งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายพีรพัฒน์    ฤทธิพิณ
2. นายกษิดิศ    ขาวสะอาด
3. นายโสฬส    เพียนอก
4. นายธีรภัทร์    โทบุราณ
5. นายวีรพงษ์    รัตนชูศรี
6. นายสหรัฐ    พรหมจันทร์
7. เด็กชายวัชรากร    จุลแก้ว
8. เด็กหญิงปฐมาวดี    ไม้สนท์
9. เด็กหญิงภูริชญา    โทบุราณ
10. นางสาวปิยวรรณ    ตงตันเผ่า
11. เด็กชายธนากร    ดวงไสว
12. เด็กหญิงชลธิชา    จันทรสูต
13. เด็กหญิงปุณยนุช    มาลีสา
14. เด็กชายกานต์    ทองสาร
15. เด็กชายวุฒิพงษ์    อรุณโน
16. นายณรงค์ชัย    ธนะสุทธินันท์
17. เด็กหญิงสุชัญญา    พิทักษ์วงษ์
18. เด็กชายจตุรงค์    ตะพานทอง
19. นายบัญชา    ฉิมไพบูลย์
20. นางสาวภาวิณี    ชะชาตย์
21. นางสาวชลดา    ห่อหุ้ม
22. เด็กหญิงกรพรรณษา    ทวีผล
23. เด็กหญิงวราภรณ์    สุธรรมา
24. เด็กหญิงมนทกานต์    พึ่งศิริ
25. เด็กหญิงกรรณธิมาพร    เหล็กสูงเนิน
26. เด็กหญิงกุลธิดา    ชมชื่น
27. เด็กหญิงปัญชนิตย์    บุญสุทัศน์
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ขันแก้ว
29. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ไชยศร
30. เด็กหญิงสุภาวดี    สีเขียว
31. เด็กหญิงบังเอิญ    หมวดน้อม
32. เด็กชายศรนรินทร์    น้องเดชา
33. เด็กชายบัณฑิต    คำพยา
34. นายภาคิไนย    ศรีเมืองกันท์
35. เด็กหญิงปิยนุช    บุตรสีชา
36. นางสาวปิยวรรณ    ตงตันเผ่า
37. เด็กหญิงชัชฎาพร    บัวบุตร
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
2. นางสาวชญานิน    ทรงบัวผัน
3. นายธงชัย    ตาพาลี
4. นางบุษบา    ศิริจันโทภาส
5. นายภูมรินทร์    นพกาศ
6. นางสาววิจิตรา    รัตนไชย
7. นางสาวอัญชลินทร์    ใจเที่ยง
8. นางสาวเตนรินทร์    หินอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................