งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวชองฮวา    ฮง
2. นางสาวกัลยาภรณ์    เฮ็งเส็ง
3. นางสาวพัชรณัฎฐ์    ประเสริฐสุข
4. นางสาวดลชนก    รัตนิล
5. นางสาววรดา    สิงห์เถื่อน
6. นางสาวกนกพร    อยู่เย็น
7. นางสาวนลพรรณ    มุุสิกชาติ
8. นางสาวเพชรกานต์    พิกุลทอง
9. นายเตชินท์    กุลมณี
10. นายธนบดี    ซ่อนกลิ่น
11. นายปิยพัทธ์    พินิชกชกร
12. นายรัฐธรรมนูญ    จันทร์กระจ่าง
13. เด็กชายภคพงศ์    สุขหลาย
14. นายเปรื่องวิชช์    ตางาม
15. นายภูชิสส์    สมิตารุณ
16. นายนายวสิษฐ์พล    คชารัตน์
17. นายคุณากร    ยิ้มสิงห์
18. นายอชิตพล    จันทร์ดุสิตขจร
19. นายอาณัฐ    อินสว่าง
20. นางสาวรินรดา    เจ้าวรรณะ
21. นางสาวปภาวี    มีภู่
22. นางสาวฐิติมา    เมตตา
23. นางสาวฐิตา    โสภิตลาภธนา
24. นายพันธ์พงศ์    วงศ์วรรณา
25. นางสาวสุรกมล    มูลศินี
26. นายถิรวัฒน์    ศิริศิลป์
27. นางสาวจิรเมธ    กาญจนวิชานนท์
28. นายกิตติภูมิ    บุญด้วยลาน
29. นางสาววณิชยา    พิมพ์ชัยมูล
30. นางสาวณัฐริภา    แถมยิ้ม
31. นางสาวกัญญาดา    ชาลีกุล
32. นางสาวพัชราภา    บัวหลวง
33. นางสาวกชกานต์    เก่งเขตวิทย์
34. นายนิธิศ    ฉายากุล
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
2. นายอนันต์    เทียนคำศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................