งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวชลธิชา    สมสะอาด
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน    หอมชื่น
1. นางกัญญาดา    ทศพร
3 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวคณารัตน์    เมืองจันทร์
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา    ทองชัยยง
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวกาญจนา    สิงห์สิทธิ์
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวสิรามล    จันทร์แจ่ม
1. นายวินัย    คัมภิรานนท์
7 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาววรรณนิสา    สง่าศรี
1. นายนพดล    นาคพลกรัง
8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวปรียานุช    บัวศรี
1. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................