รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวริศรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวธนัชพร  อนุภาพประเสริฐ
 
1. นางปริศนา  วีราภรณ์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงอรพินท์  หารประทุม
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐธิดา  อ่างทอง
 
1. นางกาญจนา  สุดชานัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นางปริศนา  วีราภรณ์ประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติยา  ตู้เจริญ
 
1. นางพรพิมล  วงศ์จันทร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พวงแสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงธันยธร  จันเสถียร
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  บุญเนตร
 
1. นางชวนชื่น  เจริญฤทธิ์วัฒนา
2. นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกพร  รัตนกร
2. นางสาวจิราพร  แซ่คู
3. นางสาวพิชญานิน   ไรวินทร์สุรดิษ
 
1. นางผกาเพ็ญ  จรมาศ
2. นายถิร  ฟูอินช่วย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โยธาทิพย์
2. เด็กหญิงทิพากร  ขคัตตรัยกุล
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล   มาละ
2. นางสาววราภรณ์  ภู่ถาวร
 
1. นางศิริมา  เจนจิตมั่น
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายณัฐภัทร  เอี่ยมมีลาภ
 
1. นายสำลี  ดวงนาค
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นายพลภัทร  พรคุณานุภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายชวิน  เวชชะ
2. นายตรัยภพ  กล่ำแสง
3. นายเอกชัย  พนมทิพย์
 
1. นางนิตยา  นาโควงษ์
2. นางสาวมานิตา  หมดภัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงลิ่วละล่อง  รังสิยานนท์
 
1. นางสาวชุติมา   ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา  เกิดทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวดี  มานะเพียร
2. นางสาวพรยมล  แก้วกำเนิด
3. นางสาวรัชฌา  น้อยเจริญ
 
1. นายฟ้าพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวกัญญาภรณ์  กิ่งไทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อำพิทักษ์
2. เด็กชายศุภกร  ศรีช่วง
 
1. นางสาววรรณศิริ  หลงรัก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายนราวิชญ์  อินทรโชติ
2. นายวรวุฒิ  โคงาม
 
1. นางสาวรพีพร  ขาวหอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรินทร  ยิ้มมา
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปัทมา  ชัญถาวร
 
1. นางสาวอกนิษฐ์  อ้วนแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกษโส
2. เด็กชายวิศรุต  เกษมภูมิรัตน์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นางสาวจันทนา  เลิศสถาพรสุข
2. นางสุภาพรรณ  แย้มมีศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกันตพัฒน์  อนุพันธ์สกุล
2. นายธนาธิษณ์  นากุล
3. นายนรินทร์   กันภัย
 
1. นายเทวัญ  ดีจรัส
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินธุยศ
2. เด็กหญิงสุนันทา  แสนไชย
3. นายหัสวรรษ  กันแก้ว
 
1. นางสุภัคจิตา  บางแบ่ง
2. นางสาววนิดา  ภูผา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณิดา  โชชัญยะ
2. นางสาวสุวัจณี  พฤกษ์ไพรวัน
3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ทร
 
1. นางณฐินี  มีสุข
2. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงทวิกานต์  เขม้นเขตการ
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สินสมบูรณ์โชค
3. เด็กหญิงพอฤทัย  เกียรติศิลปิน
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกุลปรียา  อ่อนจันทร์
2. นายธีรภัทร  ชินราช
3. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นายศุภวิชญ์  ชัยมงคล
2. นางสาววิภาวดี  สีสัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พึ่งพา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  สัญสำราญ
3. เด็กหญิงบงกชกร  พึ่งพา
 
1. นายอานนท์  พุ่มเรือง
2. นางภัทรา  ไปล่โสภณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำราม
2. นางสาวนพวรรณ  จุฬาโอฬาร
3. นางสาวภัทรมณี  กรเกษม
 
1. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
2. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญจะเทวคุปต์
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชุมเดช
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายวีระยุทธ  เปียศิริ
2. นางสาวอภิวรรณ  นาคกร
 
1. นายศราวุธ  โหน่งบัณฑิต
2. นายกฤษฎา  ดีทานิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนัทวัฒน์  เเสงดิษฐ์ธนินี
2. เด็กชายอรรถพล  จินดากาญจน์
 
