รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย, โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวลักษณา  ลอยสง
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธยา  บุญประคม
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวศิริมาตร  สว่างศรี
 
1. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายพิทักษ์  พูนดังหวัง
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวพัชริกา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพลอยนวล  ทวีสุวรรณไกร
2. เด็กหญิงพัชรมัย  ขำกา
3. เด็กหญิงรัชนี  โพธิ์หวี
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ชัยศิรินทร์
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีเอี่ยม
2. นางสาวพรรษมล  กรองแก้ว
3. นายวิริยะ  ทาเอื้อ
 
1. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
2. นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  ดำขำ
2. เด็กชายธีรานนท์  ภูฆัง
 
1. นางเรณู  ตันติจรูญโรจน์
2. นางสาวศิวมาศ  ศิลปหัสดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัฏฐิยา  อินลอย
2. นางสาวสิมิตา  อู่ทอง
 
1. นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์
2. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายภูมินทร์  ก้องรัตนโกศล
 
1. นายพีระ  จันทร์ลอย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกรธัช  เข็มทอง
 
1. นางสาวสมศรี  เส็งหลวง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผู้ตระกูล
2. เด็กหญิงจิตรดา  โล่ห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิชญา  ทีปะลา
 
1. นางผาสุข  อุบลทัศนีย์
2. นายปราโมทย์  เจตนเสน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกิตติพัฒน์  ประทีปพรศักดิ์
2. นางสาวณัฐภัสสร  แก้วตา
3. นายธวัชชัย  มนไธสง
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
2. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  จันทร
2. เด็กหญิงนิราภร  ภูฆัง
3. เด็กหญิงวริศรา  ยงยุทธ
 
1. นางสาวนิตยา  วันทอง
2. นางสาวมัลลิกา  เตชะเสนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวณัฏศราพร  สังข์เจริญ
2. นางสาวสุทธิษา  วังงาม
3. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ทองคำ
 
1. นางราตรี  ศรีบุญมี
2. นางลาวรรณ  ยังศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงณัฐสลิล  แก้วตา
2. เด็กชายธนธรณ์  แก้วเรือง
 
1. นายคนอง  พิมศร
2. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวณัฐกานต์  คล้ายวัน
2. นางสาวศิริประภา  สมประสงค์
 
1. นางประไพ  พลายโถ
2. นางลาวรรณ  ยังศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายณัฐ์กิตต์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวรัศมี  น้ำแก้ว
 
1. นางบุษบา  กัลวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  น้าประเสริฐ
3. เด็กชายอนุชา  พิพิธ
 
1. นางกรรณิกา  ฝึกวาจา
2. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปฏิภาณ  สุกาวาส
2. นางสาวพิชชาพร  คำแผง
3. นางสาววรรณสิริ  เนียมสกุล
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุณภักดี
2. นางสาวอุษณีย์  อัยรา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงปาริณา  ปื่นวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางกิตติพร  สว่างศรี
2. นายอดุลย์  เข็มเพ็ชร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสรรเพชรชุดา  แสนสุขเกษม
3. นางสาวสุภาวิณี  พานิช
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นายอดุลย์  เข็มเพ็ชร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. เด็กชายยรรยง  อารีย์ชม
3. เด็กชายศุภกรณ์  เปรมปรุงวิทย์
 
1. นางสาวฉลอง  รุ่งเรือง
2. นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายธเนศ  ศรีโมรา
2. นางสาววรรณภา  เชาวโนทัย
3. นางสาวโสภิตา  บุญโสม
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นายชัชวาล  พานิชวงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วังงาม
2. เด็กหญิงนิศานาถ  มาราจันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นางธีรนันท์  รูปสูง
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ไวนุนาวิน
2. นางสาวทัดดาว  กลิ่นสุมาลี
3. นางสาวอนัญพร  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายภาคิน  วิเชียรอินทร์
2. เด็กชายศิริชัย  สว่างศรี
 
1. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
2. นางวันดี  วรกรรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายกัมพล  จันทร์แก้ว
2. นายพงศธร  แสงสุวรรณ
 
