รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงตุลญาณี  ชุมมุง
 
1. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวเบญญานิตย์  โชคอดิภา
 
1. นายรามิล  ปัญญพัทธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกันตพร  บุญประเสริฐ
 
1. นายประเสริฐ  อุ้ยคัชชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นายอุเทน  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวนววรรณ  ยอดทรัพย์
 
1. นางยุพิน  ป่าตาล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญนภา  ถามานาศาสตร์
2. เด็กหญิงรัติยา  พหลกุลบุตร
3. เด็กหญิงอรณิช  บีวงาม
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
2. นางสาวกมลชนก  เห็นจงชม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายปฏิภาณ  ยุวนะวณิช
2. นายสจี  พงษ์บุตร
3. นายสิรวิชญ์  บุญสร้าง
 
1. นางทัศนา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวศิริพร  แก้วพวง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายปานเทพ  พรมอินทร์
2. เด็กชายพงษ์ศิริชัย  สมคะเน
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
2. นายพร้อมยศ  ถาริยะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายชายญา  แจ่มคล้าย
2. นายมาวิน  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
2. นางสาวสุภัทรา  แสงวัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  มานะวงศ์เจริญ
 
1. นางสายสมร  ศิริศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายรัชชานนท์  เหล่าจันอัน
 
1. นายสราวุธ  ทองงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงชลกนก  เบญจลักษณพร
3. เด็กหญิงอวิสรา  กรสา
 
1. นางสาวหทัยภัทร  สุขสว่าง
2. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวนทีกานต์  น้ำนิล
2. นางสาวปาริตา  แสงสกุล
3. นางสาวสุพัตรา  สยุมพร
 
1. นางจุไรรัตน์  อิ่นคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพลอย  กระฉอกนอก
2. เด็กชายรวินทร์  นาคเอี่ยม
3. เด็กชายอดิวรรธน์  พงษาปาน
 
1. นางจุไรรัตน์  อิ่นคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกัญญา  พูนเฉลียว
2. นายธารา  บุปผาชาติ
3. นายอดิศร  คล้ายสอน
 
1. นางสาวบุศรา  บุญยงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกชมรัฎฐ์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา
2. นายกติกร  กมลรัตนะสมบัติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ใจยิ้ม
2. นายมณฑล  พลภักดี
 
1. นางสาวบุญชู  กันเกตุ
2. นางสาวปาลีภัสร์  ธัญเมธจารุโรจน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงประภาพร  วชิรเมธีกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  จตุรชัยมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายนารายญ์  เมฆพฤทธิ์
 
1. นายวิชัย  ยอดปัญญา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  สีสุขสด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เที่ยงประเทศ
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  ลอยฟ้า
 
1. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
2. นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวพัชร์พิชชา  มงคลอริยวงศ์
2. นายวัชรินทร์  อันเวช
3. นายศุภกฤต  กิตติพิชญ์วงศ์
 
1. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
2. นางละออ  ชีวะประไพ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รุ่งนพคุณศรี
 
1. นายวีระยุทธ  ทองแดง
2. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐสุดา  เหมือนขจร
2. นางสาวสุมิตรา  ใจคำ
3. นายเอกพันธ์  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
2. นางสาวสกาวเดือน  พลรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายนครินทร์  สุขแพ
2. เด็กชายศุภกร  โพธิ์งาม
3. เด็กชายสิฐิปกร  ญาณปัญญา
 
1. นางสาวจิราพร  คุ้มตระกูล
2. นายสมโภช  โยธาจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ยั่งยืน
2. นายภัทรกร  วรรณสนิท
3. นายมณฑล  พลภักดี
 
1. นายสุพจน์  ไชยลือชา
2. นางสาววลัยพร  ไชยพรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิษา  สุวรรณปรีชา
2. เด็กหญิงภาสิกา  สัณหภักดี
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียมอัน
 
1. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวกมลพร  แพรกนก
2. นางสาวรัชณีกร  แสงสารวัตร
3. นางสาวสุจิตรา  วงษ์เขียด
 
1. นางนฤมล  ศิริเจริญ
2. นายณพกฤษ  เอมศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายจักรพงษ์  รังสร้อย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศดำรงธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์
2. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ภูปราง
2. นางสาวปพิชญา  อ่วมขาว
 
1. นายอิทธิเดช  สิทธิจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สาราช
2. เด็กชายอภิเดช  เทพณรินทร์
 
1. นางสาวจริยา  สุภากิจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ชุ่มทอง
2. เด็กชายรชต  สีทอง
 
