สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  งิ้วงาม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมขลา  วงษ์โสภา
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ปักธงชัย
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐมล  มณีโรจน์
 
1. นางสาวสุทา  วงษ์สถิตย์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.01 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  หมวกไสว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลาภหลาย
 
1. นางพัชราวลัย  ศิริประจักษ์
2. นางสาวสุวรรณา  ทองชุม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  บุพชาติ
2. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
3. นางสาวแคทริยา  ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทองชุม
2. นางพัชราวลัย  ศิริประจักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกริษฐา  พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
 
1. นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวมาลัย  อ่อนละมัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญากร  โรจนาศรีรัตน์
2. เด็กชายสหภาพ  ตารินทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมัชฌิมา  คชานันท์
2. นายอุดมรัตน์  บุญน้อม
 
1. นางเสาว์ภา  ชูทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวปุณยนุช  รัตนกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมนวรรณ  แดงทองดี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  สมตน
3. นางสาวอารยา  ชัยชาติ
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะยมหิน
2. เด็กหญิงพรศิริ  อินตาพวง
3. เด็กหญิงภคนันท์  วิชาพรม
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  น้ำไส
2. เด็กหญิงธีรดา  ปิยะพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หงส์อ้าย
 
1. นางวิจิตรา  บุญคุ้ม
2. นางสาวเกษรินทร์  ชันขุนทด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ไตรพรม
2. นางสาวปราณี  แก้วดี
3. นางสาวเมธาพร  หงส์อ้าย
 
1. นางพรทิพย์  ฐีตะธรรมานนท์
2. นายกรกช  ฝ้ายป่าน
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศพันธ์  เปี่ยมวัฒนา
2. เด็กชายอนุชา  จันทร์ศรี
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นางจารุวรรณ  จันต๊ะเรือง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณภา  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวอารียา  เรืองเกษา
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฑา  พุทธรักษา
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สีม่วงอ่อน
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขจรศักดิ์  ผดุงตาล
2. นายฉัตรชัย  อินตาพวง
3. นายธนาธิป  ศรีษะกร
4. นายปฎิภาณ  พลจันทึก
5. นายอิฎฐา  ช้างสาร
 
1. นายนีรทัศน์  รัชตากร
2. นางพิศวาสดิ์  บุญทวี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติมา  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวจันท์พิมพ์  จินดาเนตร์
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี  พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรถ์  เบ้าตุ่น
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  รูแปง
2. นางสาวชลธิชา  รักษาซื่อ
3. นางสาวชุติมา  อุปนันท์
4. นางสาวญาณิศา  จันทรบูรณ์
5. นายณัฐวัฒน์  พันธุ์ไพศาล
6. นางสาวธนพร  นิราช
7. นายธีระพล  ธนาไสย์
8. นางสาวบุษรากร  กุลดิษฐ
9. นายพงษ์ดนัย  โพธิ์เขียว
10. นางสาวภัคนันท์  วรรณสัมผัส
11. นางสาวภัควดี  กิจงาม
12. นางสาวภัทรสุดา  ศรีทอง
13. นางสาวภัสสร  ศรีทอง
14. นางสาวรัชวรรณ  แก้ววิเชียร
15. นางสาวศิริมา  วิสารทลีลาพันธ์
16. นายสิทธิชัย  เต้าแก้ว
17. นางสาวสุดารัตน์  ต๊ะทองด้วง
18. นางสาวอรุณี  คงสัมฤทธิ์
19. นายอุกฤษฏ์  นิลทสุก
20. นายเริงชัย  อิสระ
 
1. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
2. นางประนอม  เพ็งกลั่น
3. นางสาวอมรรัตน์  เตโช
4. นางสาวมาลา  วงษ์นายะ
5. นางสำราญ  ตะวะนิตย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงสมศักดิ์
 
1. นางสาวภัทรา  ยศยิ่ง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตยา  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาลัยทอง
 
1. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
2. นางผกาพร  ตาสว่าง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นายจิรายุุ  มหมนต์เจริญ
2. นางสาวมณีวรรณ  ภักดีอาษา
 
1. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
2. นางผกาพร  ตาสว่าง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถาวร  เพชรหญีต
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  กสิกรเจริญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายกอปรบุญ  จตุรัตนา
2. นายกิตติ  นวลสาลี
3. นายธินรัช  จันทร์แก้ว
4. นายนิติ  แก้ววิลัย
5. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
6. นายวสุรัตน์  มาลาพัสดุ์
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
2. นายณัฐพล  บัวขำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวสิรามล  จันทร์แจ่ม
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรษา  พุ่มดวง
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนิษฐ์  ราชสีห์
2. เด็กหญิงชลลดา  สุโข
3. เด็กชายธนากร  บังเกิดฤทธิ์
4. เด็กหญิงธารทิพย์  คำปู่
5. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์เขียว
6. เด็กชายภราดร  บังเกิดฤทธิ์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  หวังแนบกลาง
8. เด็กหญิงโชติรส  ทิพหา
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรบูรณ์
3. นางสาวชนัดดา  พราหมสนธิ์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คชสาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิริยพร  แก้ววาสี
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วงษ์ขนิษฐ์
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุขเกษม
6. เด็กหญิงศุภิสรา  ไตรยวงค์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรบูรณ์
3. นางสาวชนัดดา  พราหมสนธิ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชลิการ์  ปัญญา
2. นางสาวนัทริกา  มณีเมือง
3. นางสาวนิรชา  สุขภิญโญ
4. นางสาวปาริชาติ  อินทร์ใจดี
5. นางสาววัลธรี  ภักผสม
6. นางสาวสิริลักษณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรบูรณ์
3. นางสาวชนัดดา  พราหมสนธิ์
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุแก้ว
2. นายประวินวิทย์  มาคำ
3. เด็กหญิงปัญญาพร  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงมุทิตา  โมสิงห์
5. เด็กหญิงเมษา  อินทชิต
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญนรี  บุสสี
 
1. Mr.Peter  Nsubuga
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธร  ทองปันดี
 
1. นางวิจิตตรา  สังขะวร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ควรชม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลธร  กุตยา
 
1. นายวรัญญู  วงษ์แหยม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอรรถพงษ์  กนกพรเวโรจน์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กิจจตุรพรชัย
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติโชดก   ดวงดี
2. นายก้องภพ  โล่สิริเจริญ
3. นายจักรพงศ์  แดงหนู
4. นางสาวจุฑาทิพย์  รูปชัยภูมิ
5. นางสาวชนิกา  เพชรไพรโรจน์
6. นายธนวัฒน์  พรหมโชติ
7. นายปฏิภาน  ไทยนันทน์
8. นางสาววิมลฑา  คำปัญญา
9. นางสาวอภิญญา  อุ้ยคำ
10. นายอานุภาพ  เอี่ยมเย็น
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพช  วิมาโน
3. นายวราพล  เปรินกุล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  สระสิงห์โห
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงณิชากานต์  เย็นเหลือ
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
2. นางสาวอัยรินทร์  ประกิ่ง
3. นางสาวเพ็ญภัสสร  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรอรรจภ์  เอื้อสัมฤทธิผล
2. เด็กหญิงอชิรญา  สีสวาด
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  โมสิงห์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ยี่สุ่นแย้ม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระเจต  ทานะธรรม
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ผสม
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรรัตน์  เทพภักดี
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณพุฒ
 
1. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องสกุล  โล่สิริเจริญ
2. เด็กชายธนภูมิ  ชื่นนิยม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  เคยบรรจง
2. นายสิทธิพล  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติณัชชา  สุขวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์แจ่ม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตพร  งิ้วงาม
2. นายณัฐวุฒิ  ทุมรัตน์
3. นายปิยญัฐ  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กลั่นตา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เมืองงาม
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองเกตุ
3. เด็กหญิงนิภา  กนิษฐสุนทร
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสวงวาว
6. เด็กหญิงอารี  นาคเสวก
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  รัตเนตร
2. นางสาวณัฐชา  อินถา
3. นางสาวณัฐนันท์  วิลัยวัฒน์
4. นางสาวณัฐพร  เอี่ยมบัว
5. นายธนชล  จั่นเสือ
6. นางสาวมณฑิรา  พงศ์พยัคฆ์
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บัพพา
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  นุชนาบี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรพร  เพิ่มสวัสดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  เสนกล่ำ
3. นางสาวอภิสรา  ทำทอง
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนุจจรินทร์  หิตปราณีต
3. เด็กหญิงอักษราภัค  อมาตยกุล
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ฟักน่วม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญตา  พูลมา
2. นางสาวชลิตา  วาดไธสง
3. นางสาวเบญญาภา  แก้วตุมตา
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ฟักน่วม
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงนัฐลดา  หาญเพ็ชร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณพีรา  อ้นฟอง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ภู่ทอง
3. นางสาวรุ่งธิชา  โพธิ์สาขา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์