สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงทรายทอง  จินดา
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวบุษยา  กาญจนเพชร
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณรายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
2. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงเกศสุดา  สุขสะอาด
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
2. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัฒนพิสิทธิ์  อินต๊ะ
2. นางสาวโยธกา  รอดสมัย
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงชื่นกมล  จับจิตต์
3. เด็กหญิงศิราพร  สุธงสา
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นายธนวิชญ์  พรหมโชติ
3. นางสาวสาวิกา  รมณีย์
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชไมภัค  อุดมนา
2. เด็กหญิงพัชรพร  บัวแพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงไชย  บุญทับ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ทิพยาภรณ์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  อุดมนา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายปรีชา  เอี่ยมศิริ
2. นายเจตนะ  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์