หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายวุฒิชัย หงษ์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นายสำเร็จ บุตรแสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นายกานนท์ อินทปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายฉัตรชัย น้ำชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางวรวดี อินทร์กอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางจุรีย์ พัฒน์ผล ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายศรายุทธ บริวาส ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นางวชิราภรณ์ วรัตถสุวรรณ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางชุติมา สุนทรวิภาต ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางนงเยาว์ วระกุล ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นางสาวปัญจพร มาพลาย ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางกันยารัตน์ ดุษณีย์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายณัฏฐ์ พูนดี ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นายอรรถพล ลิ้มลมัย ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์เสาร์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 เด็กชายอรรณพ บุญเทศ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 เด็กชายขิตติขจร บัวผัน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 เด็กหญิงพรสวรรค์ สุทัศน์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประประโคน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 เด็กหญิงฉัตรระวี ราชบัณฑิต นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 เด็กชายจตุเทพ จี้ลี้ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 เด็กชายธนภูมิ ปัญจวิรัชช์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 เด็กชายณัฐนน โสภา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 เด็กชายบรรพต อินทร์เอี่ยม นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นางสาวนทีกานต์ แร่เพชร นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นางสาวปาณิศา พูลจันทร์ทึก นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นายวาริช ทังตระกูล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นายภูมิณัฐ ศรีธรรมรัชต์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นายปรินทร เจตนเสน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 นางสาวธนัญญา ซือพั้ว นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายรัชชประภา โพธิ์พิมลวัฒนะ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นายณัฐวุฒิ ศรีโปฏก นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นายณัฐวุฒิ อ่อนเฉียบ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นายธรณ์ธันย์ หาญทนงค์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายชนกันต์ ฉัตรขำ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นายธนารักษ์ พันธุ์เมือง นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายสุทิวัส จำปีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางสาวจิราวรรณ มาตรศักดา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นางสาวเบญจมาพร ศรีแดง นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นางสาวอรพิน เงินมาก นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางสาวอริศรา ทองภูมิ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นางสาววิกานดา กาฬภักดี นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นางสาวอัฐรีญา ไวยนิทา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นายเปรม ชัยชนะ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 นายนครินทร์ แซ่แต้ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
59 นายพันธุ์กิตติ์ กาญจนวลัยกุล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
60 นายภาณุพงษ์ มีทอง นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
61 นางสาวชุติมา พิจารณ์คุณธรรม นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางสาวพิชญา ดวงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางสาวภาวิณี ดอกสุทัศน์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นางสาวเจนจิรา ทรัพย์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นายนนทวัฒน์ พินทะ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน การจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นายสำเร็จ บุตรแสงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
67 นายกานนท์ อินทปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
68 นายฉัตรชัย น้ำชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ประธานกรรมการ
71 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ประธานกรรมการ
72 นายประทีป ประทีปทอง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
73 นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" ประธานกรรมการ
74 นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" ประธานกรรมการ
75 นายพินิจ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ประธานกรรมการ
76 นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระกาเรียนรู้ศิลปะ
77 นายประจวบ บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายขวัญชัย ตู้พิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศรีประจันต์ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นางสาวสุวนิตย์ สะท้าน ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
82 นายสุขสันติ แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
83 นายสรพงษ์ จันทา ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
84 นายสุนทร สามสี พนังงานธุรการ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
85 นางสาวภรภัทร สุดแสวง วิทยากรท้องถิ่นดนตรีไทย โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
86 นางอัจราพร เกิดในแก้ว ครูธุรการโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
87 นางสาววรัทภส์ณิชา ลำเลิศธนกุล ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)
88 ว่าที่ร้อยตรี ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)
89 นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)
90 นางสาวเตือนใจ กำมอญ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)
91 นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์)
92 นายสัญญา กันหารัตน์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นายนครินทร์ สระทองจุด โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นางสาวประภัสรา พัวพันธุ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางสาวนริศรา คุ้มบุญ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นางสาวศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา โรงเรียนศรีประจันต์ นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นางสาวณัฐวดี เดชครุธ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นางสาวเกศินี กล้าหาญ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นางสาวพัชริดา ชาวเขาดิน โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100 นางสาวสมใจ เข็มทอง โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
101 นางสาวกัญญาณัฐ นาคผา โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นางสาวณัฐธิดา กรุฑวงษ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นางสาวนิสากร อู่พันธ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 เด็กหญิงชนิดา เภาวงษ์ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นายวุฒิชัย หงษ์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา รองประธานกรรมการ
108 นายกิตติพล เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 รองประธานกรรมการ
109 นายธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองประธานกรรมการ
110 นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการ
111 นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการ
112 นางสาวบุญชู รักญาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา รองประธานกรรมการ
113 นายวิสูตร ชีวสุขานนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ
114 นายวันชัย ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ
115 นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ
116 นางบุญตา อินทะชัย ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ
117 นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
118 นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
119 นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
120 นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
121 นางสุพรรณี ศรีคำ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
122 นายดนัย ศรีคำ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
123 นางพจนา พึ่งอุทัยศรี ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
124 นางพรทิพย์ ปานชา ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
125 นางสาวอรุณี อรเอี่ยม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
126 นางสาวชณัฏฐา ทองคำเจริญ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
127 นายสมศักดิ์ พระแท่น ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
128 นางคำศรี สร้อยสุวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
129 นายสุรชัย แก้วหอมคำ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
130 นางสาวฉวีวรรณ ทองมาก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
131 นางสาวชัชฎา ทองคำใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
132 นางโกสุมภ์ เอี่ยมสะอาด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
133 นางสาวอรทัย แต่งงาม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
134 นายคัมภีร์ ยอดศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
135 นายสนชัย ศรีโมรา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
136 นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ
137 นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
138 นางสาวเมธินี ทองสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
139 นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
140 นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
141 นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
142 นายภาคภูมิ ขันธควร ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
143 นายวสันต์ สุนทรพงษ์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ
144 นางกนกนุช ชาติทอง ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและเลขานุการ
145 นายณรงค์เดช สุนทรเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการ
146 นางเนาวรัตน์ จรัสศรี ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและเลขานุการ
147 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและเลขานุการ
148 นางรัตนา วรรณพุฒ ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
149 นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ
150 นายมานพ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
151 นายธนัทพล คุณาวิศรุต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
152 นางสาวสุวพร อังกุลดี ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
153 นางสาวศศิธร สังข์ทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
154 นายประยุทธ์ ขำพิจิตร ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
155 นางสาวนิตยา เปียปิ่นทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
156 นางผ่องศรี ปั้นพงษ์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
157 นางสาวดุศิตา ชลมาก ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกคะแนน
158 นายยอดชาย ขุนสังวาล ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
159 นางญดาภรณ์ นาคโหน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
160 นางบงกช สนธิ ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
161 นางศิริรัตน์ กระจาดทอง ครูโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
162 นายภาคภูมิ ขันธควร ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
163 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ต้น
164 นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
165 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 รองประธานกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
166 นายคมสัน ธรรมนู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
167 นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
168 นายกิตติพล เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
170 นางนวลเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
171 นายสวัสดิ์ นิลศร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
172 นางทัศนีย์ ม่วงน้อย ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
173 นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นางสาวรัศพร พุฒจีบ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
176 นางสาวเมธินี ทองสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
177 นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
178 นายวสันต์ สุนทรพงษ์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
179 นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
180 นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
181 นายภาคภูมิ ขันธควร ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
182 นางสมบูรณ์ ทองงาม ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
183 นางสาวอภันตรี วังสงค์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
184 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
185 นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
186 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
187 นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
188 นางสาวธันยรัตน์ ชัยวันดี ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189 นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
190 นายปัถย์สรัล กระธน ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
191 นางสาวเจนจิรา หนูทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
192 นายโยธิน อิ่มหิรัญ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
193 นายพงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
194 นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
195 นายเรืองศักดิ์ อุทัศน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
196 นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
197 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า กรรมการและเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
198 นางกนกนุช ชาติทอง ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
199 นายรุ่ง อ่อนอินทร์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
200 นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
201 นายมานพ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
202 นางสาวญาณี เคหะจุ้ย ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย
203 นายวิษณุ ทองคำ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย
204 นายดนุพล บุญชอบ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย
205 นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย
206 นางสาวดลดา สังขสุวรรณ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย
207 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.ปลาย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]