สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=59 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 สตรีสมุทรปราการ 29 0 0 29 29 0 0 0 29
2 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 24 0 0 24 24 0 0 0 24
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 0 0 19 19 0 0 0 19
4 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 17 0 0 17 17 0 0 0 17
5 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 0 0 16 16 0 0 0 16
6 วิสุทธิกษัตรี 11 0 0 11 11 0 0 0 11
7 มัธยมด่านสำโรง 11 0 0 11 11 0 0 0 11
8 วัดทรงธรรม 11 0 0 11 11 0 0 0 11
9 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
10 สมุทรปราการ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
11 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
14 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
15 เซนต์แมรี่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 เซนต์โยเซฟทิพวัล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
17 อาษาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 0 0 172 172 0 0 0 172