งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดวงทา
1. นางยุพดี    จีรจิตต์
2 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงสุวัจณี    แสงจันทร์
1. นายเวียงชัย    ลุนภูงา
3 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายจตุพล    พาพิมพ์
1. นางสาวนิตย์ยา    ทองบุญ
4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ศาศวัต
1. นางสาวอุมาพร    สินปรุ
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายธนา    ทองมี
1. นางสาวพรพรรณ    ปั้นงา
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายอมฤต    คงสุภาพ
1. นายนันทวัฒน์    แก้วเรียน
7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายสหรัถ    ศรีเพ็ชร
1. นางสาวปุณยนุช    รัตนกุล
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายปฏิมากรณ์    องอาจ
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงอิสรียา    ใจห้าว
1. นางสาวนุสรา    คำน้อย
10 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายธมลวรรณ    ศรีวิชัย
1. นางปรารถนา    อ้อชัยภูมิ
11 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายนราธร    บุตรศรี
1. นางสาวสุกมล    ไกรวารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................