สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอรัญญา  ตั๊ดสุนทร
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนพมาศ  กลิ่นระรื่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พรมณี
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภกานต์  บุญส่ง
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 1. นายศุภชัย  วงศ์พรหม
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุทิตา  อินทจักร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วศรี
2. นางสาววารุณี  จันทร์เสม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธมลวรรณ  ศรีวิชัย
 
1. นางปรารถนา  อ้อชัยภูมิ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธิดารัตน์  มั่นศรี
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กัลปพฤกษ์
2. เด็กชายพีรพงศ์   พัฒนะ
3. เด็กหญิงอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.9 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สังข์เพ็ง
 
1. MissDovie  O Gonzales
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นางวราภรณ์  ด่านตระกูล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุวิมล  หนักเพ็ชร
 
1. นางสุมาลี   มะโนน้อม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเสาวลี  วะสูงเนิน
 
1. นางณัฐรินทร์  อัครพัฒน์เมธา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรพสิษฐ์  ภูรีเลิศวาณิช
2. เด็กชายอานันดา  ทองตะเพา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริสธนพัธ์
2. นางสุภาพร  พฤฒิธิดา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายขันทอง  แสนแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  เดชสุวรรณ์
 
1. นางประไพ  ผดุงพันธ์
2. Mr.Manuel  Tobias Plate
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมลทิพย์  กองธูป
2. นางสาวสุวิมล  กล่อมทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  รอดศรี
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม