งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายปรีดา    ประทุมทอง
2. เด็กชายพงษ์ธร    ทองบุญ
3. เด็กชายชรันดร์    กระแสร์สาย
4. เด็กชายวรวัฒน์    ทรัพย์เชาว์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ศรศิลป์
6. เด็กหญิงบุณยานุช    อ้วนศรี
7. เด็กหญิงภานุมาส    ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    แก้วกัลยา
9. เด็กชายชลสิทธิ์    สมฟอม
10. เด็กหญิงฐิตพิชา    รักมั่น
11. เด็กชายกฤษดา    จิตตรีชัย
12. เด็กชายชัยวัฒน์    โคมทอง
13. เด็กชายศราวุธ    บุตตาแสง
14. เด็กชายรณกร    หอมชื่น
15. นายพงศกรณ์    รุ่งเต่า
16. นางสาวพลอยไพลิน    หอมชื่น
17. นางสาวสมฤดี    ขำชม
18. นายภูวนารถ    ขาวสำลี
19. นายสันติภาพ    อิ่มเจริญ
20. นางสาวสุพิณนา    เพ็งเมือง
21. เด็กหญิงนิศารัตน์    แสงสุข
1. นางกัญญาดา    ทศพร
2. นางจันทร์ทิพย์    บุญไทย
3. นายปุญญพัฒน์    ประเสริฐรอด
4. นายเอกรินทร์    กลัดเชื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................