หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย, โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศิรินภา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
2 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
3 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
4 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
5 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
6 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
7 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
8 นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
9 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
10 นายทรงยุทธ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
11 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
12 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
13 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
14 นายณัชพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
15 นางลำยูร เรือนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
16 นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
17 นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
18 นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
19 นายสุวิตร เพ็งสุข ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
20 นายมาโนช ประกอบแสง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
21 นางยุภา สุจริตธุระการ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
22 นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
23 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
24 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
25 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
26 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
27 นางสาวรัชดา จิตสามารถ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
28 นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
29 นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
30 นายประจิน ทับโชติ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
31 นางสาววันวิษา ปั้นถนอม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
32 นายชวลิต อำพันธ์ุทองศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
33 นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
34 นางเขตนภา มีคล้าย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
35 นางปณิศา เพ็งสุข ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
36 นางสาวพนิสา ทรงเพียรธรรม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
37 นางสาวพนาพร คงพันธุ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
38 นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
39 นางสมฤดี รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
40 นายสุวิตร เพ็งสุข ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
41 นางวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
42 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
43 นายมาโนช ประกอบแสง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
44 นางยุภา สุจริตธุระการ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
45 นายบรรลังก์ แก้วโสัยสกุล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
46 นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
47 นางสาวน้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
48 นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวน ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
49 นางศิวมาศ ศิลปหัสดี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
50 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
51 นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
52 นางเรณู ตันติจรูญโรจน์ ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
53 นางลำยูร เรือนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
54 นายเลิศฤทธิ์ โรจน์สน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
55 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
56 นางลาวรรณ ยังศิริ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
57 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
58 นางน้ำผึ้ง ดวงแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
59 นายคนอง พิมศร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
60 นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
61 นางสาวอโณทัย เพ็งรักษ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
62 นางนฐดา หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
63 นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
64 นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
65 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
66 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
67 นางสาวสมรักษ์ โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
68 นางสาวอารี ทองประสม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
69 นางสาวปิยนาฎ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
70 นายพีระ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
71 นางลาวรรณ ยังศิริ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
72 นางสุกัญญา เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
73 นางบุษบา กัลวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
74 นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
75 นางสาวพัชรา อินทมาศน์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
76 นายปิยะ ภู่ประเสริฐ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
77 นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
78 นายพัฒนกร ปานฑสูตร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
79 นางสาวโชติกา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
80 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
81 นางสาวสุทธิรัก ทัพรวย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
82 นางประไพ พลายโถ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
83 นางสาวอิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัย ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
84 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
85 นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
86 นางสาวนิตยา วันทอง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
87 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
88 นายจรง สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
89 นางอักกนิษ ปทุมวัน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
90 นางวันดี วรกรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
91 นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
92 นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่ม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
93 นางสุวรรณ แตงโสภา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
94 นางวรินธร ทิพเนตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
95 นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
96 นางศุภานัน เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
97 นายนวัช ปานสุวรรณ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
98 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
99 นายชัชวาล พานิชวงษ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
100 นางสาวสุมิตรา ประทีปพรศักดิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
101 นางสุนันท์ นิสยันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
102 นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
103 นางสาวฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
104 นางกรรณิกา ฝึกวาจา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
105 นายนวัช ปานสุวรรณ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
106 นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
107 นางสาวฉลอง รุ่งเรือง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
108 นางสาวสุจิตรา ขันตรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
109 นายญาณภัทร์ กาจันทร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
110 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
111 นายธีรนันท์ รูปสูง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
112 นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
113 นายอักกนิษ ประทุมวัน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
114 นางทิพรัตน์ นุชนารถ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
115 นางไพรินทร์ วัฒนศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
116 นางสาวศศิมา อินทนะ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
117 นายเพชร แตงอ่อน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
118 นางสาวชมพูนุช หนูนุรักษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
119 นางสาวรัตนา นุ่มคง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
120 นายสมเจต กล้าหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
121 นางสาวศิริรัตน์ แตงนิ่ม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
122 นายทรงพล ม่วงยิ้ม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
123 นางกิตติพร สว่างศรี ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
124 นายสมคิด พันธุมิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
125 นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
126 นายมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
127 นายธีระ อินสว่าง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
128 นายสุพัฒน์ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
129 นายพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
130 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
131 นายสุรินทร์ เกตุทับทิม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
132 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
133 นายยุทธ ศรีบุญมี ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
134 นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
135 นายอรรถพล พวงวัฒนชัย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
136 นางวิยะดา ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
137 นางสาวศุภาดา เพิ่มทองคำ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
138 นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
139 นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
140 นางสาวจินดา พรหมโชติ ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
141 นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
142 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
143 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
144 นางประนารถ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
145 นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
146 นางสาวกฤษณา ขันตา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
147 นางสาวปพิชญา เกษร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
148 นางสาคร ทัศน์ศรี ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
149 นางษิชณาก์ สว่างพื้น ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
150 นายจตุรงค์ ก้านศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
151 นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
152 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
153 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
154 นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
156 นางสาวบุษยา ปักการะนัง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
157 นายยุรนันท์ ปั้นนอก ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
158 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
159 นางสาวกาญจนา สุทธิอาจ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
160 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
161 นางศุลีพร น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
162 นายณัฐพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
163 นางปิยะมาศ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
164 นางสาวกัญญา จันทรา ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
165 นางนิตยา ปิยคุณากร ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
166 นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
167 นายบุญลือ ไตรวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
168 นางสาววรรณญา นูมหันต์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
169 นางสาวอุสา ทองปรีชา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
170 นางภัสนันท์ มาโสมพันธ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
171 นางมณฑา บัวบาน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
172 นายประสาน พูลเยาว์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
173 นายประพนธ์ เพ็ญศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
174 นางสาวปพิชญา เกษร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
175 นางสาวสมคิด แก่นจันดา ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
176 นางษิชณาก์ สว่างพื้น ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
177 นางสาวลัดดา เกษลักษณ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
178 นายกวี โพธิสุธา ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
179 นางสาวกาญจนา อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
180 นางกรรณิการ์ อำนวยศิริ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
181 นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
182 นางสุทธิภรณ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
183 นางสาวปัทมา พิกุลทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
184 นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
185 นางพรศิริ เปาอินทร์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
186 นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
187 นางปิยาภรณ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
188 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
189 นางดวงเดือน รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
190 นายวินิจ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
191 นางสาวกาญน์จสิตา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
192 นายทรงวุฒิ อยู่วงษ์อั๋น ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
193 นายเทวพร ภูฆัง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
194 นางสาวธนัชชา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
195 นายองอาจ หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
196 นายสุเทพ ขำโฃมะ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
197 นายภคนันท์ ศรีพิณเพราะ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
198 นายธนู จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
199 นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
200 นายวีรพนธ์ เหล่าต้น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
201 นายปรีชา มั่นปาน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
202 นายสุมล เผือกเพ็ง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
203 นางสาวธนัชชา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
204 นายองอาจ หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
205 นายณัฐพล ดวงจินดา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
206 นายสมพร เพิ่มพูน ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
207 นางพรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
208 นายสุพิน เหล่าพิเดช ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
209 นายวินิจ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
210 นางสาวกาญจน์จสิตา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
211 นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
212 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
213 นายคำรณ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
214 นายพงศกร เหมือนเอี่ยม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
215 นางรติกร ยาสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
216 นางพรทิพย์ บุญลือ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
217 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
218 นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
219 นายไพบูลย์ สายแก้วลาด ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
220 นายสมชาย ใจมั่น ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
221 นางอมรา อำพันธ์ทองศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
222 นายสุคนธ์ สิกขโกศล ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
223 นายสมชาย ใจมั่น ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
224 นายดลวาการ ลิ้มระหงส์ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
225 นายรชุดา ธนาพิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
226 นายวีระ หวังวิมาน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
227 นายธานินทร์ เทศทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
228 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
229 นางสุภิต พิศเพ็ง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
230 นางมรรษกร พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
231 นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
232 นางสาวธันย์ชนก ศรีเงินงาม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
233 นายนิธิ จุ้ยแก้ว ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
234 นางสุนันทา พันธุมิตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
235 นางสาวโสภณา นาคเกษม ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
236 นายสิริ อินโพธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
237 นางเลิศลักษณ์ ขันทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
238 นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
239 นางสุวรรณ๊ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
240 นางสาวกรองทอง เขียนทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
241 นางนิตยา กล้าหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
242 นางอรุณ๊ กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
243 นางสุนทร ทองวิเศษสุข ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
244 นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
245 นางสุภิต พิศเพ็ง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
246 นางสาวธันย์ชนก ศรีเงินงาม ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
247 นางสาวทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
248 นายอำนวย เนตรมณี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
249 นายธนา กล้าเขตการ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
250 นางมรรษกร พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
251 นางสาวโสภณา นาคเกษม ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
252 นางสุราวรรณ หมอยาดี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
253 นางนุกูล แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
254 นางสุนันท์ กลำพะบุตร ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
255 นางจำปา ลักษณะวงศ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
