งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายภูพิงค์    คุ้มภัย
1. นางยุพดี    จีรจิตต์
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายฐานันดร    วัชโรทน
1. นางจารุณี    สีหนาท
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ    สิงห์ทอง
1. นางสาวพรพรรณ    ปั้นงา
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายปาริมาณ    หล่อทองแดง
1. นางปราณี    เอี่ยมเนตร์
5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายโชคตระกูล    แก้วเมือง
1. นายธวัชชัย    สิงหฤกษ์
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงบุศรา    ปริยัติ
1. นางสาวสุนันทา    กลางกุลนารถ
7 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายศุภกานต์    บุญส่ง
1. นางปรารมภ์    ราศรี
8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงธนิตา    การะเกตุ
1. นายกฤษณธพงศ์    คงรื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................