สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายเอกกฤต  หวานตา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เฮียงทอง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  การธนะศาษฐ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัชชา  กุลแจง
2. เด็กชายวิศรุต  ไกรยุสม
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.9 ทอง 9 1. นายพงศกร  ศิริกุล
2. นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงเก็จมณี  พรมสาตร์
 
1. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักกดิ์ศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประทุุมพร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักกดิ์ศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นางสาวรุ่งไพลิน  นพคุณ
4. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
5. เด็กชายวัชร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวัชรพล  มุ้ยแก้ว
7. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
8. เด็กชายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. เด็กชายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
11. เด็กชายัอันดา  แช่มบุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวสุจิตรา  เครือบุตร
3. นายชัยวัฒน์  เกตุหอม
4. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวสุนิสา  ทาทั่ว
 
1. นางกาญจนา  กลมอ่อน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมฤดี  เรืองจันทร์
2. นางสาวสายรุ้ง  อิ่มอัมพร
3. นางสาวอัจฉรา  ตาพาลี
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรพล  แพงพันธ์
2. นายอานนท์  เผือกศิริ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยชาญ  แป้นแก้ว
2. นายนรงค์ฤทธิ์  แตงดี
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายสีหนาท  ยางศรี
3. เด็กชายไพบูลย์  เผือกแผ้ว
 
1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาคิน  เขียวหวาน
2. นายวัชระ  วงค์สำเภา
3. นายสมชาย  สุขมิตร
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  วันศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  ทรัพย์สำเร็จ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนำชัย  แสนลา
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. เด็กชายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก