สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีเนตร
2. นายทศพล  ศรีเมือง
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  สังข์สุวรรณ์
3. นางสาวพรวิไล  พุดจันทึก
 
1. นางศศิพร  พงษ์ภู
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวชุติมาศ  บุญเพ็ง
2. นางสาวฐิติมา  แดงศรี
3. นางสาวศรัญญา  อินปิ่นปัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ค้าขาย
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 1. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิริยาพร  กิตติโฆษณ์
 
1. MissDovie  O Gonzales
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชนินทร์  โพชนา
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง