งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงรัตตะวัน    ดวงเพ็ชร
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กชายชยาวุธ    สีดาคำ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี    พันธุ์วงศ์
1. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................