งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายวชิรวุฒิ    เอี่ยมละออ
2. เด็กชายกฤษดา    โพธิ์เขียว
3. เด็กชายชยาวุธ    สีดาคำ
4. เด็กหญิงวรพรรณ    รดหอมดี
5. เด็กหญิงมัณฑนา    กนิษฐสุต
6. เด็กหญิงนัทธ์กมล    กิจวิเศษ
7. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
8. นางสาวจริยา    จ่าภา
9. นายรัฐธรรมนูญ    แดงฉาน
10. เด็กหญิงธัญชนก    ขุมทรัพย์
11. นางสาวสโรชา    กนิษฐสุต
12. เด็กหญิงสรน์สิริ    พุ่มศิริ
13. เด็กหญิงพรชนก    ทองคำ
14. เด็กชายนฤพนธ์    ปานแก้ว
15. นางสาวอรุชา    แฉ่งใจ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................