สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  แจ้งจันทร์
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรรษณมน  สุระฉิมพลี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอิสรียา  ใจห้าว
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นายพชร  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลปริญา  คำปันใจ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นายสาโรช  สอนพายัพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษณะ  พยัฆสุทธิ์
2. นางสาวจริยามณี  มาสาร
3. นายเมธี  โพธิมูล
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  แพงหา
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนัญญา  สมบูรณ์อ้วน
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สีละคุณ
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจทา
2. เด็กชายปวเรศ  แปลกวงษ์
 
1. นางกาญจนา  กลมอ่อน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติธัช  บุษรา
2. นางสาวสุมิตรา  ทองพูล
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วกัลป์
2. นางสาวสุนิสา  ธรรมกูล
3. นายอรรถชัย  สมพงษ์
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์