รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายอธิคม  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองน้อย
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายมาโนช  พลายละหาร
 
1. นางสาวรวงพร  เลิศปฏิภานพงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายจิณญาณวัฒน์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
3. เด็กหญิงทิวาสิริ  บัวบาน
 
1. นายอาทิตย์  เอกลาภ
2. นางกรรณิกา  ไววิทยะ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาริสา  จันทร์แสง
2. นางสาวสิริกร  ขำวงษ์
3. นางสาวโสฬญา  ส่งแสง
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิจิตรแสงสี
2. เด็กหญิงญาณิศา  แช่มประเสริฐ
 
1. นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกันยารัตน์  วรรณปทุมจินดา
2. นางสาวบุษกร  เรืองเดช
 
1. นางลักขณา  พรหมใจรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชลกร  มธุรสจำนรร
 
1. นางพรทิพย์  โรจน์ประเสริฐสุด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายมนตรี  ใจดี
 
1. นายพิเชษฐ  ผาสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีอินทร์งาม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขเสริม
3. เด็กหญิงสโรชา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรสุรางค์  ปานทรัพย์
2. นางสาวเฉลิมวรรณ  โชคดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายฉัตรมงคล  แนบเนียน
2. นายธนพล  ไชยชนะ
3. นายธนัตถ์  กระแจะเจิม
 
1. นางเจียรนัย  พิมใจใส
2. นางสาวนันท์สินี  เหลืองสถิตย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  หอมสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิณัฐตามาศ  พาพสท์
3. เด็กหญิงอัญกร  แฝงยงค์
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวธัญญารัตน์  น้ำใจดี
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีเพียงจันทร์
3. นางสาววิศัลย์ศยา  ปานสุวรรณ
 
1. นางสิริพรรษ์   คล้ายสุบรรณ์
2. นางศิรินภา  จิตติชานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายบุญยกร  ทรัพย์สวนแตง
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวธรรมพร  เจริญสวัสดิ์
2. นายปฏิญญา  พลสารทูล
 
1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  ฉ่ำใจดี
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกาญจนา  เปี่ยมธรรม
 
1. นายบรรเทิง  ท่าฉลาด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  หิรัญอุทก
2. เด็กชายวงศกร  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  คล้ายสีทอง
 
1. นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ
2. นางกันยารัตน์  ดุษณีย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวนิรมล  พรมทอง
2. นายภคพงษ์  ปุริสา
3. นายศุภชัย  เจริญจิตตั้ง
 
1. นางชุติมา  สุนทรวิภาต
2. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชนัญดา  สอาดไพร
2. เด็กหญิงอรพินท์  เกตุสุวงษ์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  บุญศรีวงษ์
 
1. นางสาววรางค์ภัทร์  สุขเรือน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชวนันท์  ชาติเจริญรัตน์
2. นางสาวน้ำอบ  ศรีสัญ
3. นางสาวรัตนลักษณ์  สกุลเจริญพร
 
1. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศษบุบผา
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  นาคนิยม
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูพิชิต
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์เผื่อนน้อย
2. นางสาวปวิชญา  สังขรัตน์
3. นางสาวมุกตาภา  อยู่เปี่ยม
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาครดี
2. เด็กหญิงอริสา  ผิวบางกูล
3. เด็กหญิงเพชรประกาย  บุญเนตร
 
1. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
2. นางปราณี  ชัยวิรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวกนกพรรณ  บุญคง
2. นางสาวนันท์ปภัทร  พันธุ์วรรัชต์
3. นางสาวปภัสรา  ศรีหิรัญ
 
1. นางปราณี  ชัยวิรัตน์
2. นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวราพรณ์  ทองมา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ้อภูมิ
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปณิดา  ศรีบรรจง
2. นางสาวสุปรียา  ศรีสม
 
1. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายนฤเบศ  อัดโถ
2. เด็กชายวชิรพันธ์  เมฆฉาย
 
1. นางนงเยาว์  วระกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายจิรายุ  คำสิบมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมจิตร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  เกตุคำ
3. เด็กหญิงพรพิมล  สุพรรณคง
4. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงน้อย
 
1. นางปิยวรรณ   สุดโต
2. นางสาวกชพร  สุขสวัสดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวขวัญสุรางค์  ปราบนิกร
2. นางสาวฑาริกา  คำสด
3. นางสาวลักษณา  ทองยาน
4. นางสาวสุวิษา  ทิพย์ปราณี
5. นางสาวเกศิณี  ศิลางาม
 