1. นายณวรรธ์  ยาสุวรรณ
2. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายประพันธ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายพนมไพร  ส่องแสง
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายสัมพันธ์  รุ่งเรืองพร
 
1. นางสุรีรัตน์  เกิดณรงค์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วีระบุตร
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโมรา
3. เด็กหญิงวาสินี  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงศุภัชฌา  วันดี
5. เด็กหญิงแพรไพลินภ์  แพรเมือง
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฏฐนิช  ระหา
2. นายณัฐพล  แจ้งสว่าง
3. นางสาวพนิดา  ดวงจินดา
4. นางสาวพรทิพย์  ศรีโมรา
5. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์รัง
 
1. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
2. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชานิศร์  ศิริปรีชาเจริญ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  รอดทอง
3. เด็กหญิงรสิตา  แย้มคล้าย
4. เด็กหญิงรุจิรา  พุมมา
5. เด็กหญิงสุรีพร  ภูมิภักดิ์
 
1. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
2. นางสาวกาญจนา  สุทธิอาจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชาญวิทย์  ภูผา
2. นางสาววาสนา  มาศิลป์
3. นางสาวสมฤดี  กวางเส็ง
4. นางสาวสุธิดา  สร้อยทรัพย์
5. นางสาวสุภาณี  เทพบุตร
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภู่มาลา
2. เด็กชายชินกฤต  อยู่คง
3. เด็กชายปรเมศว์  นุ่มดี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผาพัง
5. เด็กชายศิวกร  เรืองจินดา
 
1. นางมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวชุติมา  ขันทอง
2. นายณรงค์กร  โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวพชรพรรณ  สวัสดิรักษา
4. นางสาวพีรดา  อ่อนวิมล
5. นางสาวอริสา  อ่อนวิมล
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางสาววรรญา  นูมหันต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  ฝาแก้วจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์พุฒ
3. นางสาวณัฐกานต์  ภูมิวงศ์สกุล
4. นายดุสิต  กฤษวงษ์
5. นายธนกร  ศรีนาค
6. นายธวัชชัย   ภูเขาทอง
7. นางสาวพวงทอง  เรือนทอง
8. นายมานะชัย  สุวรรณประทีป
9. นายมาฬิศ  รุ่งเรือง
10. นางสาวรัชนา  คะเย็นรัมย์
11. นางสาววรรณพร  มะนาวหวาน
12. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
13. เด็กชายสถาพร  เรืองศรี
14. นายสุจินต์   อินต๊ะพันธ์
15. นายสุทัศน์  สุวรรณชัยลบ
16. นายสุรพล  พูลสวัสดิ์
17. นางสาวอุษา  บุญมี
18. เด็กชายเพชร  แก้วมณี
19. นายโชติอานนท์  ธีรพัฒน์กุลณัช
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นายเลิศฤทธิ์  โรจน์สน
4. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
5. นายสุเทพ  พันธุ์ฟัก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  หมื่นภักดี
2. นายณัฐพล  แสงสว่าง
3. นายทรงกต  เครือแก้ว
4. นายนพกร  บุญเรืองรอด
5. นายนพวิชญ์  บุญเรืองรอด
6. นายนฤเบศ  เมฆฉาย
7. นายปองพล  จำปาเงิน
8. นายปัญญาพล  มากรื่น
9. นายปิยนันท์  สุขอยู่
10. เด็กชายพันธวัช  สวนดอกไม้
11. นายพิทยาธร  สมบูรณ์
12. นายภานุ  มหาสวัสดิ์
13. นางสาวรุ้งทิพย์  เงินงาม
14. นางสาววรรณวลี  เซ่งปี
15. นายวสันต์  โพธิ์พิทักษ์
16. นายวิทวัส  ทองนวล
17. เด็กชายศุภักษร  ปิ่นทอง
18. เด็กชายอรรถพร  ภมรพล
19. นางสาวเอกวรรณ  มุขทอง
20. นายไมตรี  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน
2. นางมณฑา  บัวบาน
3. นางสาวลัดดา  เกษลักษณ์
4. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
5. นางสาวกรัณฑรัตน์  ศรสิทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์  พลวัฒน์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวฐิตินันท์  เตียวเจริญสิน
 
1. นางธันยากร  ธัญญเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวรวิทย์  เกียรติเชิดแสงสุข
 
1. นางปิยาภรณ์  แสงสว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายอาทิตย์  สุทธิวรวุฒิกุล
2. นางสาวอาริยา  ทองโสภา
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
2. นางสาวกัญหา  ศรีแตงอ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลพรรณ  อู่สุวรรณ
2. นางสาวชลธิชา  ยิ้มระย้า
3. นางสาวณัฐรดากาญจน์  แสงจันทร์
4. นางสาวณัฐวรรณ  ใยน้อย
5. นางสาวทานตะวัน  ประสพ
6. นางสาวพลอยไพลิน  มั่งมี
7. นางสาววนิดา  วรรณรี
8. นางสาวศิริพร  โพธิ์งาม
9. นางสาวอทิตยา  เนื่องอุทัย
10. นางสาวเสาวลักษณ์  วาสยศ
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
3. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณริการ์  เปรมทอง
2. นางสาวกัลยา  ขันทอง
3. นางสาวจตุพร  จีนสุขแสง
4. นางสาวจันทิมา  เทพบุตร
5. นางสาวจุฑาภรณ์  ทรงศรี
6. นายชัยพิพัท  ประดุดคุณ
7. เด็กหญิงณัฐพร  คุ้มสมบัติ
8. นางสาวนฤมล  ราชจำเริญ
9. เด็กหญิงปรียาพร  อรุณศิริ
10. เด็กหญิงมณีการณ์  เพขรรักษา
11. นางสาวศิริพร  เมืองวงษ์
12. นางสาวสิดาพร  ประไพ
13. นางสาวอรสา  รารูล
14. นางสาวเอมวิกา  เสือเขียว
15. นางสาวไอริณ  หงส์ทอง
 
1. นายณัฐพล  ดวงจินดา
2. นายสุทิน  วันบรรเจิด
3. นายเทวพร  ภูฆัง
4. นายโอวาท  ขอผึ้ง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองสา
2. เด็กหญิงนิตยา  สอดสี
 
1. นางเขมศรัณย์  พวงแย้ม
2. นางสุพิน  เหล่าพิเดช
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนฤมล  รังษีบุตร
2. นางสาวมณฑา  เข็มเงิน
 
1. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวนพรัตน์  ขวัญอ่อน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาววรรณดี  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายตะวัน  ม่วงงาม
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพรพรรณ  มั่นทอง
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายเอนก  ศรีชลวงค์
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์นุกูลชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายนพพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกณิษา  พูนพิภพ
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงปนัฐา  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  คุณสนอง
 
1. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงลลิตา  เวสณุวรรธนะ
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวเบญจมาศ  สมสุข
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พูสาย
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  พันนุ่ม
3. นายยงยุทธ  กิ่งนอก
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  น้ำจันทร์
2. นางสาววรรณิดา  บุญชื่น
3. นางสาวอัญชลี  ชิดปราง
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายมาวิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สร้อยพวงนาค
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายสุทิน  จีนก๊ก
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวนฤมล  น้ำแก้ว
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกิตติยา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศิรินภา  เริ่มรัตน์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศิรินภา  เริ่มรัตน์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชนินาถ  อ่อนจีน
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  รัตนาสมจิตร
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  จันทร์เสวก
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกิตติยา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัสมีแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  แสนละเอียด
4. นายมาวิน  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
6. นายศรัณยู  ชนารมย์สุข
7. เด็กหญิงศิรินภา  เริ่มรัตน์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สว่างศรี
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายปณิธิ  มะนาวหวาน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัสมีแก้ว
3. เด็กชายพงษ์วิน  อุมาบล
4. เด็กชายพิษณุ  โฉมกอง
5. เด็กหญิงฟาริดา  เข็มเพ็ชร
6. นายมาวิน  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
8. นายศรัณยู  ชนารมย์สุข
9. เด็กหญิงศิรินภา  เริ่มรัตน์
10. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
11. เด็กหญิงอรจิรา  ดวงทองคำ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญยะรังสรรค์
3. เด็กชายคุณานนท์  หมื่นภักดี
4. เด็กหญิงจิตรลดา  ประทีปเมือง
5. เด็กหญิงฉายดาว  พงษ์ดี
6. เด็กหญิงชฎาพร  คำศิลา
7. เด็กหญิงชลธิชา  ชมชื่น
8. เด็กชายธิติกร  ดีมั่น
9. เด็กหญิงนิสา  มุขทอง
10. เด็กหญิงยุวดี  เวียงพรมมา
11. เด็กชายรณชัย  โพธิ์จันทร์
12. เด็กหญิงรวงข้าว  ประสพ
13. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อ่อนทอง
14. เด็กชายศรนารายณ์  ปันนะสูตร
15. เด็กชายสิทธิโชค  สุดแสง
16. เด็กหญิงสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
17. เด็กหญิงอังศุมาริน  ละสีเรือง
18. เด็กชายอานนท์  สร้อยศรีคำ
19. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวไสว
20. เด็กหญิงเจนนิสา  เสือประสงค์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นายนพรัตน์  ภักมี
3. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
4. นายบรรลือฤทธิ์  ดำดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายคำภีร์  เสาวรส
2. นายธนากร  เอี่ยมชารี
3. นายนิรุช  สุขสวัสดิ์
4. นายพุฒิพงศ์  ณะรังษี
5. นายวรินทร์ธร  เมฆหมอก
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  จันทร์เปล่ง
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายสยุมภู  คำเที่ยง
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  เบญจวรรณ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายณัฐดนย์  เสร็จกิจ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายสมชาย  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แป้นสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายศิวกร  พรหมพันธุ์
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ยางคำ
 
1. นางสาวภาพตะวัน  สันธนพิพัฒน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพจน์  แหลมหลัก
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายสุรกฤชฎิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  อู่อรุณ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกนกพร  โสขุมา
2. นายกษิตินาถ  พุ่มประเสริฐ
3. นางสาวคณิศร  สุขขำ
4. นางสาวจิราภา  จันทร์เรือง
5. นางสาวจุฑาทิพย์  นูมหันต์
6. นางสาวจุฑามาศ  จำปาเงิน
7. นางสาวชลธิชา  ทิวาวงค์
8. นายณัฐนนท์  กล้าหาญ
9. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์งาม
10. นายนนทกร  พัวพลเทพ
11. นางสาวนราภรณ์  เพ็ชรวงษ์
12. นายปัญญา  ทองเหลืองพล
13. นางสาวปัทมวรรณ  บุญศรี
14. นางสาวพิมพ์กานต์  สมหวัง
15. นางสาวมณิสร  ปานมณี
16. นางสาวรัชภรณ์  จิตต์มั่นคง
17. นางสาวรุ้งระวี  เบ็ญจวรรณ
18. นายวันชนะ  ม่วงมูล
19. นางสาววีรภา  เกิดลาภ
20. นางสาวศิรินทรา  ฐิตะวรรณ
21. นางสาวศิรินภา  รอบรู้
22. นางสาวศิริพร  กฤษวงค์
23. นายสรยุทธ  โฉมงาม
24. นายสามารถ  สรหงษ์
25. นางสาวสุพัตรา  ภูฆัง
26. นางสาวอดิสา  ศรีสุโข
27. นางสาวอภิญญา  กำลังวุธ
28. นางสาวอริสรา  ถึกเจริญ
29. นางสาวเจนจิรา  มณีวงค์
30. นางสาวแพรพลอย  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
2. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. เด็กชายคณิน  โตแย้ม
3. เด็กหญิงชุติมา  สงเคราะห์
4. เด็กชายฐานุวัฒน์  ระโหฐาน
5. เด็กหญิงณิชารีย์  น้ำแก้ว
6. เด็กชายนภัตตร์  ช้างงาม
7. เด็กหญิงปนัดดา  กาฬษร
8. เด็กชายยุทธนา  ทองนอก
9. เด็กหญิงศศิธร  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงสุรัญชนา  มีภู่
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกมลทิพย์  ปิ่นทอง
2. นายติณณภพ  พสุธาสถิตย์
3. นายธนกร  แก้วเณร
4. นายธนศิริ  คาดบัว
5. นางสาวรัตดารักษ์  ประจวบสาย
6. นายวัชรินทร์  คชภูมิ
7. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญธรรม
8. นางสาวเนตรนภา  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวดาราณี  ระงับทุกข์
2. นางสาวณญาดา  กฤษณา
3. นายนันทพงศ์พันธ์  ผลวารินทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวปภัสร  กาฬภักดี
2. นางสาวอรอนงค์  เอี่ยมสะอาด
 
1. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
2. นางสาวธนัชชา  กาฬภักดี
3. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปล้องพฤกษา
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโมรา
3. เด็กหญิงช่อผกา  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงทัตติยา  เอกผักนาก
5. เด็กหญิงธนภรณ์  สว่างศรี
6. เด็กหญิงธรรมพร  ไพบูลย์วิทย์
7. เด็กหญิงนรกมล  นาคทอง
8. เด็กหญิงนุชสรา  ศรีโพดก
9. เด็กหญิงปฐมพร  พิศวง
10. เด็กหญิงพนิดา  โอฬารสุวรรณชัย
11. เด็กหญิงพรศิริ  นุชนารถ
12. เด็กหญิงพัชราภา  ปานสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  ธนพรนิธิวงษ์
14. เด็กหญิงสิริสกุล  วงษ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสุธินี  สว่างศรี
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีทับทิม
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ชื่นด้วง
2. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
3. นางวราพร  เนตรสว่าง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายฉัตรชัย  พูลทวี
2. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมทรัพย์
3. นายบุรพล  ภมรพล
4. นายสุวชัช  ช่วยชู
5. นางสาวอังคณา  ฉายอรุณ
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
2. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายนรบดี  คู่กระสังข์
2. นายพีรพัฒน์  ปานสุวรรณ
 
1. นายไพบูลย์  สายแก้วลาด
2. นางพิศมัย  สายแก้วลาด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ระวิพงษ์
 
1. นางสาวภาพตะวัน  สันธนพิพัฒน์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวนิรชา  ทองพันธุ์
 
1. นางสาวศรีอุษา  วรรธนะบูรณ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายภานุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นางเยาวพา  พนาสกุลการ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายเมธี  ใจสุภาพ
 
1. นางบุหงา  ชาญประโคน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอวัสดา  น้ำจันทร์
 
1. นางวัลภา  ศรีสุข
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสิทธิโชค  จิตสิงห์
 
1. นางวัลภา  ศรีสุข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกีรติ  แพนพันธุ์อ้วน
 
1. นางยุพา  กัณหรัตนชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชาญวิทย์  ชาวปลายนา
 
1. นางสาวฉันทนา  ปิ่นวิเศษ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจินตนา  นาเอก
2. เด็กหญิงฐิติพร  บรมทองชุ่ม
3. เด็กชายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
4. เด็กชายมงคล  รักพวงทอง
5. เด็กหญิงมนัชญา  แก้วจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  จันทน์ชัย
2. นายศรัณยู  นิติศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายจิรายุส  ไพรวรรณ์
2. นางสาวภาวินี  บุญเพ็ชร
3. นางสาววรรณเลขา  พันจันทร์
4. นายอรรถพล  สุรวิทย์
5. นางสาวอิสสรา  น้ำจันทร์
 
1. นางจิราวรรณ  เอี่ยมสงคราม
2. นางสาวดวงนภา  ทองน่วม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงสโรชา  สว่างศรี
 
1. MissLi  Shu fang
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรินลดา  ทองสาร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวจิตา  มหาชัย
 
1. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำหอม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สรหงษ์
2. นางสาวรัตนา  ล้อมทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลนารถ  เขาแก้ว
2. นางสาวนันทิพร  อู่สุวรรณ
 
1. นายนัฐพงษ์  ทวนเงิน
2. นางสมพิศ  เจริญผล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กชายจรัล  กันทสัง
2. เด็กชายธงชัย  สอนง่าย
3. เด็กชายธรรมรัตน์  คล้ายขำ
4. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์สถิตย์
5. เด็กชายประสิทธิ์  พลวัฒน์
6. เด็กชายวรพจน์  ทับทิม
7. เด็กชายศิริโรจน์  มังคะลา
8. เด็กชายไกรสร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
2. นางวิมล  กาฬภักดี
3. นายจตุรงค์  ก้านศรี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายถาวร  ทองคำสุก
2. นายธนาธร  นาคนุช
3. นายภานุวัฒน์  บุญเพ็ชร
4. นายศิวกร  สัตย์ปิยะธรรม
5. นายสุริยะกันต์  แสงนิล
6. นายอชิระ  น้ำแก้ว
 
1. นายปัญญธัช  เอกธีรธรรม
2. นายธนู  ดีกล่อม
3. นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกสิมา  ศรีเดช
2. นางสาวจริยา  บัวช่วย
3. นางสาวชาลินี  ศรีชมภู
4. นางสาวธนวัฒน์  สว่างศรี
5. นายธีรวัฒน์  ทองโสภา
6. นางสาวปาณิศา  ฤทธิรงค์
7. นางสาวพลอยไพลิน  แตงโสภา
8. นางสาววรรณวิษา  ระโหฐาน
9. นางสาวสุกานดา  โฉมศรี
10. นางสาวสุรีย์  เริ่มลึก
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
3. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนกานต์  ใจมั่น
2. เด็กชายชาญชัย  น้ำทิพย์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  กุลฉิม
4. เด็กหญิงสมิตานัน  จาละ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประสงค์เงิน
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์เรือง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก้วเรือง
2. นางสาวธมนวรรณ  ธัญญเจริญ
3. นางสาวปัทมา  แก้วเรือง
4. นางสาววารีนิธ์  วงษ์กฎ
5. นางสาวเหมือนขวัญ  พันธ์เมือง
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชมัยพร  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงสมร  แน่นหนา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งชัย
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นางสาวรัชนี  วงศ์เลาหกุล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวณิชกานต์  ทองดี
2. นางสาวศุภาพิชญ์  แสงสว่าง
3. นางสาวอาทิตยา  คล้ายขำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ระวิพงษ์
2. นางลัดดา  วัฒนาวงศ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงทรรษณี  สุคนธมาลย์
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สุทธิตังกวิเชียร
3. เด็กหญิงอัมพิกา  วรรณโต
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายฉัตรชัย  ปลาอ่อน
2. นางสาวชฎาพร  ชมภูพฤกษ์
3. นางสาวปวีณา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
2. นางสาวพัสวี  กาฬภักดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสนจักร
2. เด็กชายไชยภัทร  จันทร์เรือง
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกาญน์ธนสิน  เดิมขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาพร  ช้างเผือก
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกัณฐาภรณ์  ทองโสภา
2. นายธีรวัฒน์  จันทร์ศิรินุสรณ์
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายนิพนธ์  ภาวนา
2. เด็กชายสหรัถ  เกตุสุวรรณ
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปรินทร์  อิทธิประเวศน์
2. นางสาวสุกัญญา  นิลเพ็ชร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันธิชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายปฏิญญา  กุดาศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมยะกลาง
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พิพิธ
2. เด็กชายวุฒิไกร  ลาชโรจน์
 
1. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีโมรา
2. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนะชน  ธนเกษพิศาล
2. นายมาวิน  ฐากูรจิรนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางศิรินภา  ไพศาลธรรม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวศรีอัมพร  ทองคำ
2. นางสาวสรัญญา  สว่างศรี
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายปรายเวธ  แก้วเขียว
2. เด็กชายพงศ์พล  ลิ้มตละกูล
3. เด็กชายสันติสุข  เกตุสุริวงษ์
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจันทร์ลดา  แสงเย็น
2. นายณัฐพล  เหลืองอ่อน
3. นายสิริวัฒน์  ชาวบ้านสิงห์
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวชนาภร  พูลสวัสดิ์
2. นายภาคภูมิ  ขุมทอง
 
1. นางกรรณิกา  สุวรรณรัตน์
2. นางลาวรรณ  ยังศิริ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  จันทมา
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีมุข
3. เด็กชายเอกรัตน์  รัตนา
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจักริน  ศรีเงินงาม
2. นายบุษกร  วังงาม
3. นายวรวุฒิ  ภูฆัง
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายครรชิต  กุลน้อย
2. นางสาวธัญญา  น้ำแก้ว
3. นางสาวภนิดา  หนองน้ำขาว
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุทธคาวี
2. เด็กหญิงลภัสรดา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ซื่อสัตย์
 
1. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐภูมิ  มาบุตรดา
2. นายบุญประกอบ  นาเอก
3. นายวรพล  เกตุแป้น
 
1. นายสำเริง  บุญมี
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงภควดี  ดีพิจารณ์
3. เด็กหญิงอลิษา  กาฬภักดี
 
1. นางสุนันทา  พันธุมิตร
2. นายณัชพล  กาฬภักดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวจันทร์วดี  คำจันทร
2. นางสาวรจนา  เอี่ยมสมาน
3. นางสาวอาทิตยา  คำมี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีเงินงาม
2. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผิวชู
2. เด็กหญิงปนิดา  แสนเน
3. เด็กหญิงวิลัดดา  ชาวป่า
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงศุทธิณี  อินทพันธุ์
6. เด็กหญิงสายธาร  มาลัยทอง
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีเงินงาม
2. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เกลี้ยงเกลา
2. นายชัยพิพัฒน์  ประดุจชนม์
3. นายณัฐพล  วังงาม
4. นางสาวปริยฉัตร  ศรีอ่อนดี
5. นางสาวภนิดา  หนองน้ำขาว
6. นายสิทธิพล  สว่างศรี
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายธนพล  แก้วเรือง
2. เด็กชายนพดล  มีปราง
3. เด็กชายศรัณย์  ปัทมะรางกูร
 
1. นายวัฒนา  แก้วเรือง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ทรงศรี
2. นางสาวชญานิศ  ม่วงศิริ
3. นางสาวนันท์ฤดี  เดชาเพชรายุธ
 
1. นายวัฒนา  แก้วเรือง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  เสร็จกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรเทวิน
3. เด็กชายสราวุฒิ  ตังหงษ์
 
1. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
2. นางมรรษกร  พุ่มจันทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทวีสุข
2. นางสาวดารารัตน์  นรสิงห์
3. นางสาวสุภาภรณ์  เกษประทุม
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์  ปานเพชร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเสวตร
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวพัชรี  รองภักดิ์
2. นางสาวสุพัตรา  สว่างศรี
3. นางสาวอรนุช  จันทร์เทียน
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เมืองช้าง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงอรทัย  ประถมทอง
 
1. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
2. นางยุภา  สุจริตธุระการ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนันทนา  เมืองวงศ์
2. นางสาวศิริพรรณ  แก้วปราด
3. นางสาวสิริรัตน์  หัสชู
 
1. นางเลิศลักษณ์  ขันทอง
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอรสา  น่วมปาน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินพักทัน
3. เด็กหญิงอินธิรา  เงาภู่ทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวจุฑามาศ  เครือแขม
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินสว่าง
3. นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรวงค์
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิระนนท์
2. เด็กหญิงสายพิณ  ศิลปะชัย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวฐิตสิริ  บุญสนอง
2. นางสาวธารินี  พุฒจันทร์
3. นางสาวอธิชา  ทับทอง
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณี  คุ้มสมบัติ
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายนิวัฒน์  ขาวขวัญ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดเพชร
3. เด็กชายอรรถพล  กล่อมอารมย์
 
1. นางสาวเอมอร  ลายคราม
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  เสียงจุ้ย
2. เด็กชายธงชัย  กล้าหาญ
 
1. นางน้ำผึ้ง  ดวงแก้ว
2. นายนพรัตน์  ภักมี
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  หอมกระจุย
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุทิน  วันบรรเจิด