หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ ถินกลาง โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา สุวรรณโชติโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เจริญสุขโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอุรักษ์ สุริยวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นางผกาศรี ศรีใสโรงเรียนหินกองวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา น้อยสวัสดิ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางประนอม ชาวกงจักรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุดาภรณ์ จุลวรรณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประพิมพ์พรรณ มณีโชติโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวรรณพร นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ฉันทศิริรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวทิบมณี เยาวกูลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชรา อภิรักษพงศ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ยุทธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางรุจาภา รัตนาพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร กมลสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวอำไพ กรายทองโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทา วงษ์สถิตโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล บูขุนทดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางปิยะนุช สระแก้วโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองแก้ว จันทร์อินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว โฉมฉายโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงนภา เพ็งศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า ตันติเวทย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญด้วยลานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภณัฐปรัชญา ทำนุโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”กรรมการ
4. นายพรชัย จันทโสกโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวประนิตฎา พวงมาลีโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตินาถ ภู่เจริญโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทองชุมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางแสงอุษา แสนสวยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”กรรมการ
4. นางสาวมันทนา ใบชา โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกอร บุษปพฤกษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวปิยพร เจริญมั่นคงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทกโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ กำเนิดชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นางวลัยทิพย์ ปรัญชัยจิรากุลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นายสุดสาคร อินทร์ทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา แก้วเป้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
2. นายณรงค์ กิ่งจำปาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นางประทุม เชื้อมอญโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางณัฎฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางโสภี วงค์ราษฎร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
6. นางดวงใจ จินดาดีโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ธงศิลาโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางสาววงเดือน อินทนิเวศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ กุมผันโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางนพวัลย์ เมืองแสนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ ยุ่นสุ่นแย้มโรงเรียนเส้าไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ ช้างงามโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางอนงค์ อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ์ ยางกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายละออง นิลทสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางทนาภรณ์ บุตรสิงห์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ ช้างงามโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางอนงค์ อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ์ ยางกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายละออง นิลทสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางทนาภรณ์ บุตรสิงห์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกรรณทิมา ก้อนท้องโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางประนอม นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสุปราณี ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายวิทยา นิลสกุลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศักดา ยอดไพอินทร์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อ่อนศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ศิริธรโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางปราณี อัมพะเศวตโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ แสดงฤทธิ์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ บุญพ่วงโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางสุพิชญา ทองพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ อิ่มสมัยโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ ปินธงโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ กวางทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร สินปรุโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยดา มีฤทธิ์โรงเรียนเส้าไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นายภานุมาศ กิ่งโก้โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายนพดล เหล่าวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุกมล ไกรวารีย์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
6. นางจำเรียง กรชนะโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอังคนา จันทาบุตรโรงเรียนสองคอนวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิรปภัสร์ คำภีระโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ ชินโคตรโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นางสาวพรพนา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
11. นางสาวพินทิพย์ วิจิตรกลางโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุพัตรา มูลภาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
13. นางสิริวิมล ทะมาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวเจษฎากร นิยบุตรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช รัตนกุลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวสุภรัตน์ ฮั่นวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวศิราณี ศาตศิลป์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารินทร์ บังลังสผลโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
6. นายพงศ์พล สันโดษโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณษา เอี่ยมโชติช่วงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
8. นางประภัสสร เสาร์ท้าวโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ สาลีติดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
10. นางปรารถนา อ้อชัยภูมิโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
11. นางเยาวมาลย์ จีนทองโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
12. นางพจนีย์ ป้อมเรืองโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนิตนันท์ บุญมาวงค์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ผลหมู่โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
3. นายจารุพงศ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางสาววิฐิณี นิมิตรชัยโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ผาสุขธรรมโรงเรียนหนองแค"สรกิจวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ แต่งผิวโรงเรียนหนองแค"สรกิจวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางชรินรัตน์ ทัพขวาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา จันทร์แจ่มโรงเรียนหนองแค"สรกิจวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวชัญญรัชต์ สีห์ชุติวงษ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวโสภา วงษ์โทนโรงเรียนหนองแค"สรกิจวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา จุมจาโรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ศรีตำแยโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญเรือน ศรีชมภูโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ เปรมปรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวภัทรศรี พุ่มขจรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริประภา เทพวิมลเพชรกูลโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ท้วมไทยโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ สระแก้วโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ นุชนาโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐฐาพร สาทีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมาริน ดำเนินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ทรัพย์สุขโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ศรีโยธินโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาริศา บูรจิรโรจโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางยุรินทร์ ดวงสีแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจารุพงศ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนนุช ทองพูนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
