งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายวราวุธ    วงษ์ละคร
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายสันติภาพ    อิ่มเจริญ
1. นางกัญญาดา    ทศพร
3 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายมงคล    คำงาม
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายอธิพัฒน์    แสงน้อย
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายบัญชา    ฉิมไพบูลย์
1. นายธงชัย    ตาพาลี
6 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายณัฐชนน    โสภา
1. นายวิชัย    ประทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................