1. นายศิริวัฒน์  พัฒน์เเก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายชนุดม  พาชื่นใจ
2. เด็กชายภูสิทธิ  ศริสัมพันธ์
 
1. นายศิริวัฒน์  พัฒน์เเก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มานะกิจ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงพรวดี  ชาติชนะ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
5. เด็กหญิงเกศอรุณ  ทองมาก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ช้างทอง
2. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกุลนารี  เกิดอิ่ม
2. นางสาวบุษรินทร์  ไกรรักษ์
3. นางสาววรรณกาน  สิบหมื่นเปี่ยม
4. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
5. นางสาวอารียา  ปิ่นมณี
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวอิศราพรรณ์  ดาคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชิดชนก  มามาก
3. เด็กชายทิชานนท์  อ่อนแสงงาม
4. เด็กหญิงพิศตะวัน  สำราญพิศ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  อุนารณ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จรจรัญ
2. นางสาวจุรีภรณ์  พรหมสุข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สุริยะจตุภัทร
2. นายตะวันกาญจน์  ดำเนิน
3. นางสาวประกายดาว  สระทองอึ้ง
4. นางสาวเกศรา  ใจถวิล
5. นางสาวเมธาวี  สำลี
 
1. นางอังคณา  บุญกว้าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายกรพันธุ์  มงคลสินธิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สู้ณรงค์
3. นางสาวธารารัตน์  สระทองดี
4. นางสาวพิมพ์ธีรา  ตติคุณาธร
5. นางสาวรินรดา  เพ็งบุญตรู
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางดาเรส  แสงอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงอรดา  แก้วหาญ
 
1. นางภัทรธีรา  รุ่งรัตนสกุลชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวสุกัญญา  กาญจนรชตะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สดแสงจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรภัทร  เผ่าวงศากุล
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์ละคร
 
1. นางพัฒนา  ป้อมประคอง
2. นางสาวกัลยาณี  เทศนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายชาคริต  เรณูรส
2. นางสาวธนัญญา  คำประเสริฐ
 
1. นายศิทชา  สังข์แก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกานดา  วงษาศรี
2. นางสาวจันทราวรรณ  พรมแก้ว
3. นางสาวชญานิน  ปลื้มสี
4. นางสาวพรกนก  ชื่นชิตพิสัยกุล
5. นางสาววราภรณ์  พุ่มพร
6. นางสาววราภรณ์  นิลบัวลา
7. นางสาววีริศรา  เต็กหงษ์
8. นางสาวสิริกุล  ศิริทองสุข
9. นางสาวอรกนก  ชื่นชิตพิสัยกุล
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ข้อเบี้ย
 
1. นางสาวอินทิรา  ฐิโณทัย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ลิ้มใช้
 
1. นางจิตจา  เผ่าสามมุข
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวบุษบง  บัวลอย
2. นางสาวรัตติยากร  มังกรแก้ว
 
1. นายชนก  สังคะรินทร์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนภารัตน์   โพธิ์ถาวร
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาววราภรณ์   กรัดแก้ว
 
1. นายวิไลวรรณ   คชาวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1. เด็กชายธนพล  แย้มโรจน์
 
1. นางสาวอัมพร  สุกใส
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวอัญชิสา  อินทร
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสุปรียา   บุญตั้ง
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายศุกฤต  เหล่าจำปา
 
1. นางขนิษฐา  ท่วมเสม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายดิศรณ์   จำปาทอง
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวอรทัย   ไทยอ้อง
 
1. นายจักรพันธ์  พลอยบุศย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภูริมาศร์  อำนาจสัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงอภิรดา  สุวรกิม
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
2. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายสหรัฐ   สิลินทบูรณ์
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวผกากรอง   เขื่อนขันธ์เจริญ
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนินทร์   ศรีนาค
2. เด็กหญิงวรรณธิกา   โคบุตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   นาคจู
 
