งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายพีรพล    เรืองประกาย
2. เด็กชายฉัตรชัย    บุษยามานนท์
1. นางยุพดี    จีรจิตต์
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายณัฐพล    อนันทะวัน
2. เด็กชายศรราม    ชิดสวน
1. นางดวงพร    ชาลีรัตน์
2. นางสาวระวีวรรณ    คงพันปี
3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายปริญญากร    โรจนาศรีรัตน์
2. เด็กชายสหภาพ    ตารินทร์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ยี่สุ่นแย้ม
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายจองชัย    ปั้นศิลป์
2. เด็กชายสมเจต    จามากุล
1. นางสาวรสสุคนธ์    แก้วมณี
2. นางสุพิชญา    ทองพันธ์
5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์    การธนะศาษฐ์
2. เด็กหญิงสุพรรณี    เฮียงทอง
1. นางสาวอิศราภรณ์    ปินธง
6 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวสุทิตา    อินทจักร์
2. นายณัฐวุฒิ    รอดสัมฤทธิ์
1. นางสาววารุณี    จันทร์เสม
2. นางสาวอมรรัตน์    แก้วศรี
7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายภานุวัตร    เพ็ชรมณี
2. เด็กชายบูรพา    จรเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    สราญจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................