1. นางศศิธร  นาอุดม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงธิญาดา  เตชภิญโญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โทนขุนทด
3. เด็กหญิงภคภร  กระจ่างธนโชต
4. เด็กหญิงลลดา  ปานจันทร์ดี
5. เด็กหญิงสุประภา  จันทรโชติ
 
1. นางสาวจีรานุช  กันต์มิตรี
2. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธนพรรณ  กาญจนกุล
2. นางสาวนาตยา  นิยมธรรม
3. นางสาวพัสนันท์  อยู่อำไพธนากุล
4. นางสาวพิชชาอร  กสิชีวิน
5. นางสาวอัฐภิญญา  ชนม์ยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นางสาวนัฐกานต์  วรรณจุฑา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  มะปรางอ่อน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัตสาร
3. เด็กหญิงนันธิการณ์  ภูมิบุญ
4. เด็กหญิงอันทิการ์  ชัยชนะ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดีมี
 
1. นางสาวทัศนี  พ่อค้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาบุญจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสาขา
2. นางสาวพรธนิตย์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวสุพิชญา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวอัจฉรา  ศิริศันสนียวงศ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงสมอ
 
1. นางสาวพรรณา  แสงนภาเพ็ญ
2. นางโสภิต  แสนทวีสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายฐิติพงษ์  กลั่นชื่น
2. เด็กชายมั่นเกียรติ  สงครามรอด
3. เด็กชายวราพัฒน์  ตานี
4. เด็กชายศิรชัช  โททัสสะ
5. เด็กชายสิทธิพัฒน์  บุตรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นายพรชัย  จันทร์อำนวยชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายจตุพร   อุตรัตน์
2. นายณัฐพล   เลี้ยงสว่าง
3. นายตะวันฉาย   อ่อนใจเอื้อ
4. นายนันทฤทธิ์   ธรรมประชา
5. นายเจนวิทย์   สุเวช
 
1. นายประพันธ์   ยอดรัก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาว พีรดา   ฝรั่งทอง
2. นางสาวกิตติภาพร   ดอกรัก
3. นางสาวกุริสรา   ทิพแปงวงศ์
4. นายณัฐวุติ   สุขสมบูรณ์
5. นางสาวธนัชชา   สนธิสวัสดิ์
6. นางสาวธัญญรัตน์   กุลศิริธนวัฒน์
7. นางสาวนุชนาฎ   สิงห์ทองลา
8. นางสาวมนทิรา   อดิสระ
9. เด็กชายวศิน   ภูเงิน
10. นางสาวศศิมา   รื่นเริงใจ
11. นางสาวสุภนิดา   ศรีทัศนาการ
12. นายอนุภาพ   โรจน์แก้ว
13. นางสาวอภิญญา  แตงหอม
14. นางสาวเยาวลักษณ์   นัทธี
15. นายเอนก   สอนวงษา
16. นางสาวไพริน   ภัทรพงษ์สุข
 
1. นางสาวสถาพร   สอนกนิษฐ์
2. นายกนกวรรณ   โกนาคม
3. นางสาวณัฐภรณ์   ชัยเขต
4. นางสาวนพรัตน์   เจียรพันธ์
5. นายประพันธ์   ยอดรัก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกตัญญู   สุ่มสังข์
2. นายกฤษฏา   สมพงษ์
3. เด็กชายกัญญาภัค   ศรีสูงเนิน
4. นางสาวณัฐพร   แก้ววิลัย
5. นายณัฐวัฒน์   ดีดก
6. นายธนวันต์   เชิดฉาย
7. นายธิติวุฒิ   พุ่มฉายา
8. นายธีระวัฒน์   นาเลา
9. นายนนทวัชร   เปรมจิตร์
10. นายพงศธร   บุญชู
11. นางสาวพีภัทร   ปานา
12. นายภานุวัฒน์   สุทินเผือก
13. นายภานุวัฒน์   สอนพงษ์
14. นางสาวศุจีวรรณ   ใจเที่ยงแท้
15. นายศุภกร   ปานแก้ว
16. นางสาวสุพรรษา   ศรีสอาด
17. นางสาวหทัยภัทร   แวดไธสง
18. นางสาวอรวรรณ   วงค์นาทิม
19. นายเฉลิมพล   ปลั่งวัฒนะ
 
1. นางสาวสถาพร   สอนกนิษฐ์
2. นางสาวกนกวรรณ    โกนาคม
3. นายณัฐภรณ์   ชัยเขต
4. นายนพรัตน์   เจียรพันธ์
5. นายประพันธ์    ยอดรัก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวิสุทธิ์  แจ่มเกาะ
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรีพร  คูเลิศ
 
1. นางสุกัญญา  การะเกด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนิธิ  เถาสมบัติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศร
 