1. นายวิทยา   สุวรรณคีรี
2. นางปิยะพล  ชูประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายดนุนัย  สอนจันทร์
2. นายวัฒนชัย  แจ่มแสง
3. นางสาวศรัญญา  ขุ่ยราญหญ้า
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางอัจฉรีรัตน์  อัจฉรารัตน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายนภทีภ์  บุตรประโคน
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายวีรภัทร  กรรณสูตร
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายปริวัตร  ด้วงช่อ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวศุภกานต์  อาจหาญยิ่ง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กะรัมย์
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทุมรี
 
1. นายสมรักษ์  ชูศิริ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรรพสา  ม่วงทอง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายนพปฎล  เฉยวัฒนะ
 
1. นายสมรักษ์  ชูศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนเทพ  เจริญวัย
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายสุรวิช  บุญจู
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิม  แก้วกังวาน
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญจน์  วิเศษลา
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาววันชนก  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญธิชา  คงเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. นายธนากร  ภูบาลชื่น
 
1. นางสาวกัลยา  สอนทิม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญจน์  วิเศษลา
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชกุลทอง
3. เด็กหญิงบุษยากร  พงศ์พินทุกาญจน์
4. เด็กหญิงปลอดภัย  พลิคามินทร์
5. เด็กหญิงพรชนก  ทิพย์นนท์
6. เด็กชายพายุพัด  บัวแก้ว
7. เด็กชายสรยุทธ  มียิ้ม
8. เด็กชายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกพกวรรณ  เอี่ยมบัว
2. เด็กหญิงกลมลักษณ์  แก้วประจุ
3. นางสาวจันทร์จิรา  นาชนเขตต์
4. นายชัยสิทธิ์  แสวงฟองคำ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เฮ้ง
6. นายทรงกรต  เงียเง่
7. เด็กชายทัชชา  หุลสวัสดิ์
8. นายพงษ์ประสิทธิ์  จันทร์พิชัย
9. นายวิทวัส  คำหาญพล
10. เด็กชายสรยุทธ  สิงห์อุดร
11. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
12. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงคำนันต์
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
2. นายกามเทพ  ธีรเสิศรักษ์
3. นางสาวตวิษา  เริ่มวัฒนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกิตติยา  อิ๋วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญาดา  หวังสป
3. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แช่มปรุง
5. เด็กหญิงณัฏฐินี  แก้วขุนทอง
6. เด็กหญิงนิศามณี  พลโลก
7. เด็กหญิงปณิษา  นาคะปักษิณ
8. นายปวริศร์  ปยุตเรืองกิตติ์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ชาติชำนาญ
10. เด็กหญิงปุณณภา  กีรติวิชญา
11. เด็กหญิงผกามาส  บุญศรี
12. เด็กหญิงพรนภัส  ฐิติวีริยะยศ
13. เด็กหญิงพรวดี  พูลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
15. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงสุรินทร์
16. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองอ่อน
17. เด็กหญิงวารินทร์  กบขุนทด
18. เด็กหญิงสโรชา  งามตา
19. เด็กหญิงอรทัย  แสงโชติ
20. เด็กหญิงอลิษา  ละครไชย
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
3. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
4. นางสาวอรอุษา  คำดวง
5. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
6. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ทองคำ
