งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายปวัตณ์    ตรีโภคา
2. นายฐปกรณ์    ตรีรัสสพานิช
1. นางดวงพร    ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา    ศิริกมลทิพย์
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายมัชฌิมา    คชานันท์
2. นายอุดมรัตน์    บุญน้อม
1. นางเสาว์ภา    ชูทอง
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวสุมาลี    จันติพันธ์
2. นางสาวสุวนันท์    หนูเหล็ง
1. นางสาวรสสุคนธ์    แก้วมณี
2. นางสุพิชญา    ทองพันธ์
4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายพัฒนพิสิทธิ์    อินต๊ะ
2. นางสาวโยธกา    รอดสมัย
1. นางสาวอิศราภรณ์    ปินธง
5 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    ศรีเนตร
2. นายทศพล    ศรีเมือง
1. นางเบญจมาศ    แก้วทำมัง
6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายเฉลิมชัย    พันธุ์วัฒน์
2. นายนครินทร์    นีนันทะรักษ์
1. นางสาวสุกัญญา    สราญจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................