1. นางวิไลลักษณ์  วิไลพล
2. นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวราธร  วิทยุแสง
2. นางสาววรินยุพา  ทรัพย์สิน
 
1. นางมาลัย  เสนีชัย
2. นางสาวปิยวรรณ  จันสมัคร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกาญจน์  นาคคำ
2. นางสาวกุลปรียา  กินใบ
3. นางสาวชุติญา  วงศ์วิชัย
4. นางสาวประภาวดี  นาฆ้อง
5. นางสาวพิชญานิน  มาสุข
6. นางสาวพิมพกานต์  มูลตรีบุตร
7. นางสาววิมลสิริ  วงศ์สูง
8. นางสาวสุภาวดี  จำนงค์ลักษณ์
9. นางสาวสุภาวิณี  แสงศรีจันทร์
10. นางสาวเขมณัฏฐ์  ไตรสุทธิวงษ์
 
1. นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล
2. นางวันทนีย์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
3. นางอภิรุม  เพิ่มพูน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์  แก้วพรม
3. เด็กหญิงกีรติกานต์  ทุพรหม
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก้วศรี
5. เด็กหญิงชลธิดา  พูลผล
6. เด็กหญิงธิติมา  สราทพันธ์
7. เด็กชายบูรณ์พิภพ  เจริญสุข
8. เด็กหญิงพีรยา  โภคทรัพย์
9. เด็กหญิงวจี  มนตรี
10. เด็กหญิงศศิภา  สาคร
11. เด็กหญิงสิริอาภา  ประมวลศิลป์ชัย
12. เด็กหญิงสุนิตา  วิเศษรัมย์
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองมาก
14. เด็กหญิงอมินทร์ฐิตา  ไชยมงคล
15. เด็กหญิงเดือน  โพธิ์แดง
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นายวัลลภ  นันตา
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
4. นายทรงชัย  วงษ์พรไพโรจน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายรักภูมิ  วนาสินชัย
2. เด็กชายสราวุธ  อุ่นอารมณ์
 
1. นางยุพา  ยอดปัญญา
2. นางสาวดวงพร  เชื้อพรมศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวภควดี  ศรานุรักษ์
2. นายวิทูรบัญฑิต  จันทร์ดี
 
1. นางสาวภรณี  ชมะวิต
2. นางสาวปัญจพร  สุ่มมาตย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนภารัตน์  สำเริง
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภัชญา  วงศ์มา
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชิต  สาเกทอง
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนากร  ชาวดอนคา
 
1. นางสาวรัศมี  ศาลางาม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายเกรียงไกร  มงคลโคตร
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  จันทร์สา
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายตรัตน์สวิน  มาศวรรณา
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงนิภาดา  สุวรรณฉวี
2. เด็กหญิงพิมลดา  หาญผักแว่น
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
2. นางสาวศรินดา  มูฮะหมัด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษณะ  ศีรลา
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวจิติมา  พัสถาน
 
1. นางทัตชญา  อิ่มเอิบ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญสมร
2. เด็กหญิงพิมพ์ประพัทธ์  ทองมาก
3. เด็กหญิงภัทรพร  เอมศิริ
 
1. นางสาวศรินดา  มูฮะหมัด
2. นางสาวธมลวรรณ  วิมลกุลรัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายปิยะกร  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพันธกานต์  สีเหลือง
3. นายอานนท์  คงสุวรรณ
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
2. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายพลากร  อัคฮาดศรี
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายธีรวิทย์  พนิชภักดี
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรรณรัตน์  ชำนาญสินธุกิจ
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลมา
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจันทิมา  นิ่มนวล
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายภูริวัจน์  พัฒนฉัตร์โภคิน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายจรัญพงษ์  รุ่งศิริ
 
1. นายสรรเสริญ  แก้วนุช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อมรรัตนาภรณ์
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายชวลิต  ลีนาบัว
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองลำหัส
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายวีรภัทร์  วงค์เจริญ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุจิตรา  นาไชยเวศน์
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองกลั่น
 
1. นางสาวภัทรพร  ประมาตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจีรนันท์  นิ่มนวล
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุพงศ์  สร้อยคำ
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจริญญา  พุ่มคำ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
2. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
3. นางสาวชนินาถ  กุลศิริวนิชย์
4. นายนวพล  สมทรัพย์
5. นางสาวปนัสยา  แย้มแบน
6. เด็กชายภัทรพล  รุธิระวุฒิ
7. เด็กหญิงรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
8. เด็กชายสรรเพชร  แจ้งสว่าง
9. เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองลำหัส
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
3. นางกาญจนา  สุภารี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกิตติเกษม  ศรีชุม
2. นางสาวกุสุมา  เพชรประเสริฐสุข
3. นางสาวจันทิมา  นิ่มนวล
4. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
5. นางสาวจีรนันท์  นิ่มนวล
6. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงศ์
7. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
8. นายทวีป  ศรีสังข์
9. เด็กชายปุณธวงศ์  บุญเอิบ
10. นายพงศกร  รอดยินดี
11. เด็กชายภัทรพล  รุธิระวุฒิ
12. เด็กชายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
13. นายอัษฎาวุฒิ  ตราชื่นต้อง
14. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
15. นางสาวแพรวรวี  อรุณธาดา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
3. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
4. นางกาญจนา  สุภารี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
2. นางสาวจริญญา  พุ่มคำ
3. นายจิรายุส  เดชศรี
4. นายชินกฤต  สำเร็จ
5. นายณภัทร  เปี่ยมอยู่สุข
6. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงศ์
7. นายทวีป  ศรีสังข์
8. นายนวพล  สมทรัพย์
9. นายพงศกร  รอดยินดี
10. นายพจน์  เผือกเทียน
11. นายวัชรพงศ์  กาญจนวรุฒม์
12. นายเตชินท์  สุมาลัย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
3. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
4. นางกาญจนา  สุภารี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครองชีพ
2. นางสาวจุฑามาศ  ครองชีพ
3. เด็กหญิงชนาภา  รอดเจริญ
4. เด็กชายชลทิตย์  โชติกันตะ
5. เด็กหญิงชัญญานุช  สุตตะภวานนท์
6. เด็กชายณัชพกร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงธีรณา  เกษบรรณ
8. เด็กหญิงนุชจรี  จูนิยม
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิมทอง
10. นางสาวบุษยา  จันทร์เกษม
11. นายประณพ  พิณทอง
12. เด็กหญิงภัทราวดี  มงคลวิวัฒน์
13. นางสาวภัสรา  ลานอก
14. นางสาวภารดี  ลานอก
15. นายศราวุธ  ม่วงเปีย
16. เด็กหญิงสุคนธา  พึ่งพรหม
17. นางสาวสุนิสา  โพธิ์อ่ำ
18. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองประดิษฐ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  พิตนอก
20. นางสาวเบญจพร  บัวน้อย
21. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่วมภูมิ
 