2. เด็กชายณัฐพล   ปัสสาโก
3. เด็กชายธณัฎฐพงษ์   เพ็งสวรรค์
4. เด็กชายธนโชติ   งามพรม
5. เด็กหญิงศศิธร   หอกุล
6. เด็กชายเจษฎา    มาตเลิง
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
2. นายอานนท์   พิบูลพงษ์พันธ์
3. นายจักรพัฒณ์   อันเพ็ชรดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาว นันทินาวิน   ก้อนทรัพย์
2. นางสาวปรียาภรณ์   วจีสัจจะ
3. นายยุทธพงษ์   ต้นแก้ว
4. นายวิทวัส   ตั้งจิตบำรุง
5. นายอัครพล  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
2. นายจักรพัฒณ์   อันเพ็ชรดี
3. นายอานนท์   พิบูลพงษ์พันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวกลมทิพย์  นิลพัฒน์
2. นางสาวคณิตฐา  จุ้ยแตง
3. เด็กชายจิติศักดิ์  สุริยนต์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์มีลาย
5. นางสาวจุฑามาส  มะณีแสง
6. นางสาวชวัลรัตน์  ใจบาล
7. เด็กชายญาณภัทร  นราพงษ์
8. นายณัฐกรณ์  ทองอิน
9. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
10. เด็กชายตะวัน  บุญเพ็ง
11. เด็กชายธนภูมิ  ผันอากาศ
12. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
13. เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
14. เด็กหญิงนาริศา  ปูทา
15. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันดี
16. นางสาวพนิดา  ศรีจันดา
17. เด็กหญิงพรวิภา  สุริยะ
18. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  เกื้อกูล
19. นางสาวฟ้าสาง  สุวรรณประเสริฐ
20. เด็กชายภาณุพงศ์  ธีทา
21. เด็กหญิงภูริตา  บรรทะกิจ
22. เด็กหญิงรัตติยา  คลังทรัพย์
23. เด็กชายวศิน  รักบุญ
24. เด็กชายวุฒิชัย  จันนี
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สืบศิริ
26. เด็กหญิงสริตา  ตันสถิตย์
27. เด็กหญิงสิทธิณี  ไพบูลย์จิตต์
28. เด็กหญิงสุพัตตรา  พิมพ์ชัยศรี
29. นายสุภัคณัช  ศรีหวาด
30. นายอภิวัฒน์  รุ่งเรือง
31. เด็กชายอาคเนย์  คงเอียด
32. เด็กชายอิสรา  สุรงค์เลิศ
33. เด็กหญิงุสุภาวดี  ทองจุล
34. นายโชคอรุณ  เตียงสระน้อย
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ยินดี
2. นายกิติศักดิ์  อิสลาม
3. นายจักกฤษณ์  หวังดี
4. เด็กชายจิรายุ  การขันที
5. เด็กหญิงชลดา  วารีวิไล
6. นางสาวณัฐชนา  สระทองเฮียะ
7. นายณัฐพล  สีจันทวงค์
8. นายถิรธนา  นิลเจียม
9. เด็กชายธนา  วัฒนธรรม
10. นายธวัชชัย  สายรัตน์
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงสาร
12. นายธีราภัทร  เขียวชอุ่ม
13. นายนพณัช  กุลปราการ
14. นายนันทะวัช  คำประเสริฐ
15. นายปณิธาน  ปานสกุล
16. นางสาวประภัสสร  สารเพชร
17. นางสาวพรพิมล  ฉิมสวาท
18. นางสาวพรรณราย  เมืองเปรม
19. นายพรเทพ  พุทธรักษา
20. นายพัชรพล  พลแสน
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
22. นางสาวมนัสวี  ใจเอื้อ
23. นางสาวระพีพรรณ  แก้วมะดัน
24. เด็กชายวัขรไกร  สนนุช
25. เด็กหญิงศิริ  อินทร์พงษ์
26. นายศุภรัตน์  สดวกดี
27. นายอดิศร  ม่วงเข้ม
28. เด็กชายอภิวันท์  เขาบาง
29. นางสาวอารียา  บุญแจ้ง
30. เด็กหญิงอุมาพร  บุญภา
31. นางสาวเกวลี  พร้าก้อน
32. เด็กหญิงเก็จแก้ว  จันทรัตน์
33. เด็กชายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายวีรพงศ์  บุญปฏิมากร
3. นายสิทธิพงษ์  นามปวน
4. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งเส็งดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนาพงศ์  พุทธโครต
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายณัฐวุฒิ   ณัชทวีทรัพย์
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ภาหา
 
1. นายมานิต  ปัตถา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวพรพิมล  ฉิมสวาท
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายรัชพล  ยางเครือ
 