3. นายสมทบ ปานดวงแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางวรรณิภา โพธิ์ทองโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นาคะวงษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมัชญา จะดอมโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ดีชื่นโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายอัศนัย วารีศรีโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ก่อเกิดกูลโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ทาแก้วโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
3. นางรุ้งดาว ปิติพรโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูกษิดิ์กันต์ ภูมินาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวส้มเช้า จงล่างกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สีหะวงษ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง สุทธิสารโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ เชื่อมขุนทดโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายวิชิต ศรีสาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสุทธ์ อยู่ญาติมากโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ พลอินทร์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวรรณ หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายนฤมล จันทร์สุรินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางรำพึง ผู้พัฒน์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ค้าขายโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายสาโรช สอนพายัพโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
4. นายจิรชัย ทองเสนาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเจิด อู่อะรุญโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ศรีคงโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายสาโรช สอนพายัพโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
4. นายจิรชัย ทองเสนาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเจิด อู่อะรุญโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ศรีคงโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ไตรพิพัฒน์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางณิชารีย์ หอมจันทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ใจเย็นโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางสุนีย์ ไชยเทพโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมรา พินธะโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรฉัตร เขียวแก้วโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองมี ประสารทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายทรงธรรม แก้วสุทธาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางวิภา รอดเอียดโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา รัตนไชยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัตติกา สุทธิสารโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา สอนคำโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายชลพงษ์ ทองอุดมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวนา พลอินทร์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางรัตติการ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนิตย์ กันสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มอญรัตโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ สุทธิประทีปโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสร้อยศิรินทร์ เขตหาญโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ พันธุ์หิมโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา แก้วสถิตย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำจัด ธรรมขันตีบุคลากรหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายภูวณัฐ ศิริโภวกุลโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมยศ พันธุ์หิมโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา แก้วสถิตย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำจัด ธรรมขันตีบุคลากรหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายภูวณัฐ ศิริโภวกุลโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ พลนวลโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศิณี ใจสุขโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ยอดดีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสิทธรัตน์ สงึมรัมย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเดือนฉาย แวดล้อมญาติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิรันดร์ อยู่อ่ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สว่างภพโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา วงค์สนิทโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกร สังข์แก้วโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต อุ่นจังหันโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิมาน พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางบัวขวัญ น้อยอ่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาววัลภา ปานสุวรรณโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เอื้อสันเทียะโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนารถ ทองอินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางศรันย์พร เทียนหอมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางสุวรรณี พจน์ไพเราะโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรมล มณีคุ้มโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ พานิชตระกูลโรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธน อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นายสำราญ เมืองก้อนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวจำลอง นำพาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรวรรณ กาญจนารัตนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปานจิตร บรรหารวุฒิไกรโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา อุ่นใจโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ สสิกาญจน์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัณฑา อัมรานนท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพนมลักษณ์ เขม้นเขตรการโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสุนันทา พุ่มไม้ทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์ สงึมรัมย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการ
3. นายรัชพล บุตรดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นางปราณี มุขแจ้งโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางนันทวรรณ อวยพรโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
7. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
8. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
9. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
8. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางปรานอม นะราแสงโรงเรียนเเก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนเเก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิวัฒน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ บุญเพ็งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายวรากร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายวรากร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายวรากร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายวรากร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ทุมมีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรบูรณ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรบูรณ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรจิตรา วงษ์เพิกโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทยา กวีศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. นางขจี เปรมปรีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. MissAbang Phidel Usah Phidel Usahโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมถวิล คล้ายกรุดโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเบญญพร ภัทรโยธินโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Danial William Flewellenโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Lyle Sabadoโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
