งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายศราวุฒิ    อินสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร์    บุญชู
3. นางสาวจันทิมา    รัตนะ
4. นายธรรมรัตน์    สิงหฤกษ์
5. นายมงคล    คำงาม
6. นายอุดม    สุขละม้าย
7. นายสมพร    แก้วมณีวงษ์
8. เด็กชายกิตติชัย    ผดุงแพทย์
9. นายวีรวัฒน์    อยู่เย็น
10. นายสุรเดช    เรืองฤทธิ์
11. เด็กหญิงรัตตะวัน    ดวงเพ็ชร
12. เด็กหญิงฐิติมา    กองปัญญา
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายอนุชา    ศรีวิชัย
2. เด็กชายวัชร    ถนอมรัตน์
3. เด็กชายัอันดา    แช่มบุรี
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์    สาระนิต
5. เด็กชายวรานนท์    ธรรมหนองพอก
6. เด็กชายอดิศร    หวังปรุงกลาง
7. เด็กชายวัชรพล    มุ้ยแก้ว
8. เด็กชายธีรพงค์    ควรชม
9. เด็กชายพีรพัฒน์    ชาญกิจโกศล
10. เด็กชายศุภสิทธิ์    ทีพันดุง
11. นางสาวรุ่งไพลิน    นพคุณ
1. นายชัยวัฒน์    เกตุหอม
2. นางสาวพิมพ์    ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นางสาวสุจิตรา    เครือบุตร
4. นายไพศาล    แก้วจีน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................