256 นางสุนันทา พันธุมิตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ผู้ประสานงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
257 นายสมโภชน์ พิศเพ็ง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ผู้ประสานงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
258 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
259 นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
260 นายสิริ อินโพธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
261 นายสมชาย สุธีกุล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
262 นายพลภัทร์ ปานเพชร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
263 นางสาวกรชนก เลิศรุ่งเรือง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
264 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
265 นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
266 นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
267 นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
268 นางสาวเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
269 นางกรรณิกา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
270 นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
271 นางสาวเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
272 นายสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
273 นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
274 นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
275 นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
276 นางสาวจุฑาัตน์ แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
277 นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
278 นายสุรศักดิ์ ใจกำแหง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
279 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
280 นายณัชพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
281 นายสมชาย สุธีกุล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
282 นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
283 นายพลภัทร ปานเพชร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
284 นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
285 นางเสาวลักษณ์ อาษานอด ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
286 นายสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
287 นายเอกนรินทร์ อิ่มรส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
288 นายสมพงษ์ พรมทองดี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
289 นางกรรณิกา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)
290 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
291 นายทรงยุทธ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
292 นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
293 นางสาวเอมอร ลายคราม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
294 นายวรรณดน สุขาทิพยพันธ์ุ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
295 นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
296 นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
297 นางอลิษา วันโพนทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
298 นางสาวทิวากร ดวงแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
299 นางสาวรักษิณา แก้วพงษา ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
300 นางพเยาว์ วิศิษฎานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
301 นางเสมอใจ จันละคล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
302 นายศรัณยู นิติศิริ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
303 นางสาวดวงนภา ทองน่วม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
304 นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
305 นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
306 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
307 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
308 นายวีรพงษ์ ถาวงษ์กลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
309 นายนพดล จุ้ยเปี่ยม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
310 นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
311 นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
312 นายมนัส อ่อนสำลี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
313 นางรุจจิรัช ภักมี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
314 นางสาวอำนวย โฑชะนัง ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
315 นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่ม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
316 นายโกวิท ทีวะเวช รองผู้อำนวยการครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
317 นายปัญญธัช เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
318 นางพรพิมล ภูผา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
319 นายปัญญธัช เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
320 นางพรพิมล ภูผา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
321 นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
322 นางสาวณัฐชา พิกุลทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
323 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
324 นายเพชร แตงอ่อน ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
325 นางสุรภีร์ ภู่ภักดี ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
326 นางดวงเดือน รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
327 นางสาวธิดารัตน์ แสงฉัตรแก้ว ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓
328 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
329 นางสุนันท์ นิสยันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
330 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
331 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
332 นางกนกวรรณ จุลบุญญสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
333 นางศิรินภา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
334 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
335 นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
336 นายทรงยุทธ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
337 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและเลขนุการคณะกรรมการกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
338 นายประมวล กอบธัญกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
339 นางศุลีพร น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
340 นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
341 นางสาวรัตนา มุ่นคง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
342 นางอัมพวรรณ เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
343 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
344 นายชวลิต อำพันธ์ทองศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
345 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
346 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
347 นางสาวสุทธิรัตน์ จันทร์จรูญ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
348 นางสาวพรสวรรค์ การภักดี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
349 นางสาวกัณหา สีแตงอ่อน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
350 นางสาวอารี ทองประสม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
351 นางสาวอารมย์ ปานทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
352 นางสาวจารุณี ธนสิน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
353 นางสาวจิราพร วงษ์จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
354 นางพรรณวดี พิศวง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
355 นางสาวกรกนก โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
356 นางสาวภัทรพร รักการดี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
357 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
358 นางสาวกาญจนา สุทธิอาจ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
359 นางจารุกนก ไตรวงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
360 นางสุกัญญา เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
361 นายสุวรรณ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
362 นางสาวเบญจวรรณ เรืองสังข์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
363 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
364 นายสุวิทย์ วิมลรัตนชัยศิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
365 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
366 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
367 นางสุนันท์ นิสยันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
368 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
369 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
370 นางศิรินภา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
371 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
372 นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
373 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
374 นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรระดับ สพม.9 สุพรรณบุรี 3
375 นายธนู ดีกล่อม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
376 นายสมคิด พันธุมิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
377 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
378 นายทรงพล ม่วงยิ้ม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3
379 นางเขตนภา มีคล้าย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
380 นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
381 นางสาวชมพูนุท อุยานันท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464, 0818577705Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]