งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายธนะชัย    เพ็งชัยสิน
2. เด็กชายอนุวัฒน์    แสงรัตนะ
3. นายเกษม    กลิ่นหอม
4. เด็กชายชัชนันท์    หวังกรองทอง
5. เด็กชายภูวดินทร์    จันทราช
6. เด็กชายเจษฎา    เพ็งชัยสิน
7. นายกัมพล    เปียทอง
8. เด็กชายวรโชติ    ทองรัตน์
9. เด็กชายคณิศร    บัวทอง
10. เด็กชายสุรเชษฐ์    ชื่นบุญ
11. เด็กชายวิริยะ    ปัญญา
12. เด็กชายธีรนนท์    เพ็งชัยสิน
13. นางสาวชุลีพร    พันเถื่อน
14. นางสาวชัชลาลัย    กวีธรรม
15. นางสาวเจตสุภา    หนูท้าว
16. นางสาวปัฐมาวดี    บ่อโทนดำ
17. นางสาวกนกวรรณ    เจือแก้ว
18. นางสาวกฤษณา    สาครพงษ์
19. นางสาวหทัยทิพย์    เวียสุวรรณ
20. นางสาวณิชกานต์    ชื่นภิรมย์
21. เด็กหญิงกัณนิกา    เพ็ญริยะ
22. เด็กหญิงอภิญญา    บุญธีร์
23. นางสาวสมพร    หมื่นสท้าน
24. นางสาวสิรินทร์ทิพย์    แสงสว่าง
25. นายมณฑล    ทศธรรม
26. นายพัชรพงษ์    แก้วไพฑูรย์
27. นางสาวรุ่งเรือง    ใจเร็ว
28. นางสาวอัญชลี    สอนแก้ว
29. นางสาวลัดดาวัลย์    พวงมาลี
30. เด็กหญิงรุจิฎากรณ์    อนันตโรจน์
31. เด็กหญิงวนิดา    สมศรี
32. นายสุทธิพงษ์    สีหะวงษ์
33. เด็กชายฐิติกร    เพิ่มสวัสดิ์
34. นางสาวสุนิสา    เขียวมุข
35. เด็กหญิงอัญชณา    พงษ์สีดา
1. นายคณพศ    พูลสมบัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................