หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา วัฒนวงศ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางเขตนภา มีคล้ายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางปณิศา เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวประวีณา อรชรโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางลัดดา วัฒนวงศ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางเขตนภา มีคล้ายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางปณิศา เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวประวีณา อรชรโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดา จิตสามารถโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิสา ทรงเพียรธรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวพนาพร คงพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชดา จิตสามารถโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิสา ทรงเพียรธรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภาคารามกรรมการ
3. นางสาวพนาพร คงพันธุ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประจิน ทับโชติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี รัตนสิงห์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายสุวิตร เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นางสุขุมาล แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายประจิน ทับโชติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี รัตนสิงห์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายสุวิตร เพ็งสุขโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางวรัตน์ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นางสุขุมาล แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิษา ปั้นถนอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ประกอบแสงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางยุภา สุจริตธุระการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
4. นายบรรลังก์ แก้วโกสัยสกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต อำพันธ์ทองศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร แก้วปานกันโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย ชัยศิรินทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางศิวมาศ ศิลปหัสดีโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเรณู ตันติจรูญโรจน์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางลำยูร เรือนสวัสดิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเรณู ตันติจรูญโรจน์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางลำยูร เรือนสวัสดิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระ จันทร์ลอยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
3. นางสาวพัชรา อินทมาศน์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพีระ จันทร์ลอยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
3. นางสาวพัชรา อินทมาศน์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นายปิยะ ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ภูฆังโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางกนกวรรณ อู่สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางลาวรรณ ยังศิริโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายพัฒนกร ปานฑสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา วันทองโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เจตนเสนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ภูฆังโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางกนกวรรณ อู่สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางลาวรรณ ยังศิริโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายพัฒนกร ปานฑสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ขาวผ่องโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา วันทองโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เมฆฉายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางรินดา กรุดเนียมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัก ทัพรวยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางประไพ พลายโถโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เมฆฉายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางรินดา กรุดเนียมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัก ทัพรวยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางประไพ พลายโถโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กัลวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัยโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวถวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาสโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กัลวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัยโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวถวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาสโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรชนก กรานต์บุณภักดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายอักกนิษ ประทุมวันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ นุชนารถโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
5. นางไพรินทร์ วัฒนศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา ฝึกวาจาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา อินทนะโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายเพชร แตงอ่อนโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา นุ่มคงโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนวัช ปานสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่มโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นายทรงพล ม่วงยิ้มโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร สว่างศรีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พันธุมิตรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉลอง รุ่งเรืองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระ อินทร์สว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ อินทมาตร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา ขันตีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายสราวุธ เจริญรื่นโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เกตุทับทิมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ขวัญแก้วโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศุภาดา เพิ่มทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาวพชรวรรณ นิติสิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางธีรนันท์ รูปสูงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา นิ่งกลางโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินดา พรหมโชติโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายญาณภัทร์ กาจันทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายพชรพล จันทร์สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายยุทธ ศรีบุญมีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายณวรรธน์ ยาสุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล พวงวัธนชัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายญาณภัทร์ กาจันทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นายพชรพล จันทร์สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายยุทธ ศรีบุญมีโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายณวรรธน์ ยาสุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล พวงวัธนชัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง บุญมีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ผลไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ นรสิงห์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง บุญมีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เิกิดณรงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ นรสิงห์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ผลไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งกานต์ แสงสุระโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรญา นูมหันต์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวอุสา ทองปรีชาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา สุทธิอาจโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางนภัสนันท์ มาโสมพันธ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางมณฑา บัวบานโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนนทะกาล ทองบุราณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประสาน พูลเยาว์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายประพนธ์ เพ็ญศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสาวปพิชญา เกษรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมคิด แก่นจันดาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร น้ำจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางษิชณาก์ สว่างพื้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา เกษลักษณ์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายกวี โพธิสุธาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อู่สุวรรณโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อำนวยศิริโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยะมาศ ดวงแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พิกุลทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางพรศิริ เปาอินทร์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปิยะมาศ ดวงแก้วโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พิกุลทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางพรศิริ เปาอินทร์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา จันทราโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ปิยคุณากรโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวถิรดา สังข์วรรณะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุมล เผือกเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชชา กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นายองอาจ หนูเส็งโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ดวงจินดาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญน์จสิตา ตู้แก้วโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายปรีชา มั่นปานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพร เพิ่มพูนโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางพรสวรรค์ เพ็ชรัตน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นางสุพิน เหล่าพิเดชโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นายวินิจ กล้าหาญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สิกขโกศลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายรชุดา ธนาพิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ หวังวิมานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ หวังวิมานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ หวังวิมานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ หวังวิมานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ หวังวิมานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดลวาการ ลิ้มระหงส์โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร เหมือนเอี่ยมโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ เทศทองโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทนา ปิ่นวิเศษโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา ทองน่วมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. Mr.Risty A Sandimasโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำทิพย์ สรหงษ์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา ทองน่วมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. Mr.Risty A Sandimasโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
2. นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. Ms.Jodi Lader Bergโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
2. นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. Ms.Jodi Lader Bergโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุทโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ศรีสุขโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. Mr.Regen D. Billonesโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายปริยวิศว์ วิลานันท์โรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ลายครามโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Maya Maorโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางวัลภา ศรีสุขโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายศรัณยู นิติศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระธนา ศรีสังข์งามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา บุญวงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาแพงดีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. Mr.Eric Wiltonโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
7. Ms.Jennifer Rose Hydeโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายศรัณยู นิติศิริโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระธนา ศรีสังข์งามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา บุญวงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาแพงดีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. Mr.Eric Wiltonโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
7. Ms.Jennifer Rose Hydeโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา หอมยามเย็นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร ดวงแก้วโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. Mrs.Jasmin G. Baliwasโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา หอมยามเย็นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร ดวงแก้วโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. Mrs.Jasmin G. Baliwasโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุริยาวดี มโนวงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. MissXian Guangginโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. MissLi Shufangโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุริยาวดี มโนวงศ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. MissXian Guangginโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. MissLi Shufangโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกันโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเสมอใจ จันละคลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิวรรธนา สำเนากลางโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประสาร แววพหูสูตโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์ุโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นางโสภา เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา เมืองเจริญโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางอลิษา วันโพนทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
8. นางสาวรักษิณา แก้วพงษาโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
9. นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
10. Mr.David K. Morrisโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเสมอใจ จันละคลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิวรรธนา สำเนากลางโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประสาร แววพหูสูตโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์ุโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นางโสภา เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา เมืองเจริญโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางอลิษา วันโพนทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
8. นางสาวรักษิณา แก้วพงษาโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
9. นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
10. Mr.David K. Morrisโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโกวิท ทีวะเวชรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย โพชนังโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เวชวิฐานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รัตนหิรัญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
3. นายนพดล จุ้ยเปี่ยมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ ถาวงษ์กลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุจจิรัช ภักมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโชติโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวีรพงษ์ ถาวงษ์กลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัช ภักดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริโชติโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษอร ฝึกวาจาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
3. นางสุนี กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐากมล กันพงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษอร ฝึกวาจาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
3. นางสุนี กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐากมล กันพงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประอรศิริ ชวีวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ทองโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางประอรศิริ ชวีวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ทองโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางมรรษกร พุ่มจันทร์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภณา นาคเกษมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก ศรีเงินงามโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก ศรีเงินงามโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ พิศเพ็งโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
2. นางวันทนา โพธิ์รังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ พิศเพ็งโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
2. นางวันทนา โพธิ์รังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ดร.กรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ดร.กรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยมโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายนุกูล แจ้งสว่างโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายนุกูล แจ้งสว่างโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางจำปา ลักษณะวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางจำปา ลักษณะวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464, 0818577705Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]