1. นางสาวนภัส  ภู่สกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สายเชื้อ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์ฺ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐกานต์   จันทร์แดง
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์มินทร์
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายเกษมศานต์  กมลเมธีสกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทาวรรณ  กิจศรีปัญญา
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีร์ชนินทร์   โตรุ่ง
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายดนัย  ทับอ่ำ
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวศิริรัตนา  สุขกุล
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวจันทรัตน์  ลิ่วเฉลิมวงศ์
2. นางสาวจารุวรรณ  กระแสสังข์
3. นางสาวชญาณี  คำมูลศรี
4. นายณัฐกิตติ์  โพธิมา
5. นางสาวปิยรัชนี  ศุขโภครา
6. นางสาวพนิดา  ใจหงส์
7. นางสาวพัณณิชา  เกิดสมุทร
8. นางสาวภัทรภรณ์  เกษเพชร
9. นางสาวยุวอิศราภรณ์  วังวงค์
10. นางสาววนิดา  กุลตา
11. นายวรพจน์  บุญประเสริฐ
12. นายวรพร  ทัดทอง
13. นางสาววิชิตา  หงส์พงษ์
14. นางสาววิภาดา  ฉายงาม
15. นางสาวศรัญญา  ฉิมพาลี
16. นางสาวศิราณี  จันทร์สิริสุข
17. นางสาวศิรินทรา  จันหอม
18. นายสรยุทธ  มาตุ่น
19. นายสหัสวรรษ  โสภาอุทก
20. นางสาวสุกัญญา  บุญภาค
21. นางสาวสุดารัตน์  จังกาจิตร
22. นายหฤษฎ์  ภู่ทอง
23. นางสาวอนงค์พร  โพธิ
24. นางสาวอรัญญา  พิลาออน
25. นายอัษฎากรณ์  สมคะเน
26. นางสาวอาทิตยาพร  สีนามเพ็ง
27. นางสาวเบญญาภา  ชมมาลี
28. นางสาวเพชรรัตน์  ชุมเกต
29. นางสาวเพชรไพลิน  ปลิวพิมาย
30. นายเรืองฤทธิ์  แขวงเมือง
 
1. นายชยกฤต  ขำเถื่อน
2. นายมานิต  ปัตถา
3. นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษณรงค์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนกสุดา  แจ้งโรจน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชยโพธิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสมัย
5. เด็กชายพิทวัส  คตะวงษ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายศรีโสภณ  บุญกลาง
8. เด็กหญิงสุธิดา  ขันทะเครือ
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นางอมลณัฐ  นคร
3. นายเรวัตร  ใบแก้ว
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกฤชรัตน์  แข่งขัน
2. นางสาวกัญญารัตน์  โฮชิน
3. นายจตุรงค์  เอี่ยมภักดี
4. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
5. นายปฏิภาณ  หงษ์มานพ
6. นางสาวปรียาพร  วรรณวิโรจน์
7. นางสาวรัญชิตา  สิขเรศ
8. นางสาววิภาพรรณ  เอี่ยมสอาด
9. นายสิทธิกร  หลักคำ
10. นายสุภชัย  ยอดจะโปะ
 
1. นายเรวัตร   ใบแก้ว
2. นางอมลณัฐ  นคร
3. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพินษ์ธวรา   กล่ำเจริญ
2. เด็กหญิงสินีนาถ   กักจัตุรัส
3. เด็กหญิงสุนิสา   คำสอน
4. เด็กหญิงสุมนา   กิตติกูลไพศาล
5. เด็กหญิงอรญา   ชาญธนู
6. เด็กหญิงอรญา   มาเอี่ยม
 
1. นายวชิระ   สุ่ยวงษ์
2. นางสาวปนิตา   เชื้อทอง
3. นางสาวหทัยรัตน์   บุญมา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวจันทร์ภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผักบัวแก้ว
3. นางสาวมณฑาทิพย์  สัญญารักษ์
4. นางสาวมัลลิกา  ครุฑเทศ
5. นางสาวสุกัญญา  รัตนวัน
6. นางสาวเอมิกา  กิจเจตนี
 
