งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 622
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายทักษ์ดนัย    จันทร์อิน
2. นายชวภูมิ    เชวงกูล
3. นางสาวมนัญชยา    จงสุตกวีวงศ์
1. นางสาวสิริยุพา    บุญเพิ่ม
2. นางหรรษญากาญจน์    อินกอ
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวศุภลักษณ์    จิตต์ศิริ
2. นางสาวนวรัตน์    เศวตศิลา
3. นางสาวกมลชนก    ต่อมแก้ว
1. นางนพรัตน์    ขันธนาค
2. นางอนงค์    อารีรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................