หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคารกีฬามาตรฐาน (โดม) 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคารกีฬามาตรฐาน (โดม) 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล หอประชุม 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00 น.ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]