1. นายกิตติพิชญ์   พวงภู่
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกีรณา   ทัศนา
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   ส้มสุด
3. เด็กหญิงธัญวรักษ์   สามารถ
4. เด็กหญิงวราภรณ์   สัมพันธ์
5. เด็กหญิงสินีนาถ   กักจัตุรัส
6. เด็กหญิงอรวรรณ   วงษ์แสน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   บุญมา
2. นางสาวปนิตา   เชื้อทอง
3. นายวชิระ   สุ่ยวงษ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรองกนก  มิสุนา
2. นางสาวญาณัจฉรา  ทาศรีภู
3. นางสาวญานินทร์  มีนายน
4. นางสาวมณฑิรา  ฟองเจริญ
5. นางสาวรัตนวลี  สง่าเนตร
6. นางสาววรดา  ถ้วยพุทธมนต์
 
1. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงคุณิตา  สูงขันเขตร
2. เด็กหญิงชัชฎา  โชติปัญญา
3. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
4. เด็กหญิงภิราวรรณ  ใบเนียม
5. เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิวงศ์กาญจน์
6. เด็กหญิงศิริโสภา  ตาปัน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดพยุ
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
9. เด็กหญิงอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
10. เด็กหญิงอารียา  ยิงรัมย์
11. เด็กหญิงอินทิรา  ดำพทิก
12. เด็กหญิงไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
4. นายพนม  ทองสุ่ม
5. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นายนรบดี  นิดภิรมย์
3. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
4. นางสาวนัฐฐาพร  ยิงรัมย์
5. นายปิยวัฒน์  พันธ์สิทธิ์
6. นายปิยวิทย์  พันธ์สิทธิ์
7. นางสาวพิกุล  ใหญ่สูงเนิน
8. นางสาวพิชญา  กึม
9. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
10. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
11. นายวัชรพงษ์  ไพบูลย์
12. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
13. นางสาวศุภาภรณ์  ชูเมือง
14. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
15. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
16. นางสาวเบญจมาศ  ทองลือ
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาววรัญญา  สารัตน์
4. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
5. นางสาวสายฝน  ชัยกาศ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวปานชนก  จูสนิท
2. นายพงศ์ธร  ดลจิรพิสิฐ
3. นางสาววิภาลัย  คำสระงาม
4. เด็กหญิงสิริฤทัย  พุฒิเนาวรัตน์
5. นายอรรถวิทย์  นามขัน
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
2. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายจตุวัฒน์  ภารา
2. เด็กหญิงชลินทรา  ฉิมนิกร
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
2. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  พึ่งสุข
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวเจนจิรา  พวงจันทร์
 
1. นางสมลักษณ์  มาสุริยะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายศุภวิศว์  ตั้งสะสม
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวรวิสรา  พลคำมาก
 
1. นางนันทยา  เชื้อทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขครุฑ
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายอัครพล  อัครสูริย์
 
1. Mr.Mark June  Lantaca Oro
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญพร  ทรงประเสริฐชัย
 
1. นางศศิธร  เกาะน้อย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นางสาววิธิดา  จึงวิโรจน์
 
1. นางสาววิลดา  ศรีทองกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอกดวน
2. เด็กชายธวัยชัย  กองคำ
3. เด็กหญิงพลอยสวย  บุปผา
4. เด็กหญิงพุฒิตา  มาดำ
5. เด็กหญิงสุภาพร  อู่พันธุ์
 
1. นางสาวธาริน  คำพานิช
2. Mrs.Divina  Obena Reyes
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวธิติพร  เคร่งกระโทก
2. นายภควัตร  นิยมมงคล
3. นางสาวภาลินี  ศรีรักษา
4. นางสาวอารยา  ปาจิตร์
5. นางสาวอารียา  บุญลือ
 
1. นางสาวธาริน  คำพานิช
2. Mrs.Divina  Obena Reyes
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวอภิสรา  หิรัญชาติ
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐพล  หยาง
 
1. นางสาวมิกิ  แซ่หยาง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาววรัญญา  โตอ่อน
 
1. นางสาวนิกษ์นิภา  พัดศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนัฎดา  ทรวดทรง
 
1. นางสาวดาเรศ  พุทธา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวพัสตราภรณ์  ไกรรัฐกร
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายปฏิภาณ  โภคินอัคคเดช
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สนใจแท้
 
1. นางสาวศิวรินทร์  ปัทธิสามะ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรกมล  ศรีวัฒน์
2. นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวศิวรินทร์  ปัทธิสามะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกุลธรส  วังงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดีนิคม
3. เด็กชายชินดนัย  สุขมั่น
4. เด็กชายปฐวี  มนไธสง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพสวรรค์
6. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองมาก
7. เด็กชายหัสนัย  คงถิ่น
8. เด็กหญิงอริสรา  สนธิศรี
 
1. นายศุภโชติ  อินทร์แก้ว
2. นายกิตติศักดิ์  บุญแสงสี
3. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  นรานันท์ภิรมย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายชวัลกร  ทำนานอก
2. นายชัชรินทร์  สุชาติพงษ์
3. นางสาวดวงหทัย  สุวรรณนุช
4. นางสาวธนวรรณ  บุญรัตนกรกิจ
5. นายธาราธร  นิลจรัสวณิช
 
1. นางอมรรัตน์  มากคง
2. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ชคัคตรัยกุล
2. เด็กหญิงปั้นฝัน  ธงด่านทวน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปักโคทานัง
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญจิรา  เพียรไธสง
2. นายรวิภาส  วงษ์ชารี
3. นางสาวศศิธร  เพ็งคำภู
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ฉันทนิยมพร
2. เด็กหญิงกริชศิญา  บัวสระ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  อยู่สุข
 
1. นางปุณยวีร์  จินดานุช
2. นางสาวสิรณา  อ่ำถนอม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายสุรธรรม  พิมมะทา
2. นางสาวอรจิรา  โครตพัฒน์
3. นางสาวแพรทองธาร  กรเกี่ยว
 
1. นางพัชราภรณ์   นิรมล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายนัฏพล  ปัญญาคง
2. เด็กหญิงภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  ทำพนม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวรัชนีกร  สำรวยรื่น
 
1. นางศิริรัตน์  อัตรังสรรค์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นางวศรินทร์  บุญแจ่ม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ใบขุนทด
2. เด็กชายวิริทธ์พล  ทองเรืองสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
2. นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจำรัส
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายกรภัทร  สิทธิคุณ
2. เด็กชายปรัชญา  มะนุ่น
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
2. นางสาวปิยะมาศ  ทองเกียรติ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอู๋
2. นายภัคธร  มีผิวหอม
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ไตรมณี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายชนกานต์  ลีศรีทอง
2. เด็กชายอิทธิพัฒน์  ชูรา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวชุติมา  หาญเจริญ
2. นางสาวปวันพัชร  แนวทัศน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงวันดี  จริยะกุลพร
 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวถุงเงิน  จันทาสอน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายสิริชัย  จัตุสอ
2. เด็กชายสุทธี  นามเจริญ
 
1. นางกานต์พิชชา  จีระศิริ
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายธนพงษ์  ดิษฐเทศ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คำต่าย
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมศรี
2. นางสาวเกสราภรณ์  พุ่มศิริ
 
1. นางสาวอุมาพร   บริรักษ์
2. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายภาสกร  ฟาสูงเนิน
2. นายเมธี  โพธิ์ย้อย
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายพัศวีร์  มะลิแย้ม
2. นายวรินทร์  ฐิตะรัตน์
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปรีเปรม
2. เด็กชายนวพล  ปิยะธนพร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  กันภัย
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นายพิชัย  มยุระสุวรรณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนัฐฐินันท์  พรมประเสริฐ
2. นางสาวปฐมวรรณ์  อิสสระกุล
3. นางสาวมัทนี  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายณัฐพล  เชียงมา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายญาณภัทร  หิรัญผลานนท์
2. นายพันธวิศ   ทองใบ
 
1. นายวีระชัย  เฟื่องฟู
2. นายพิทักษ์  หารบัวคำ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระภัทร  นพรัตน์
2. เด็กหญิงนรากร  เทืองผล
3. เด็กชายภูวิทัต  รังสิกุล
 
