งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวสุทธิสุดา    พลศักดิ์ขวา
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวปรียาภัทร์    ศรีพันดอน
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวสุวรรษา    พุ่มดวง
1. นายวินัย    คัมภิรานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................