งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงเกสรา    ศรีธัญญา
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    นิจอาคม
3. เด็กหญิงสุทธิดา    พันเพชร์
1. นางชุติมา    นิลทสุข
2. นายละออง    นิลทสุข
2 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงวิกัญญา    เดชะไกศยะ
2. เด็กหญิงวราลักษณ์    สอนน้อย
3. เด็กหญิงวนิดา    เพิ่มพร
1. นางทิพย์สุวรรณ    ชีเรไร
2. นางสาววารุณี    จันทร์เสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................