1. นางพัชรี  คงเมือง
2. นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์
3. นายดนัย  ศิลาวงศ์
4. นางสาวปนัดดา  จำปาทอง
5. นางสาวสำเริง  ศรีพลอย
6. นางสาววราพร  เทพาลุน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  อุดรไสว
2. นายธณธร  นิลบุดดา
3. นายธีรวัฒน์  เหมล้วน
4. นายนครินทร์  เรียมแสน
5. นายนัฐพล  โคตภูธร
6. นายรัชชานนท์  อินตาศรี
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
3. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายฐิติรัตน์  นิลทอง
2. นายณรงฤทธิ์  กลิ่นมี
3. นายภานุวัฒน์  มณฑาทิพย์
4. นายรัฐพงษ์  เอี่ยมยัง
5. นางสาวสุธาทิพย์  รัตนพร
6. นายอุทัย  เล็กน้อย
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
3. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงกัญวรา  เหลี่ยมศร
3. นางสาวกาญจนา  เหมือนแพ
4. นายจักกฤษณ์  พรหมทอง
5. นางสาวจิดาภา  บัณฑืตย์
6. เด็กหญิงจิราพร  ปานเขียน
7. นายจีระวัฒน์  จาบทอง
8. นางสาวชนาพร  ฮวดใช้
9. นายชลพัฒน์  เสวีวัลลภ
10. นายชัยวัฒน์  กำพร้า
11. นางสาวชุติมา  ม่วงแป้น
12. นางสาวณัฎฐกานต์  โสมศรี
13. นายณัฐกรานต์  ดงเทียมศรี
14. นางสาวณัฐนิชาภรณ์  ศิรพงษ์กุลพจน์
15. นายณัฐพันธ์ุ  หรั่งเอี่ยม
16. เด็กหญิงณัฐมล  แท่นกลาง
17. นางสาวทิพรัตน์  แข็งเขตรกรรณ์
18. นายธนวัฒน์  บัวขาว
19. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยภา
20. นางสาวนันทวัน  แสงทอง
21. นางสาวนารีรัตน์  แดงเฉย
22. นางสาวนิราวรรณ  วะวงค์
23. นางสาวนุชธิดา  ธรรไพศาล
24. เด็กชายปฎิภาณ  วรรณศิริ
25. เด็กหญิงปาลิตา  วิเศียรศาสตร์
26. นางสาวปิยะพร  ทองทุม
27. นายภานุวัฒน์  มณฑาทิพย์
28. นายมณฑล  ปิยะศิริพนธ์
29. นางสาวยุพารัตน์  อินทยุง
30. นางสาวรัตติกาล  อินหล้า
31. นางสาววราภรณ์  อุยขำ
32. นางสาวศิริรัตน์  ทองกลำ
33. นางสาวสุกัญญา  คงอยู่
34. นางสาวสุภาวดี  แสงทอง
35. นายอภิสิทธิ์  เทพอาสน์
36. นายอรรถพล  ภู่ประภา
37. นางสาวอังคนา  เรืองฤทธิ์
38. นางสาวอัญชลีกร  ดอนธงขวา
39. นางสาวอาภาภรณ์  พุ่มกันเกลา
40. นางสาวเบญจพร  เปลื้องเชยจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
3. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
4. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
5. นายธีรวัตร  คันธชัย
6. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
7. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
8. นางรชตวรรณ  ธรรมโชติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ขวากุดเข้
3. เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มโสพิศ
4. นางสาวฉัตรสุดา  โจมรัมย์
5. นางสาวชวิศา  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กหญิงฐิตารีย์  พลสงคราม
7. นายณรงค์ฤทธิ์  รอดดี
8. นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอมทิพย์
9. เด็กหญิงนภาพร  อุดทา
10. นางสาวปภัสรา  อาชีวะ
11. เด็กหญิงประภาศิริ  มีการค้า
12. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญเกิด
13. นางสาวพัชราภรณ์  อินเสนา
14. เด็กหญิงพาทินธิดา  ภัยแคล้ว
15. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มหาพรหม
16. นางสาวพุทธรักษา  ชนประชา
17. นางสาวลลิภัทร  ชัชวาล
18. นายวรรณกร  นิลโต
19. เด็กชายวรรณรัตน์  นิลโต
20. นางสาววราภรณ์  จันทร์กลิ่น
21. เด็กหญิงวิราวัลย์  วิเศษทรัพย์
22. นางสาวศศิธร  มีชัย
23. เด็กหญิงศศิประภา  เข็มนาค
24. นางสาวศสิมา  ผึ่งผาย
25. นางสาวสลิลทิพย์  กองเงินกลาง
26. เด็กหญิงสโรชา  หมอกแฉ่ง
27. นายอาทิตย์  อาจจงทอง
28. เด็กหญิงเจตนภา  ยางงาม
29. เด็กหญิงเนื้อทอง  คงเพชรขาว
30. นายเอกราช  ยังภิรมย์
31. นางสาวโชติกา  เปียผึ้ง
 
1. นายธรณัส  โสมนัส
2. นายวิริยะ  ทองเต็ม
3. นางสาวณัฐภรณ์  สุขสวัสดิ์
4. นายชุมพล  ศรีเหรา
5. นายคเณศน์  พึ่งอ่ำ
6. นายชูชีพ  ฟักทอง
7. นายเดี่ยว  สอนมี
8. นางสาวศรจิตตรา  ชูอินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวราธร  วิทยุแสง
 
1. นายธรณัส  โสมนัส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงธชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวแพรวรวี  อรุณธาดา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์โสม
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายอริญชัย  รัตนวิจิตร
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่น  ธรรมปาละ
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวมณฑาทิพย์  แสนบัณฑิต
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพศวีร์  พูลมา
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ช่างปรุง
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุรี  แก้วแกมจันทร์
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวสุปริญดารัตน์  หงษ์รัมย์
 
1. นายพิสิฐ  ชนะการณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายมา  ชาชุมวงศ์
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัฐจักร์  อารมย์ธนานนท์
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวภูธิดามาศ  ยิ่งนอก
 
1. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กชายนภสินธุ์  ธีรพันธ์วราพร
3. เด็กชายปกรณ์  พลอยทับทิม
4. เด็กหญิงปภัสสร  วุฒิพงษ์
5. เด็กหญิงพรรวษา  โพธิสิงห์
6. เด็กหญิงภิญญดา  ชัยจีรนนท์
7. เด็กชายสืบสกุล  ศุนาลัย
8. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
9. เด็กชายอัครวิช  ทัตตมนัส
10. เด็กหญิงอุษณา  ฟักแสง
 
1. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
2. นายพิสิษฐ  เลี้ยงอนันต์
3. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกาญจนา  บุคลักษณ์
2. นางสาวฉัตรสุดา  กลิ่นสันเที๊ยะ
3. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วบัวขาว
4. นางสาวธัญวรัตม์  อชิโนบุญญวัฒน์
5. นางสาวปิยวรรณ  อัศวสินทรัพย์
6. นางสาวพันไหม  ขุนทอง
7. นางสาวรวิพร  อนันทะรัตน์
8. นางสาววัชราภรณ์  อาจวิชัย
9. นางสาวสมกมล  อิ่มละเอียด
10. นางสาวสุวิชญา  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
3. นายพิสิษฐ  เลี้ยงอนันต์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชาลิดา  นาคงาม
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  พัตบุญมา
3. เด็กหญิงมณีสวย  สุรักษ์กิตติกุล
4. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  คงเหล่
5. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อนันทะรัตน์
6. เด็กหญิงอิศราพร  แก้วตระกูลโชติ
 