4. Mr.Peter Nsugubaโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ทนุวงษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุทธิดา เอื้อศรีโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิปกา มาทาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ทัพศาสตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประทุมมา กลิ่นหอมโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mr.Jamil M. Desamitoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ลักขณะโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา คัมภิรานนท์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดนัย พึ่งธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. Mr.Pual Hillmanโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ กองบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุษา สุวารีโรงเรียนหนองโดนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินทร์เนียมโรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissMaybelle -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. MissJuannita P. Sabadoโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวบัวหลง ปราบพานโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
6. นางกาญจนา ดอนจอหอโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ บุญคุ้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ควรชมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุราพร เข็มพงษ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mr.Josilito Panghulan Ortillaโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐปราชญ์ ทาจำปาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวมุตตา บุญสุวรรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เทศสกุลโรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ชมภูภูมิโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Nataly Bullock Osorioโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สุขสมัยโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางณิชารีย์ เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสงสะท้านโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alfred Ojong Ayukโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
4. นางสาววรรณณิษา เหลียงตระกุลชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสริญญา วรสิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณี ขุนสูงเนินโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัญชลี พลมนตรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี ยันสำโรงโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มะโนน้อมโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา สุกกระจ่างโรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร อยู่ประยงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
4. Mr.Jonathan Reece Osorioโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. MissCharesse -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นายธนาศักดิ์ มูลสุภาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนลิดี เดชรังสฤษดิ์โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เล็กมณีโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นางภัคจิรา มโนปราณีตโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. MissVanessa Petate Vasquezโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ghong -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ ละมุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ นิลสำราญโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. Mr.Aurelien Moreauโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ พรรดาโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. MissLiu Ningโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. MissZeng Huiโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. MissTang Hongโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ แสงทองสุขโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวทัญญู วงษ์แหยมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิม นกยูงแดงโรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissFang Yaqiโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. MissLi Junโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. MissGuo Xiao Jinโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
6. นางสาวศศิมา รุ่งสะอาดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธีระ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคประธานกรรมการ
2. MissTsuchiya Akikoโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. MissKaori Iwafujiโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธีระ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคประธานกรรมการ
2. MissTsuchiya Akikoโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. MissKaori Iwafujiโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กลมอ่อนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส บุญทันโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางโสฬัส อ่องทับน้ำโรงเรียนหนองแค่ "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. MissTeresa Mupas Puruggananโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยี่ยมจิต ตติรังสรรค์สุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาพร สอนจรูญโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางราตรี บูรณสันติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคะชร ชาญประเสริฐโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางกรชนก สุวรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิชโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางณัฐชา คำภูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือโรงเรียนบ้านท่ามะปรางรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิชา โตมะนิตย์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายประกาศิต จันทนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณวุธ หุยากรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางณัฐชา คำภูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือโรงเรียนบ้านท่ามะปรางรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิชา โตมะนิตย์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายประกาศิต จันทนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณวุธ หุยากรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชนาพร วทัญญูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ์ รัตนจิตร์โรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ บุญคุ้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางธนวรรณ สมชื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางรัชดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางชลพินธุ์ เอี่ยมธนวินท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชนาพร วทัญญูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ์ รัตนจิตร์โรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ บุญคุ้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางธนวรรณ สมชื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางรัชดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางชลพินธุ์ เอี่ยมธนวินท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุพิน กระสาทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ไกรสรโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุพรรนี โล่ชัยยะกุลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางยุพิน กระสาทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ไกรสรโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุพรรนี โล่ชัยยะกุลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจตุพร ตระกูลปานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อุปกรณ์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดา สีแสดโรงเรียนมวกเหล้กวิทยากรรมการ
4. นางสาวกศมลชนก ดำพลงามโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางปุณณดา ภู่พิชิตโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนีย์ เปรมปรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจตุพร ตระกูลปานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อุปกรณ์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดา สีแสดโรงเรียนมวกเหล้กวิทยากรรมการ
4. นางสาวกศมลชนก ดำพลงามโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางปุณณดา ภู่พิชิตโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนีย์ เปรมปรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี มั่งคั่งโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]