ่มอ่อนโรงเรียนตลิ่งชันกรรมการ
3. นายณราชัย เมฆวิไลพันธ์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. นายสุภศิลป์ ดอกรังกูลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
7. นางรจนา ศิลาโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุลโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางเจียรนัย พิมใจใสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทับทิม แสงอินทร์โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ นิลดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุลโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางเจียรนัย พิมใจใสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทับทิม แสงอินทร์โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ นิลดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุลโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางเจียรนัย พิมใจใสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทับทิม แสงอินทร์โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ นิลดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุลโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางเจียรนัย พิมใจใสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทับทิม แสงอินทร์โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ นิลดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บุญเติมเต็มโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายจงคุณ อินทนะโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ดอกลำภูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ด้วงละไม้โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศิรินภา จิตติชานนท์โรงเรียนบางปลาม้า กรรมการ
2. นายสรวิศ ทนุการโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุช คงทัดโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐินี รอดทรัพย์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวบรรจง แก้วคำโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นางบุศรา อิ่มทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายสุชาติ หงส์ทองโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
6. นางสุชาดา สุนทรเนตรโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
8. นายมานะ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
9. นางแพร สมใจเพ็งโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุช คงทัดโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐินี รอดทรัพย์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวบรรจง แก้วคำโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นางบุศรา อิ่มทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายสุชาติ หงส์ทองโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
6. นางสุชาดา สุนทรเนตรโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
8. นายมานะ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
9. นางแพร สมใจเพ็งโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันยารัตน์ ดุษณีย์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา นามโชติโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสุรีย์พร จึงสง่าสมโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นางพเยาว์ เคนผาพงษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา เรืองวิเศษโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สุนทรวิภาตโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางปาริชาต ไทยเจริญโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญชุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ พัฒผลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ท่าฉลาดโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ดาวลอยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ทองดีโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตติมา ดมหอมโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา จุลโพธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางวิยดา เจริญศรีโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ
4. นางธิติมา พลอยงามโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคีกรรมการ
5. นางเกสร สุนทรเนตรโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรพรหมโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล พุ่มเข็มโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางนันทวัน บุญชุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรพรหมโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล พุ่มเข็มโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางนันทวัน บุญชุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสายสุณีย์ หงษ์โตโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวรษิกา น้ำใจดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายชัยชนะ จุ้ยเปี่ยมโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเศวตฉัตร บุญภิละโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สวนดอกไม้โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางจันทร์เรียม บุตรแสงดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเกษราพร แจ่มแจ้งโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล ลิ้มลมัยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จันทร์เสงี่ยมโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา บุญมากโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยมโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"กรรมการ
5. นางกัญญาภัทร คำภิภาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ จันทร์เสงี่ยมโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา บุญมากโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยมโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"กรรมการ
5. นางกัญญาภัทร คำภิภาคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ กรึกกรองโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางศิริพร เถาว์โทโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
5. นายประสาน แสวงทองโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประคอง อดทนดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายปภาณ โอนอ่อนปรากุลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายนิรุตต์ ปานทองโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นายทินพันธ์ บุญธรรมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางนัญธมณีกร ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยวรรณ สุดโตโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
2. นางศุภัควัลย์ แสงภู่วงษ์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นายนพพร วงษ์วรรณดีโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนภัสนันท์ แป้นแก้วโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางพเยาว์ ตนดีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ
3. นางยุพา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลลักษณ์ จินดาพลโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
2. นายณรงค์เดช สุนทรเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางอังศุ จินดาไตรรัตน์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวประนอม สืบจากอินทร์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
2. Dr.จารุฐพงษ์ ศิลปภิรมย์สุขโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธเนศ บริสุทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ผลภาษีโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดาโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรทัย แต่งงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถาวร ศรีหิรัญโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
2. นางสาวพยงค์ ทรัพย์มาดีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ วัฒนากูลโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
2. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ อรชรโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ธูปแพโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
2. นางบังอร ลิ้มทองคำโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางอภิรดา เตียววิไลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปรียา บุญประคองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายคัมภีร์ ยอดศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอรุณี อรเอี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวีณา ทองวิเศษสุขโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประชุม ศรีงามโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระ ตุ้ยดีโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธานี ปริปุรณะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บุญเสวกโรงเรียนสวนแตงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ สวยรูปโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือรองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโตโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2รองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวจิราพร เล็กพงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโตครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2รองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี ( KPN )รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุลนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรนำ้ดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุลนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรนำ้ดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุลนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรนำ้ดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุลนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรนำ้ดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อสถาบันดนตรี (KPN)รองประธานกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้านครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ จันทร์ขำครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้านครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ จันทร์ขำครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้านครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ จันทร์ขำครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้านครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ จันทร์ขำครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้านครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ จันทร์ขำครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกานต์มณี คงเชื้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรกมล ช้างเผือกโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ ราชสิงห์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกานต์มณี คงเชื้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท์โรงเรียนหรรษาสุจิัตต์วิทยา 2 กรรมการ
3. นางสาวพรกมล ช้างเผือกโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางกนกรัตน์ ราชสิงห์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสว่างวงศ์ ธัญพิสิฐกุลโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางวิวรรทนี ศรีวิพัฒน์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเสาวรส เนตรอรุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิณวดี บัวแตงโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวสุภานี บุญพรวงศ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสนธยา วันวัฒนกิจโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวิริยา หอมระรื่นโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ประธานกรรมการ
2. นางลำพึง วารีรัตน์โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏิ์กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ประธีปทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศศลักษณ์ ตรีพลอักษรโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี หาญทนงค์โรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี ทิวาวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดีโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางนิตยา ปริปุรณะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ถอยวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณพัทธ ซื่อตรงโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางพรพรรณ เอมสมบุญโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
4. นายวศิน ชูชาติโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
5. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางเครือวัลย์ ประสานชีพโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางภัทรวดี บุญเชื้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงพร อายุการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เกตุมณีโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางสาวศกุนี ศรีเหราโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทิพยารัตน์ ดนุไทยโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เทพคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ แผนสมบูรณ์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
4. นางสุภาพร กล่ำจีนโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางมัณฑนา นิลวงษ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
6. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วงโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
8. นางสาวผุสชา ทิพเนตรโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางทิพยารัตน์ ดนุไทยโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เทพคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ แผนสมบูรณ์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
4. นางสุภาพร กล่ำจีนโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วงโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางสาวผุสชา ทิพเนตรโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
7. Mr.ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุติพร ผิวทองอ่อนโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. Missครู จีนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. Missครู ชาวจีนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. Mr.ครู ชาวจีนโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. Mr.ครูชาว จีนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางสาววาสนา เพชรรัตน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. นางจันทร์ฉาย อินสว่างโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุติพร ผิวทองอ่อนโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. Missครู ชาวจีนโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. Missครู จีนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. Mr.ครูชาว จีนโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. Mr.ครู จีนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางสาววาสนา เพชรรัตน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
7. นางจันทร์ฉาย อินสว่างโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Shinichi Murataโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.ครู ชาวญี่ปุ่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. Mr.ครูชาว ญี่ปุ่นโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
4. นางชุติมา เที่ยงบางหลวงโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายเอื้อน ชูวงษ์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ ดีสุบินโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. MissMeredith Praniewiczโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางทวีป นามณีย์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพยุงศรี หอมสุวรรณโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ประธานกรรมการ
2. นางเกษร ภักดีภักดิ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พันธุ์ศิริโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. MissLizetie Annsaynoโรงเรียบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางผ่องศรี ปั้นพงษ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพล เอี่ยมสกุลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
4. นางจินตนา หลอดแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพล เอี่ยมสกุลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
4. นางจินตนา หลอดแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร ชีวสุขานนท์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ สุดโตโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นายสายัณห์ นิลวงษ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวิสูตร ชีวสุขานนท์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ นิลวงษ์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางปิยวรรณ สุดโตโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา หนูเทศโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อมโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นางน้ำอ้อย พุ่มเข็มโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวปานธนา ทับทองดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพัลลภ ยอดไม้งามโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุขสำราญโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางงามตา ธนสีลังกูรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ จำปาสักโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สังข์ทองโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางศรีวรรณ โชระเวกโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางภาวิตา อ่อนอินทร์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สังข์ทองโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางศรีวรรณ โชระเวกโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางภาวิตา อ่อนอินทร์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
3. นางสาวธันยรัตน์ ชัยวันดีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธินี ทองสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิมล จรเข้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ขันทองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธินี ทองสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิมล จรเข้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ขันทองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุขโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จงสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายภาคภูมิ ขันธควรโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. นางสาวจีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่องโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี วังสงค์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี วังสงค์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แสงพันตาโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายอำนาจ ใจซื่อโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายคชาทัช โชคสุขนิรันดรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคชาทัช โชคสุขนิรันดรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวรักษ์ แสงสนิทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สวัสดีโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวทัศวิมล ดวงแก้วโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
6. นายรชตะ แก้วสวรรค์โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางญดาภรณ์ นาคโหนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางบงกช สนธิ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ กระจาดทอง โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"กรรมการ
5. นายภาคภูมิ ขันธควร โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
6. นางศศิวรรณ คุ้มฉายา โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณี เคหะจุ้ย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
2. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายดนุพล บุญชอบ โรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลสิริ ใจดีโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จำปาเงินโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสวลี มะยุราโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายโพ บุตรแสงดีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพินัย โพธิ์ศรีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ปิ่นทองโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางกุลสิริ ใจดีโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายลิขิต ปิ่นทองโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี มะยุราโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา ขุนพินิจโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา บุญญสิทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา บุญญสิทธิ์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ พวงเพชรโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางคนึง ไวยโอรสโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต ลาวังโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บุญศรีวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
3. นายรุ่ง อ่อนอินทร์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายรุ่ง อ่อนอินทร์โรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินัย โพธิ์ศรีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประกอบ บุญศรีวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พลเสนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธาสินี อุทัยฉายโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมณฑล พลเสนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บุญศรีวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มีชาวนาโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินดา สุวรรณบุญฤทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฌานิกา สุนทรเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีบัวทองโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจินดา สุวรรณบุญฤทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฌานิกา สุนทรเกตุข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอ้ครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีบัวทองโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ถาวโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางวันทนา โพธิ์รังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวฉัตรระวี ศรีคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ถาวโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางวันทนา โพธิ์รังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวฉัตรระวี ศรีคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมภพ อุตสาหะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อุตสาหะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมภพ อุตสาหะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมภพ อุตสาหะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]