1. นายพิศิทธิ์ศักดิ์  ดิลกโศภณ
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายพิสิษฐ  เลี้ยงอนันต์
4. นายมิ่งขวัญ  คงเหล็ก
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวชยาภรณ์  คงอยู่
2. นางสาวณัฐณิชา  จินตทิพย์วรรณ
3. นางสาววรรณาลักษณ์  เพ็ชรล้อมทอง
4. นางสาววาสินี  ศรีสมบัติ
5. นางสาวศิริพร  สายพรหม
6. นางสาวอาทิตยา  มาตุ้ม
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
3. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
4. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวฆัสรา  คงเจริญ
2. นางสาวทิวากาล  อินทร์บุญ
3. นางสาวนภาลักษณ์  ทรายหมอ
4. นางสาวนันทินี  สิทธิฤทธิ์
5. นางสาวนิศามน  บุญเนาว์
6. นางสาวอังคณา  วงค์แปลก
 
1. นายชัยยุทธ  พูลเจริญ
2. นายศุภธัช  สุกใส
3. นางสาวฐปนีย์  สังเนตร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลดา  อุทรังษ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ปิ่นเจริญ
3. เด็กหญิงธนันดา  สาโท
4. เด็กหญิงธยาพร  สุขคะโต
5. เด็กหญิงพรวิภา  ไวว่อง
6. เด็กหญิงวรรณิษา  ประสพแก้ว
7. เด็กหญิงวารุณีย์  สารเทพ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงปุ๊ด
9. เด็กหญิงสันศนีย์  สารเทพ
10. เด็กหญิงอนุธิดา  อธิษฐานรัตน์
11. เด็กหญิงอภิสรา  ทนันชัย
12. เด็กหญิงอารยา  พยัคคง
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  เหล่าประชา
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหลาสิงห์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสพแก้ว
16. เด็กหญิงโสมวรรณ  ทะรุณรัมย์
 
1. นางอรริสา  ศรีคำดี
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สุดศรี
3. นางสาวขัตติยากร  สุขได้พึ่ง
4. นางสาวณัฏฐกานต์  น้ำค้าง
5. นางสาวรัชวรรณ  พรมลี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางวาริษา  ตั้งมั่นดี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวอดิศา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนลินรัตน์  วงษ์สุวรรณ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายปานเทพ  พรมอินทร์
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  จิตสุภาพ
 
1. นางสาวรุจาภา  สัมมา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีญา  กวง
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวอาริสา  กรมแสง
 
1. นางบุญปลูก  ลิมปพฤกษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนก  ทองสัมฤทธิ์
 
1. MissKristine  Tono
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวปวิชญา  ดนุพัฒน์วราธร
 
1. นายอนุชิต  นาสมบูรณ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจัสมิน  เซเยอร์
2. เด็กหญิงบุญนภา  ถามานาศาสตร์
3. เด็กหญิงปวัณณา  วุวรรณพันธ์
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดสมบุญ
5. เด็กหญิงภูสุดา  ทอสา
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
2. Mr.Terry  Sayers
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัชนนท์  สุขสง่า
2. นางสาวณัชภัทร์  เกาะโพธิ์
3. นายพุฒิพงษ์  มารวิเชียร
4. นางสาววัชราภรณ์  สอนพล
5. นางสาวสุมิตตรา  นิลวดี
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
2. Mr.Terry  Sayers
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  ช่อจันทร์
 
1. นางอินทิรา  นาสมบูรณ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  เนรมิตกันทร
 
1. MissLiu  Qin
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกชมน  กิตติอัชวาลย์
 
1. นางสาววิวรรณรักษ์  นวอนันต์สกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายพศวัต  โชคเจริญ
 
1. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒิพันธ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวอภิญญา  พุฒซ้อน
 
1. นายชัชวาลย์  ปานสมบัติ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐากรณ์  อุดมศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงธนัญญา  โกมล
 
1. นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
2. MissKristine  Tono
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายณัฐนันท์  เรืองรัตน์รัศมี
2. นางสาวศุภลักษณ์  ประวัฑฒะนา
 
