สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวมณฑกานต์  มณีแดง
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ตันอารี
2. เด็กหญิงศรันย์พร  อาศัยบุญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีสีดา
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทัพพระจันทร์
2. นางโชติกา  ศิลาพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูอรุณ
2. เด็กหญิงนันทิตา  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ทุนนาน
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายจิตตวีร์  วงศ์หมากเห็บ
2. เด็กชายปิยะ  ฮีมินกุล
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเมษา  อินทชิต
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  พวงกุหลาบ
 
1. Mr.Peter  Nsubuga
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองรับใบ
 
1. นางสาวนัยนา  ทัพศาสตร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  แจ่มนาม
2. นางสาวปฏิญญา  แสงสังข์
3. นางสาวพัชราภรณ์  กิ่งโก้
4. นางสาวระพีพรรณ  แก้วกมล
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพหา
 
1. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
2. นางสาวเบญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสดานันท์  อาศัยบุญ
2. เด็กชายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวกวิตา  โคตะโน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  สุขการค้า
2. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนละมัย
 
1. นางณิชารีย์  เทียมรักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอดิสร  เปี่ยมวัฒนา
2. เด็กชายโสภณัฐ  อัศวภูมิ
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรวิช  แซ่เฮ้ง
2. นายอรรถวุฒิ  สุขอนนท์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายกฤษฎ์  ตันสุวรรณ
2. นายวิศิลป์ชัย  ใจชื่น
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร