สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางศรีรัตน์  กัลยา ณ โสธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระนันท์  ขวัญเมือง
 
1. นางศรีรัตน์  กัลยา ณ โสธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กชายจิตติพงษ์  หมีอิ่ม
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองโทน
 
1. นางสาวพยงค์  พวงพันธ์บุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบังลังก์ทอง  บำรุงจิตร์
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิพร  อินปิ่นปัก
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายเกษสยาม  บุญยงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ผดุงวัฒนโชค
2. นางสาวณัฐณิชา  ไตรลังคะ
3. นางสาวตะวัน  สกุลพรพัฒน์
4. นางสาวพัชวรรณ  ณ นคร
5. นางสาวมาลินี  สุขพิทักษ์
6. นางสาววนัสนันท์  สินธุชัย
7. นางสาววรดา  วงษ์ศรี
8. นางสาววรวี  แก้วยา
9. นางสาวสุกัญญา  คำมูลพงษ์
10. นางสาวอรณัฐ  รัชตธนกุล
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นายเกษสยาม  บุญยงค์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวไนย  แย้มกลิ่น
2. นายวีรภัทร  การพจน์
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องเกียรติ  เจริญบุตร
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นายชัชวาลย์  สำราญจริง
3. นายธนพล  วงษ์เดือน
4. นายวุฒิชัย  ทองจันทร์
5. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ดีอินทร์
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  กาลรา
2. เด็กชายสุเทพ  มีนาคุ้ม
3. เด็กชายอภิชิต  ทรัพย์สุข
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ตันศิริ
2. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
3. เด็กหญิงอริสสา  ปิ่นโมรา
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฐพล  ทองเนื้อแปด
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง