สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นางสาวอารยา  เทศมหา
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  กิจวานิชเสถียร
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธ์ุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางศรีรัตน์  กัลยา ณ โสธร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระนันท์  ขวัญเมือง
 
1. นางศรีรัตน์  กัลยา ณ โสธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอรัญญา  ตั๊ดสุนทร
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.98 เงิน 6 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวณัฐนันท์  แว่วสอน
3. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทรโรทก
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะกาญจน์  บุญมาก
2. นางสาวรสสุคนธ์  ดีปรี
3. นางสาวเจนจิรา  สุทธิฤกษ์
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรันย์  โชติลาด
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาปาน
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนพมาศ  กลิ่นระรื่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พรมณี
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภกานต์  บุญส่ง
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 1. นายศุภชัย  วงศ์พรหม
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  สอนน้อย
3. เด็กหญิงวิกัญญา  เดชะไกศยะ
 
1. นางทิพย์สุวรรณ  ชีเรไร
2. นางสาววารุณี  จันทร์เสม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุทิตา  อินทจักร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วศรี
2. นางสาววารุณี  จันทร์เสม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีเนตร
2. นายทศพล  ศรีเมือง
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธมลวรรณ  ศรีวิชัย
 
1. นางปรารถนา  อ้อชัยภูมิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธิดารัตน์  มั่นศรี
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กัลปพฤกษ์
2. เด็กชายพีรพงศ์   พัฒนะ
3. เด็กหญิงอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  สังข์สุวรรณ์
3. นางสาวพรวิไล  พุดจันทึก
 
1. นางศศิพร  พงษ์ภู
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 5 1. นายธนยศ  เบิกบาน
2. นางสาวรัตนนารี  ตามโกสัย
3. นางสาวศศิธร  ได้งาน
 
1. นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร
2. นางสาวดนยา  แสงทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวชุติมาศ  บุญเพ็ง
2. นางสาวฐิติมา  แดงศรี
3. นางสาวศรัญญา  อินปิ่นปัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ค้าขาย
2. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงดรุณรัตน์  เที่ยงเจริญ
2. เด็กหญิงดุษฎี   นันเขียว
3. เด็กหญิงนฤมล  เครื่องพาที
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. นายเอกรินทร์  อินทร์นิ่ม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจิตราภรณ์  วัฒนพิมล
2. นางสาวปิยะธิดา  สวนเศรษฐ
3. นางสาวพีรกานต์  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาวราตรี  ส่วยหม่วย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปคุณญา  มิทิน
2. นางสาววาสิฐี  สุทธินาค
 
1. นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์
2. นายวิรัตน์  เกษสุวรรณ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธร  ยิ่งพิพัฒน์
2. นายศราวุธ  ห่วงสกุลรัตน์
3. นายศาสตรา  จันทร์สุข
4. นายอานนท์  แสงกล้า
5. นายไพบูลย์  จันสีทน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ค้าขาย
2. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กชายจิตติพงษ์  หมีอิ่ม
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองโทน
 
1. นางสาวพยงค์  พวงพันธ์บุตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบังลังก์ทอง  บำรุงจิตร์
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิพร  อินปิ่นปัก
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายเกษสยาม  บุญยงค์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ผดุงวัฒนโชค
2. นางสาวณัฐณิชา  ไตรลังคะ
3. นางสาวตะวัน  สกุลพรพัฒน์
4. นางสาวพัชวรรณ  ณ นคร
5. นางสาวมาลินี  สุขพิทักษ์
6. นางสาววนัสนันท์  สินธุชัย
7. นางสาววรดา  วงษ์ศรี
8. นางสาววรวี  แก้วยา
9. นางสาวสุกัญญา  คำมูลพงษ์
10. นางสาวอรณัฐ  รัชตธนกุล
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นายเกษสยาม  บุญยงค์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวไนย  แย้มกลิ่น
2. นายวีรภัทร  การพจน์
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายจิรเมธ  เศรษฐผล
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องเกียรติ  เจริญบุตร
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 1. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐชนน  โสภา
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นายชัชวาลย์  สำราญจริง
3. นายธนพล  วงษ์เดือน
4. นายวุฒิชัย  ทองจันทร์
5. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.9 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สังข์เพ็ง
 
1. MissDovie  O Gonzales
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิริยาพร  กิตติโฆษณ์
 
1. MissDovie  O Gonzales
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นางวราภรณ์  ด่านตระกูล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุวิมล  หนักเพ็ชร
 
1. นางสุมาลี   มะโนน้อม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเสาวลี  วะสูงเนิน
 
1. นางณัฐรินทร์  อัครพัฒน์เมธา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  หวังดี
 
1. นางชนากานต์  อินทร์เนียม
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ดีอินทร์
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชนินทร์  โพชนา
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรพสิษฐ์  ภูรีเลิศวาณิช
2. เด็กชายอานันดา  ทองตะเพา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริสธนพัธ์
2. นางสุภาพร  พฤฒิธิดา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายขันทอง  แสนแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  เดชสุวรรณ์
 
1. นางประไพ  ผดุงพันธ์
2. Mr.Manuel  Tobias Plate
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมลทิพย์  กองธูป
2. นางสาวสุวิมล  กล่อมทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  รอดศรี
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชัยมั่นคง
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชวัลลักษณ์  เครือสุวรรณ์
2. นายวรพล  สลาตัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  กาลรา
2. เด็กชายสุเทพ  มีนาคุ้ม
3. เด็กชายอภิชิต  ทรัพย์สุข
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ตันศิริ
2. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
3. เด็กหญิงอริสสา  ปิ่นโมรา
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฐพล  ทองเนื้อแปด
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง