งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายชยุต    ตั้งมั่นคงวรกูล
1. นางสาวเปรมฤดี    เปรมพงษ์
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายธนากร    ธาตุมี
1. นางสาวพรพรรณ    ปั้นงา
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายเฉลิมวงศ์    พรอุดม
1. นางสาววงเดือน    อินทนิเวศน์
4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายจักก์พัฒนา    แสงประดิษฐ์
1. นายอาคม    โชติกพานิชย์
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายธนากานต์    ยอดสุวรรณ
1. นางนพวัลย์    เมืองแสน
6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวพรรษณมน    สุระฉิมพลี
1. นางสาวนุสรา    คำน้อย
7 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายศุภชัย    วงศ์พรหม
1. นางปรารมภ์    ราศรี
8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวปิ่นมณี    พุฒนิล
1. นางนวพรรษ    อารยะถาวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................