1. นางปิยวรรณ   สุดโต
2. นางสาวกชพร  สุขสวัสดิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรัฐโชติ  แก้วคำตา
2. เด็กชายชัชวาล  อาจองค์
3. เด็กชายนิติรัฐ  พูนจันทร์ทึก
4. เด็กชายภานุพงษ์  นาคสมพงษ์
5. เด็กชายสุธิมนต์  ประทุมชาติ
 
1. นางสายพาน  ทองจันทร์
2. นางนพรัตน์  ศรีมาตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกนิตา  นาคอ่วม
2. นางสาวกมลภา  ประทุมทรัพย์
3. นางสาวธาราภรณ์  จิตบรรจง
4. นายรณกฤต  มาแสง
5. นางสาวสิภาพร  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวพัชรา  เจริญพันธุ์
2. นางสายพาน  ทองจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญจรีย์  ปิณฑะสิริ
2. นางสาวญาตาวี  ธนะสุนทร
3. นางสาวติณณา  ปานธารา
4. นายนพฤทธิ์  เทดี
5. นางสาววิจิตรา  รักวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
2. นายสุชาติ  ผลภาษี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกมล  พรเจริญชัย
2. นางสาวกัญจาน์  เย็นใจดี
3. นายกิตติธัช  สมคเณ
4. นายขวัญภัทร  ฉาบสุวรรณ
5. นางสาวคุณพระรักษ์  นาคแก้ว
6. นายชนาธิป  ตันประสิทธิวัฒน์
7. นายณัฐดนัย  แซ่ลี้
8. นายธนวัฒน์  น้อยประไพ
9. นายธีรภัทร  วิวัฒนพรพานิชย์
10. นายบรรพต  เทียนสวัสดิ์
11. นายปวริศ  ฉ่ำมาก
12. นายภาคภูมิ  สุภศรี
13. นางสาววรรณกานต์  วิสัยชนม์
14. นางสาวศุภิญญา  ทองนวล
15. นางสาวสุวรรณรัตน์  วุฒิเจริญโกศล
16. นายอภิสิทธิ์  แสงสุริยา
17. นางสาวอุทัยวรรณ  โพธิ์รัง
18. นายเสกฎฐวุฒิ  สิทธิสันต์
19. นายเอกวัสส์  พสิษฐ์ธีรนาถ
20. นายไชยศักดิ์  อดุลยศักดิ์
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
3. นายณรงค์เดช  สุนทรเนตร
4. นางสาวฉวีวรรณ  ทองมาก
5. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกาญจนา  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวกาญจนา  เปรมใจชน
3. นายกิติพัฒน์  กันตพรวิวัธน์
4. นายคมชาญ  วงษ์แสงเพชร
5. นายจีรวัฒน์  ทองจำรุญ
6. นางสาวชนานันท์  ฉายอรุณ
7. นางสาวชยพร  มากช่วย
8. นายชัยวัฒน์  เกิดโพธิ์ชา
9. นายธนชิต  พานิชกิจ
10. นายธนากร  บุญยงค์
11. นายธันฐกรณ์  จันทร์เพ็ง
12. นางสาวนภัทร  ปภานิธิสกุล
13. นายปิยะวัฒน์  หอมสุวรรณ
14. นายภาคภูมิ  จงสวัสดิ์
15. นายศุภวิชญ์  ผลโพธิ์
16. นางสาวสาริศา  มาลาวงษ์
17. นางสาวสุชานันท์  สุขกลาง
18. นางสาวอรุณรัตน์  ทรัพย์ประเดิมชัย
19. นายเชฏฐพร  เชื้อสุพรรณ
20. นายเอกพศุตม์  วงษ์วาลจันทร์
 
1. นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา
2. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
3. นางสาวศกลวรรณ  อุ่นคง
4. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
5. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  นุชชาวนา
 
1. นางวัชรินทร์  กอกุลชัง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายอุกกฤษฏ์  วิไลวณิชวงศ์
 
1. นางนพรัตน์  ศรีมาตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปณิดา  เชาวเดชา
2. เด็กชายอาพันธ์ชนก  อุ้ยศรีคูณ
 
1. นางบังอร  ลิ้มทองคำ
2. นางปรียา  บุญประคอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวณฐมน  กิตติวิทิตคุณ
2. นายศรัณญ์  วันทอง
 
1. นางปรียา  บุญประคอง
2. นางบังอร  ลิ้มทองคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกนกพร  งามขำ
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สีขาว
3. เด็กหญิงชไมพร  แก้วนาคผ่อง
4. เด็กหญิงตุ๊กตา  ทัศนสุวรรณ
5. เด็กหญิงนงพงา  พูลเกษม
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีโปฎก
7. เด็กหญิงศรัญญา  โค้วไพบูลย์
8. เด็กหญิงสายธาร  กุลฑา
9. เด็กหญิงสุรางคนา  วิชาเย็น
10. เด็กหญิงอรอุมา  นาชัยนาค
 
1. นายถาวร  ศรีหิรัญ
2. นางอภิรดา  เตียววิไล
3. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงณัฐคณา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สกุลพราหมณ์
 
1. นายยุทธการ  ขวกภูเขียว
2. นายกำจัด  ใจดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวพิชญ์สินี  หิรัญอุทก
2. นางสาวเกวลิน  จำปาสัก
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปล้องเจริญ
2. นางวีณา  ทองวิเศษสุข
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัลวิษา   รื่นเพชร
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมลวรรณ  ปิติควร
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอธิชา   วงษ์ถาวรเรือง
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายสหพงศ์  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคงกฤช  แสงอุทัย
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธีมาพร  แผ่นทอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณโครต
2. เด็กหญิงวิมลพันธ์  เคหะนารถ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงยศวีร์  วงษ์เกษมชัยสิน
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธารินี  แก้วประยูร
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กชายขันทอง  มาลัย
2. เด็กชายพิชญะ  พันธุ์ศรี
3. เด็กชายอาทิตย์  รักศรี
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์จีน
2. นายธัญพิสิษฐ์  หอมสวรรค์
3. นายสุรเชษฐ์  ไพรภูธร
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
2. นายประเสริฐ  พลเสน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายคุณานนท์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายนรินทร  นาคมังสัง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บุญมา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายตรัยคุณ  เพชรี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวมุขสุดา  คล้ายฉ่ำ
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  นวคุณไพโรจน์
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายภัคภูมิ  ละมูลมี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธนภร  สีมารักษ์
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายวิทวัส  บุญเรืองรอด
 
1. นายมนตรี  แจ่มแจ้ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธนภร  สีมารักษ์
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวอัมพร  นิลนนท์
 
1. นายมนตรี  แจ่มแจ้ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาววิจิตรา  กาหลง
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กชายคนัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมจิตร์
2. นางสาวญาณิศา  อารอบ
3. เด็กหญิงธนภร  สีมารักษ์
4. เด็กชายธิติวุฒิ  นวคุณไพโรจน์
5. เด็กหญิงนุชนารถ  นักฆ้อง
6. เด็กหญิงภารดี  คงคากูล
7. นางสาววิจิตรา  กาหลง
8. นายอาชัญ  วงษ์เที่ยง
 
1. นายมารุต  คนหลัก
2. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
3. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัลทิมา  ป้อมสถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองมา
3. นายตรัยคุณ  เพชรี
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตรีโอสถ
6. เด็กหญิงบุษบง  วงษ์สาลี
7. นายพีรพัฒน์  ขันธสาลี
8. นายภัคภูมิ  ละมูลมี
9. นายวิทวัส  บุญเรืองรอด
10. เด็กหญิงวิภาวี  ภัทรวัต
11. นางสาวศริณยา  ธุมะณี
12. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทมาสน์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  มาลัยทอง
14. นางสาวอัมพร  นิลนนท์
15. เด็กหญิงโชตินันท์  ขอพึ่ง
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
2. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
3. นายมนตรี  แจ่มแจ้ง
4. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกกกร  กิจดี
2. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์
3. เด็กชายคุณานนท์  พรหมเล็ก
4. เด็กหญิงจุฑาพร  บุญมา
5. เด็กหญิงชลดา  เมฆพะโยม
6. เด็กชายชุติพนธ์  อู่อรุณ
7. เด็กชายทัตเทพ  แย้มวงศ์
8. นายนรินทร  นาคมังสัง
9. เด็กชายศุทธิรัต  โชติช่วง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ก่วยสกุล
11. นายเฉลิม  บุญลือ
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
4. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกัมปนาท  อยู่เปี่ยม
2. เด็กชายทรงพล  ท้วมใจดี
3. เด็กชายธัชพล  มาลัย
4. เด็กชายภราดร  พิทักวงษ์
5. เด็กชายศิขริน  แจ้งสนอง
 
1. นายอุษา  อนันตวิไลเลขา
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายณคร  กฐินทอง
2. นายณรงค์ชัย  กระสอบทอง
3. นายปรินทร  พลเสน
4. นางสาววิภวศิริ  อารีมิตรน่วมบัว
5. นายสหรัฐ  คุ้มชาติ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นายทัศนัย  บุญลือ
3. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  ปัตลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายสกลกร  แก้วขวัญ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาววิภาสินี  ประสิทธิ์ผล
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายณัฐนนท์  กล่ำพบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เทียนธูป
 
1. นางสาววรนุช  สมัครทัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เนตรสว่าง
 
1. นางเพียงแข  พลายบุญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายพงศกร  ศรีรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 1. นายจิรายุส  มูลเฉลียว
 
1. นางอรอนงค์  ริ้วทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงพณสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววรนุช  สมัครทัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาววรัญญา  เปียไพบูลย์
 
1. นายชาญชัย  สีเสือ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  ปัตลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 1. นายอนุชา  ปาละวัธนะกุล
 
1. นางสาวดาวใจ  อ้วนเจริญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ล้อมวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาววราภรณ์  หีบแก้ว
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ผลาเผือก
2. เด็กหญิงปริศนา  ผัสวี
3. เด็กชายปาณวัฒน์  มะลิทอง
4. เด็กชายพรรณพัสษา  นางหงษ์
5. เด็กชายภูริทัต  แจ่มศรี
6. เด็กชายภูริวัชร์  พัชรพิศุทสกุล
7. เด็กหญิงวิชุฎา  วิเศษ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  คำนิมิตร
9. เด็กชายศิลา  คชาพันธุ์
10. เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่เอ่ง
 
1. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
2. นางพัชรี  เทพกรณ์
3. นายมารุต  คนหลัก
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยคูณ
2. นางสาวนุชจารีย์  บุญวุฒิ
3. เด็กหญิงวันวิสา  คณฑา
4. นางสาววาสนา  พันธุ์มุข
5. นางสาววิกานดา  พันธุ์แตง
6. นางสาวสิริกร  ศรีทองดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พิกุลทอง
8. เด็กหญิงสุรีพร  แป้นแก้ว
9. เด็กหญิงเกศรา  แก้วดี
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อัสสรัตนกร
 
1. นายนเรศ  จันทร์ขำ
2. นายสุรเดช  อนันตสวัสดิ์
3. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ยอดอานนท์
2. เด็กหญิงบุษรา  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียากร  ชวนานนท์
4. เด็กหญิงรชนีกร  พ่วงพร้อม
5. เด็กหญิงวรรณภา  เปียบุญมี
6. เด็กหญิงวรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางเพียงแข  พลายบุญ
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวการเกต  โตโพธิ์
2. นางสาวพิจิตรา  ข้าวเข็มทอง
3. นางสาวอภิสรา  แสงสุขดี
4. นางสาวเกวลิน  จิตรโรจนรักษ์
5. นางสาวแคทรียา  แสงสุขดี
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายภานุวัฒน์  อุบาลี
2. นางสาววราภรณ์  วงษ์พันธุ์
 
1. นายภาคภูมิ  ขันธควร
2. นางสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงประกายมุก  ผลวงษ์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  พลเสน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายเจตวัฒน์  ประวัติ
 
1. นางสาวฐาปนีย์  พลเสน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวริศา  ศรีสัตยเสถียร
 
1. นายเอกวีร์  รัศมี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสิริกมลวดี  คนึงเหตุ
 
1. นายเอกวีร์  รัศมี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  คำจวง
 
1. นางวิภาวดี  ศิษย์ครองวงษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธรรมชาติ  แสงสวัสดิ์
 
1. นางนิตยา  ปริปุรณะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสัตยเสถียร
 
1. นางวิภาวดี  ศิษย์ครองวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิรญาน์  สุขอนันตธรรม
 
1. นางวิภาวดี  ศิษย์ครองวงษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายกวินภพ  ทองนาค
2. เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
3. เด็กหญิงนภสร  แก้วทิพย์
4. เด็กชายวัชริศ  พลเสน
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ราศีนวล
 
