งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 621
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงนิศาชล    คำชาติ
2. เด็กหญิงตันลีซีน    สุขสุศักดิ์
3. เด็กหญิงสืบสาย    แสงวิภาค
1. นางพจนีย์    ป้อมเรือง
2. นางสาวสุธีนา    แก้วผลึก
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงกริษฐา    พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงวรรณิสา    ทองจันทร์เทาร์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
1. นางดรุณวรรณ    ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวมาลัย    อ่อนละมัย
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงวิชุดา    เชื้อใหญ่
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มูลมณี
3. เด็กหญิงสุพิชชา    จันทรวิเชียร
1. นางนาลอน    จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสาวสุพัตรา    มูลภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................