1. นางอิสริยาภรณ์  บริรักษ์ภูสิฐ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายจุรินทร์  ทัศนศภศิลป์
2. เด็กชายธนภัทร  มั่นหมาย
3. เด็กชายธิเบศร์  พรหมโชติ
4. เด็กชายนัฐพงษ์  เชาว์ศักดิ์ศิริ
5. เด็กชายศักดิ์ศรี  สนธิจันทร์
6. เด็กชายสิทธิชัย  โรจนนิตย์
7. เด็กชายสุทัศน์  ลีลาพัฒนกิจ
8. เด็กชายเดชา  การุณบริรักษ์
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นางสาวรัชดา  แหยมเปี่ยม
3. นายสกนธ์  เนื้อนิ่ม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อศรีวงษ์
2. นายปภพ  แซ่เฮ่อ
3. นายพงศธร  ซึมดอน
4. นายพงศ์ไพศาล  กลมอ่อน
5. นายศิริพจน์  อยู่ทอง
6. นายเกรียงไกร  ผลยิ่ง
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นางจุฑารัตน์  เอี่ยมเดช
3. นายวรุต  มะติมุ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกาญจนวรรณ  บุดดา
2. นางสาวจารุวรรณ  แอกทอง
3. นางสาวชญาณี  ชนภพกิตติกุล
4. นางสาวดาวนภา  พาปู
5. นางสาวพัทยา  นาอุ่นเรือง
6. นางสาวพัทยา  นาอุ่นเรือน
7. นางสาวมิณตา  บุญอุย
8. นางสาวศุภิสรา  ทาคำสุข
9. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์ประไพ
 
1. นายสุรศีห์  จันทร์สังสา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  รีรักษ์
2. เด็กหญิงวิภากร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทร์มณี
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวชาติ
5. เด็กหญิงโชศิมล  สีสุพล
 
1. นายจิระเดช  โยธามาศ
2. นางสาวกรณิการ์  พุ่มลำเจียก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวขุมทรัพย์  เชาว์รุ่งเมธี
2. นายพัชรพล  พรหมเจริญ
3. นางสาวมนัชญา  วงศ์สาย
4. นางสาวอนัญลักษณ์  บุระ
5. นายอานันต์  สาระพางค์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวยุพา  สัมมา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกชกร  สีหมนตรี
2. เด็กชายฐิรพงษ์  อ้มพรม
3. เด็กชายตุลย์   รักคู่
 
1. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายติณณภพ  เดชบุญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองถาวร
3. นางสาวอินทิรา  เลิศสกลพันธ์
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ป๋าวิลา
2. เด็กหญิงชุดาภา  พันธุ์จ้อย
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทศานนท์
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวชลธิชา  เกสร
2. นางสาวธัญญธรณ์  จรรยาเอก
3. นายสุทิวัส  เรืองวีรยุทธ
 
1. นางสดใส  ประเสริฐ
2. นายทรรศนะ  เลี้ยงรักษา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หริ่มแก้ว
2. เด็กชายวสุธา  ชายหาด
 
1. นางสาวจารุเดือน  จิ๋วจันทร์
2. นายประชา  จันทรสมโภช
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  อิสริยศไกร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สระทองขอ
 
1. นายสมพงษ  ศลทอง
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายพงศภัทร์  โตแทน
2. นายศุภชัย  จามรสกุลเลิศ
 
1. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
2. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธัญญะ  สุขีพันธ์
2. เด็กชายศรุติ  รักคิด
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสัชฌุกร  ตันติธนวรพงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ชาติภูธร
2. นายหญ้าคา  ซิ้มเจริญ
 
1. นางสาวณัฐธิญา  กับปุลาวัลย์
2. นางนฤมล  สุนทอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายพิทยุตม์  สงเดช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุเลตัง
 
1. นายปรีชา  กิจจาการ
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉ่ำโสฬส
2. เด็กหญิงเมธาวี  เศษคำ
 
1. นายสมควร  สีคลัง
2. นางสาวทรรศมน  แสงนาค
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายพงศกร  แผ้วสกุณี
2. เด็กชายพชร  ภิริภักดีสนอง
 
1. นายปรีชา  กิจจาการ
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวฉันทิศา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวเนตรชนก  จันทศร
 
1. นางสาวกฤชภอร  ฉิมพลี
2. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธิติภาส  เริงสอาด
2. นายโชคอนันต์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกฤชภอร  ฉิมพลี
2. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติวัส  ทองบ่อ
2. นายธาดาวุฒิ  ธาดาวุฒิกุล
 
1. นางสาวกนกนาถ  เฉลียวไว
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงนัฐลดา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงมนปรียา  จรรังกา
3. เด็กหญิงสุธินี  ศรีลาไสล
 
1. นายกุลธวัช  เสือสะอาด
2. นางสาวนาตยา  ชาติมนตรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายณัฐภูรินทร์  วิชิต
2. นายพิเชฐคุณากร  ศรีเดช
3. นายศุภฤกษ์  เทวาอารักษ์ษา
 
1. นายสัชฌุกร  ตันติธนวรพงศ์
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายนิษฐเนตร์  กิ่งไพร
2. นายพีรฉัตร  กรรณพึ่ง
 
1. นายภุชงค์  จันทร์เปล่ง
2. นางสาวจารุเดือน  จิ๋วจันทร์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธรรศ  นิ่มนุช
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เพ็ชรจั่น
3. เด็กชายวัฒนชัย  เนียมสอน
 
1. นางสาวชลารักษ์  สายอุทัศน์
2. Mr.Saeed  Ghorbannejad
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกันต์กวี  เหิรเมฆ
2. นายณัฐพล  ทิพย์สวัสดิ์
3. นายสุรศักดิ์  ศรีพัฒนกำจร
 
1. นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ
2. Mr.Saeed  Ghorbannejad
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุวรรณจินดา
2. นายธัญพล  สมจิตรชอบ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สวัสดิ์อักษรชื่น
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายณฐกร  คำนิล
2. นายรวิภาส  ขลัง
3. นายอนุชิต  สุภาสวัสดิ์
 
1. นายไพศาล  วันธนานันท์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายชลสิทธิ์  หลงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรนารายณ์  เหมือนครุธ
3. เด็กหญิงยุรดา  อุตมัง
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
2. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูมินางาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เงินยาง
3. นางสาวนุจรินทร์  กันภัย
 
1. นางสาวภัทรียา  จิตตาคำ
2. นายธรรมนูญ  อ่อนนิ่ม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  หมื่นสีพรหม
2. เด็กชายฟาร์โรห์  เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรนุช  สารการ
4. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สระหลวง
5. เด็กหญิงอภิญญา  สามารถ
6. เด็กหญิงอารีสุข  มยุรา
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นายคเณศณ์  พึ่งอ่ำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  จันดี
2. นางสาววราลักขณ์  โมธรรม
3. นางสาวอัมริดา  พรมเกษา
4. นางสาวอุไรวรรณ  แย้มกลาง
5. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วมณี
6. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวิลัย
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นายคเณศณ์  พึ่งอ่ำ
3. นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนพมาศ  โชคกลาง
2. เด็กหญิงมุทิตา   บุญค้ม
3. เด็กหญิงศุลักขณา  อาศัยนา
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายณัฐนนท์  หลักเพชร
2. นางสาวพนิดา  พิมพ์ธนาธนสุข
3. นายอานนท์  เกลาชู
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลนิภา  ผาสุข
2. เด็กชายธนบูรณ์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงอัญชลี  ยังประโยชน์
 
1. นายสุรพล  พลอยมณีวงษ์
2. นางบุศรา  พลอยมณีวงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายนที  ชาลีนิวัฒน์
2. นางสาวปิยะพร  คงรอด
3. นายเมธาศิษฐิ์  นิธิสิทธิ์โชติ
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยพิมพะ
2. เด็กหญิงนันทการ  สินสมุทร
3. เด็กหญิงสาลินี  กิ่งนอก
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวณัฐวดี  ธรรมวรรณ
2. นางสาวปรียากร  อุบลบาน
3. นางสาวปรียาภัทร  อุบลบาน
 
1. นางธมนณัฏฐ์  พรเจริญ
2. นางกัญญาภัศ  ทะนันชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  นาดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สงวนพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอมบางเมือง
 
1. นางสาวสุนันทา  พรหมรัตน์
2. นางสาวโสพิศ  สงประสพ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกนกลักษณ์  จำปาแดง
2. นางสาววราวรรณ์  เชื้อกสิกรรม
3. นางสาวหทัยรัตน์  แวดไธสง
 
1. นางสาววีรยา  นวรัตน์รุ่งเรือง
2. นางสาวเปรมวดี  พลลาภ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทรแดง
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญขวัญเมือง
3. เด็กชายอนุชา  วงษ์ศรีรักษา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนินาถ  โพธิ์เอี่ยม
2. นางสาววรรณศิริ  ฉายสิริวรรณ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวอารีย์  เฮงสมบูรณ์
2. นางชัยพร  อมรากุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมทา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอริศรา  แสงสิมมา
 
1. นางบุษบา  ชูแสง
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีสถาน
2. นางสาววิชุดา  วันชื่น
3. นางสาวเจนจิรา  วรรณรังษี
 
1. นางสุชัญญา  ปัญญาหลัก
2. นายชุมพล  ศรีเหรา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์