งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวปรียาภัทร์    ศรีพันดอน
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์    อินทร์ชัย
3. เด็กชายอนาวิล    ศรีศักดิ์
4. นายพชร    จำเนียรเจริญสุข
5. เด็กหญิงปภาวริน    กล่อมจิตต์
1. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายเกริกพงษ์    อบพล
2. นายอธิพัฒน์    แสงน้อย
3. นายภานุวัฒน์    ขัดกันทา
4. นายกฤษฎา    คลาฤทธิ์
5. นายธงไท    บุญโสภณ
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นายทนงศักดิ์    พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์    นาคสกุล
2. นายธินรัช    จันทร์แก้ว
3. นายนิติ    แก้ววิลัย
4. นายวสุรัตน์    มาลาพัสดุ์
5. นายกิตติ    นวลสาลี
6. นายกอปรบุญ    จตุรัตนา
1. นายณัฐพล    บัวขำ
2. นายวินัย    คัมภิรานนท์
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี 1. นายโสฬส    เพียนอก
2. นายกษิดิศ    ขาวสะอาด
3. นายธีรภัทร์    โทบุราณ
4. นายสหรัฐ    พรหมจันทร์
5. นายบัญชา    ฉิมไพบูลย์
6. นายวีรพงษ์    รัตนชูศรี
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
2. นายธงชัย    ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา    รัตนไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................