งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงประกายดาว    สุระโพธิ์
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    แสงสุข
1. นางกัญญาดา    ทศพร
3 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงปนิดา    ปราศรัย
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    น้อยภูมิ
1. นางสาวนันทนา    คล้ายมณี
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์    พรมอินทร์
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    สุทธิพันธ์
1. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................