งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวพัชรา    คำมี
1. นางสาวชูชีพ    ศรีโชติ
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายปรีชา    เพทายวิราพันธ์
1. นางสาวเจษฎากร    นิยบุตร
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวศศิธร    พงษ์แพทย์
1. นางสาวพรพรรณ    ปั้นงา
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวมณีนุช    สุขวาสนะ
1. นางสาวพรพรรณ์    ยางกลาง
5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายธนะพงษ์    ประวิงรัตน์
1. นางสาวปุณยนุช    รัตนกุล
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวบุญฑริกกา    สว่างเมฆ
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายพชร    แสงสุวรรณ์
1. นางสาวนุสรา    คำน้อย
8 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวธิดารัตน์    มั่นศรี
1. นางสาวเยาวมาลย์    จีนทอง
9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวนันทัชพร    โคกดอน
1. นางนวพรรษ    อารยะถาวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................