1. นายศิริพัฒน์  กุลสิริวลี
2. นางสาวศรินญา  พััััันธ์ชาลี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนิษา  แก้วพะเนียง
2. นางสาวบุณิกา  เพ็ชรวิฑูล
3. นายสุรดิษ  หิรัญพานิช
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายณัฐพล  มะลาวัน
2. นายธีรเดช  กิตติวัฒน์กุล
3. นายภูบดินทร์  สัมพันธ์
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นายศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดพูล
2. เด็กชายนพคุณ  วังคีรี
3. เด็กหญิงศิรินภา  ยั่งยืน
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศ  แจ่มปัญญา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายพิษณุ  น้อยหมอ
2. นายอัมรินทร์  จิราวัฒนากิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรเนียม
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงบุศกร  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  ศิริโท
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่ำคง
 
1. นายชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวชญานี  ลานรัมย์
2. นางสาวชลิตา  สัมมิตร
3. นายธนพล  สังข์จ้อย
4. นางสาวธนิกา  รัศมี
5. นางสาวพรทิพย์  เทียบตา
6. นางสาววรกมล  สาอาจ
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
3. นางจิตรอนงค์  แสงอินทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ผาลิโน
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  กู้เมือง
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  มะลิแย้ม
4. เด็กหญิงวรณัฐ  อ่วมภู่
5. เด็กหญิงสุดธิดา  ทัพไทย
6. เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  ศรีประจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
3. นางบุศกร  ณ นคร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงบุญญาวีร์  ขันทอง
2. เด็กหญิงรามาวดี   ตรงแก้ว
3. เด็กหญิงสุธิตา  ใจบุญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  รัตนวาณิชกุล
2. นางพัชรี  อรรถพันธุ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวดวงกร  ไทยคำ
2. นายศรุต  จันทร์เจริญ
3. นายสรุเกีตรติ  จั่นอิ๊ด
 
1. นางสายสนี  ปัญญาพิสิทธิ์
2. นายไพฑูรย์  เทพาสุวรรณ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายธนพล  บูรณานนท์
2. เด็กหญิงศัลยา  แนวพญา
3. เด็กหญิงศุภินทรา  ชาญพิทยากิจ
 
1. นางสาวศรีประภา  ชมเชย
2. นางวิไล  สิทธิวรรณธนะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญญา  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาววิภาวี  นามพุทธา
3. นายอภิวัฒน์  อัสดง
 
1. นายชัชชนะ  แสงเนตร
2. นายวินัย  พวงเงิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  อภิสมย์กร
2. เด็กหญิงวิจันทรา  ต้อกระโทก
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิมวิเศษ
 
1. นางภัณฑิลา  เจียงวรีวงศ์
2. นางรัตนา  เกิดมงคล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวกุลยา  เนตรธารธร
2. นายจอมพล  อิ่มซิว
3. นางสาวณัฐชา  หมีเงิน
 
1. นางภัณฑิลา  เจียงวรีวงศ์
2. นางรัตนา  เกิดมงคล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัชฌานันท์  สินเจริญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์โสด
3. เด็กหญิงสุภาพร  นุชรักษา
 
1. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 1. นายทิพวัฒน์  นีละพัน
2. นางสาวอาทิตยา  กำปั่น
3. นายเฉลิมพล  รุ่งเรือง
 
1. นางเพลินพิศ  โพธิราช
2. นางปานทอง  แสงจันทร์งาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คงดี
2. เด็กหญิงทิวธิวา  พิลัย
3. เด็กหญิงวิราพร  ยาประดิษฐ์
 
1. นางประทีป  แป้นเจริญ
2. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวฉัตรลดา  บุญสมภพพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีคูณ
3. นางสาวพิมพ์พลอย  ไทยชน
 
1. นางสุมณฑา  ปางลิลาศ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมครองอาตม์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  นิ่มถนอม
3. เด็กหญิงสรวงพร  รอดสุพรรณ
 
1. นางขวัญเรือน   กันภัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติมา  ไชยสาร
2. นางสาวปลายฝน  โคตรชัย
3. นางสาวไอลัดดา  พาชื่น
 
1. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
2. นายพีระ  คงเจริญ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  ภู่อยู่
 
1. นางสาวสิรณา  อ่ำถนอม
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายปิยพนธ์  มินา
2. นายปิยพัทธ์  มินา
3. นายศรัณญ์  กนกพีรวุฒิ
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง