สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=59 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ราชวินิตบางแก้ว 47 0 0 47 47 0 0 0 47
2 บางบ่อวิทยาคม 27 0 0 27 27 0 0 0 27
3 บางพลีราษฎร์บำรุง 25 0 0 25 25 0 0 0 25
4 พูลเจริญวิทยาคม 22 0 0 22 22 0 0 0 22
5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 22 0 0 22 22 0 0 0 22
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 13 0 0 13 13 0 0 0 13
7 บางแก้วประชาสรรค์ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
9 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 สาธิตบางนา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 เปร็งวิสุทธาธิบดี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 0 0 178 178 0 0 0 178