สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงลลิตา  สุปินตา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายเอกกฤต  หวานตา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงทรายทอง  จินดา
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวบุษยา  กาญจนเพชร
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณรายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นายพรชัย  จันทโสก
2. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงเกศสุดา  สุขสะอาด
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
2. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  แจ้งจันทร์
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรรษณมน  สุระฉิมพลี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เฮียงทอง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  การธนะศาษฐ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัฒนพิสิทธิ์  อินต๊ะ
2. นางสาวโยธกา  รอดสมัย
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอิสรียา  ใจห้าว
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 1. นายพชร  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลปริญา  คำปันใจ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นายสาโรช  สอนพายัพ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษณะ  พยัฆสุทธิ์
2. นางสาวจริยามณี  มาสาร
3. นายเมธี  โพธิมูล
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรพินธิ์  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงชื่นกมล  จับจิตต์
3. เด็กหญิงศิราพร  สุธงสา
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นายธนวิชญ์  พรหมโชติ
3. นางสาวสาวิกา  รมณีย์
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัชชา  กุลแจง
2. เด็กชายวิศรุต  ไกรยุสม
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.9 ทอง 9 1. นายพงศกร  ศิริกุล
2. นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงเก็จมณี  พรมสาตร์
 
1. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักกดิ์ศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประทุุมพร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักกดิ์ศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 -    
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นางสาวรุ่งไพลิน  นพคุณ
4. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
5. เด็กชายวัชร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวัชรพล  มุ้ยแก้ว
7. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
8. เด็กชายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. เด็กชายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
11. เด็กชายัอันดา  แช่มบุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวสุจิตรา  เครือบุตร
3. นายชัยวัฒน์  เกตุหอม
4. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐณรงค์  พุทธพันธ์
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  แพงหา
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนัญญา  สมบูรณ์อ้วน
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สีละคุณ
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวสุนิสา  ทาทั่ว
 
1. นางกาญจนา  กลมอ่อน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจทา
2. เด็กชายปวเรศ  แปลกวงษ์
 
1. นางกาญจนา  กลมอ่อน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติธัช  บุษรา
2. นางสาวสุมิตรา  ทองพูล
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จำปีเรือง
2. เด็กหญิงรุจิเรศ  มุธิตา
3. เด็กหญิงละอองดาว  ยุวชิต
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วกัลป์
2. นางสาวสุนิสา  ธรรมกูล
3. นายอรรถชัย  สมพงษ์
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมฤดี  เรืองจันทร์
2. นางสาวสายรุ้ง  อิ่มอัมพร
3. นางสาวอัจฉรา  ตาพาลี
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชวาลา  พรหมมาศ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปุญญภรณ์  สิงห์เพ็ง
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชไมภัค  อุดมนา
2. เด็กหญิงพัชรพร  บัวแพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงไชย  บุญทับ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ทิพยาภรณ์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรพล  แพงพันธ์
2. นายอานนท์  เผือกศิริ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  อุดมนา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายปรีชา  เอี่ยมศิริ
2. นายเจตนะ  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยชาญ  แป้นแก้ว
2. นายนรงค์ฤทธิ์  แตงดี
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายสีหนาท  ยางศรี
3. เด็กชายไพบูลย์  เผือกแผ้ว
 
1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาคิน  เขียวหวาน
2. นายวัชระ  วงค์สำเภา
3. นายสมชาย  สุขมิตร
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  วันศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  ทรัพย์สำเร็จ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนำชัย  แสนลา
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. เด็กชายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก