สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นางสาวอารยา  เทศมหา
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  กิจวานิชเสถียร
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธ์ุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.98 เงิน 6 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวณัฐนันท์  แว่วสอน
3. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทรโรทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรันย์  โชติลาด
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาปาน
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 5 1. นายธนยศ  เบิกบาน
2. นางสาวรัตนนารี  ตามโกสัย
3. นางสาวศศิธร  ได้งาน
 
1. นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร
2. นางสาวดนยา  แสงทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  เที่ยงเจริญ
2. เด็กหญิงดุษฎี   นันเขียว
3. เด็กหญิงนฤมล  เครื่องพาที
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. นายเอกรินทร์  อินทร์นิ่ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจิตราภรณ์  วัฒนพิมล
2. นางสาวปิยะธิดา  สวนเศรษฐ
3. นางสาวพีรกานต์  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาวราตรี  ส่วยหม่วย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปคุณญา  มิทิน
2. นางสาววาสิฐี  สุทธินาค
 
1. นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์
2. นายวิรัตน์  เกษสุวรรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธร  ยิ่งพิพัฒน์
2. นายศราวุธ  ห่วงสกุลรัตน์
3. นายศาสตรา  จันทร์สุข
4. นายอานนท์  แสงกล้า
5. นายไพบูลย์  จันสีทน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ค้าขาย
2. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายจิรเมธ  เศรษฐผล
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  โสภา
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชัยมั่นคง
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชวัลลักษณ์  เครือสุวรรณ์
2. นายวรพล  สลาตัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์