งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงประกายดาว    สุระโพธิ์
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    จันดา
1. นางกัญญาดา    ทศพร
3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงทอฝัน    วรรณสุข
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงปัญชนิตย์    บุญสุทัศน์
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................