1. นายสุพรรณชาติ  แปลงเงิน
2. MissSusanah  Bell
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพลอยพิชชา  ภัทรวิกรัยกุล
2. นางสาวพิรยา  ไชยโย
3. นางสาวพุทธรักษา  พุทธจำ
4. นางสาวมัลลิกา  จารุอารยนันท์
5. นางสาวอรณิชา  แปลงเงิน
 
1. นายสุพรรณชาติ  แปลงเงิน
2. MissSusanah  Bell
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  คำหอมรื่น
 
1. นางจันทร์ฉาย  อินสว่าง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายศุภวิชญ์  ลีนานุวัฒน์
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพาโชค  ธนสีลังกูร
 
1. นางสาวภัทรภา  เอกทักษิณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ลิ้มตระกูลธงชัย
2. เด็กหญิงอริสรา  จิตดำรงขันติ
 
1. นางอริญรดา  จับทอง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายจิระวัตร  พูลมี
2. นายธนกฤต  นวมพันธ์
 
1. นางปิยนันท์  ตั้งกองทรัพย์
2. นางชุติมา  เที่ยงบางหลวง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายฉลองกรุง  บุญธรรม
2. เด็กชายนิวัฒน์  กลิ่นโพธิ์
3. เด็กชายพิสิฏฐ์  อุมัน
4. เด็กชายวัฒนะ  บุญเปลี่ยน
5. เด็กชายอนิรุทธิ์  ทิมทอง
6. เด็กชายอรรถพล  ลิ่งไธสง
7. เด็กชายออมสิน  พันธุ์มุข
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายกฤษฎา   ยิ่งศิลป์
2. นายณัฐกานต์  นวลละออง
3. นายธีรวัฒน์   อินทะชัย
4. นายบำรุงศักดิ์   สำแดงเดช
5. นายพงศธร    ภาคคีรี
6. นายศุภกิจ    พุทธิจุณ
 
1. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
2. นายอนุวัจน์  ทับทิม
3. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศิรประภา  รุ่งเรืองศรี
2. เด็กหญิงศิริพร  วงค์ระเนตร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  จันฉาย
4. เด็กหญิงสุพรรณงา  เหมรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกวรรณ  พลายชุมพล
2. นางสาวปิยฉัตร  น้อยสกุล
3. นางสาวภัทราพร  สาระสันต์
4. นางสาวภาวิณี  โคกทูล
5. นางสาวศรัณยาพร  เจริญดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงวีรดา  สีสำทอง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เพียงคาม
3. เด็กหญิงอารีย์  วิจิตร
 
1. นางงามตา  ธนสีลังกูร
2. นางบุญตา  อินทะชัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายพงศกร  แสงเพ็ชร
2. นางสาวพัชฌาวดี  ศรีวิไล
3. นางสาววรรณิภา  ผลเนตร์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงนฐมน  ถาวร
2. เด็กหญิงอชิรญา  คำทา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แย้มเกษร
 
1. นางยุวดี  ดอกรังกูล
2. นางสาวดารัณ  สรรสม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์เผือก
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงอรุณ
3. นางสาวพรพรรณ  มะกรูดอินทร์
 
1. นางยุวดี  ดอกรังกูล
2. นางสาวดารัณ  สรรสม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นางสาวสวภัทร  ชาวดอนคูณ
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงฤทัยธาร  กันจู
2. เด็กชายสมพงษ์  นิลพัฒน์
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  ภุมรินทร์
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวศศิประภา  เผือกรักษ์
2. นางสาวอรพิศา  มุสิกพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  ทองงาม
2. นางสาวธันยรัตน์  ชัยวันดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอุ่นเรือน  ยางงาม
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  จันทร์ศิริ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวมานิตา  ทับศรี
2. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีวิเชียร
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  สถิตโสฬส
 
1. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยธัช  เทียนทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีถัน
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นายพงษ์พันธ์  หลวงคล้ายโพธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มสุทัศน์
2. นางสาวสุภาภรณ์  แสนมาตร
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นางสาวภัทรัฒณ์  ศรีทองสุข
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายณัฐพงศ์  คธาวุธ
2. นายนนท์พสิษฐ์  สว่างศรี
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายเทวรักษ์  แสงสนิท
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายภูธเนศ  ยลรดีฤทธิ์
2. นายอัยยนันท์  ศิรวุฒินานนท์
 
1. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายปทิญญา  อินทร์แจง
2. นายสรยุทธ  อึ้งเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
2. นางสาวภัทรัฒณ์  ศรีทองสุข
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไทยวงษ์
2. เด็กหญิงศุภานัน  เจนธีรวงศ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  โอษฐาภรณ์ชัย
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐมน  เรือนทอง
2. นางสาวธัญณภัสส์  ศรีธนพงศา
3. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีวิลัย
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายพรชัย  เชื้อวงษ์
2. นายศักดินันท์  อุบลบาน
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวศิริรัตน์  กระจาดทอง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. เด็กชายศุภกร  เวียงธรรม
3. เด็กหญิงสิรินันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายวีรวัธ  ฤทธิแพทย์
2. นายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
3. นายอนุรักษ์  ทองคำใส
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สิงห์สู่
2. เด็กหญิงยลดา  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แพทย์คำหอม
 
1. นายพินัย  โพธิ์ศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวสายฝน  อินทโชติ
3. นางสาวอารีย์รัตน์  อ่วมคำ
 
1. นายณรงค์  ชูศรีชัย
2. นางคนึง  ไวยโอรส
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุยนันทพิทักษ์
2. เด็กชายจตุพล  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงศันสนีย์  สอนเครือ
 
1. นายรุ่ง  อ่อนอินทร์
2. นายอำนวย  สมพงษ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทาเหล็ก
2. นางสาววนิดา  โขนัง
3. นายวุฒิชัย  มาลาพันธ์ุ
 
1. นายรุ่ง  อ่อนอินทร์
2. นายอำนวย  สมพงษ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิราพร  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงฉัตธิยา  ครุฑคำ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาช่วย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เผ่าพันธุ์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ์  แสงทับทิม
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นายสมปอง  สุขศรีดา
3. นางพจนีย์  ประสิทธิวงษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  เทพสุวรรณ
2. นางสาวปัญจพัฒน์  อังกาบขาว
3. นางสาวพรทิพย์  อินรอดวงศ์
4. นางสาวรสิตา  หลิมตระกูล
5. นางสาววันวิสาข์  วิศาลโภคะ
6. นายศุภกฤต  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นายสมปอง  สุขศรีดา
3. นางพจนีย์  ประสิทธิวงษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  สุดแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา  ยิ้มพลาย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคโชติ
 
1. นายลิขิต  ปิ่นทอง
2. นางสุพิศา  ปิ่นทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิชชาพร  ขำพงษ์ไผ่
2. นางสาวสิริณี  ตันตยานนท์
3. นางสาวอรัชพร  รอดเชียงล้ำ
 
1. นางอำไพ  ศรีวิพัฒน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ไวเร็วเลิศ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนวราภรณ์
3. เด็กชายบัณฑิต  สมจิตร์
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวกิ่งกมล  อินทเวียง
2. นางสาวณัิชานันท์  บุญเกิด
3. นางสาวศิริวิมล  เสนเภา
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงศิริ
2. เด็กหญิงสิรินธร  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงอนุชิตา  พึ่งล้อม
 
1. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
2. นางนิลวรรณ  โพธิ์ศรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวจุฑามณี  แก้วกียูร
2. เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  ยืนยงค์
3. นางสาวบุษยา  ผาทอง
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชาญชล  สุพรรณไสว
2. เด็กหญิงสุภัค  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายเพิ่มพูน  สาลีผล
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชื่นนภา  พันตัน
2. นางสาวทิพย์วรินทร์  พุทธโอวาท
3. นางสาวสุธาสินี  ศรีทอง
 
1. นางอรพินท์  อุดมผล
2. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ภิญญไทย
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุนทร
3. เด็กชายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางปราณี  ชัยวิรัตน์
2. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชลดา  เลี่ยมอยู่
2. นางสาวนภัสรา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวพรรณทิพย์  ม่วงน้อย
 
1. นางปราณี  ชัยวิรัตน์
2. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศรีตองอ่อน
2. เด็กหญิงนัตยา  ใจงามดี
3. เด็กหญิงศิริพร  ดิฐเล็ก
 
1. นางสาวจันทนา  ขุนพินิจ
2. นางยุพเยาว์  พวงเพชร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธนิดา  จันทร์พัชรินทร์
2. นางสาวนาถณัฐา  บุญยงค์
3. นางสาววรรณิศา  ยืนวงศ์
 
1. นางวิภานี  พรหมกสิกร
2. นางศิริรัตน์  ศิลปรัตน์