สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  เนียมศรี
2. นางสาววิภาพร  เพ็งเสงี่ยม
3. นายเจนณรงค์  เลิศทะเสมา
 
1. นางวิลาวรรณ  หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวอรรัมภา  คำนูเอนก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายประสงค์  รวมทรัพย์
2. นายพงศธร  ท้วมจันทร์
3. นายสุภชัย  มอยฟู
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  อุดมพิทยาธร
 
1. นายเสกวิทย์  มุสิก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชนาท  คำมี
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญทัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายจักรพงษ์  ดอกพุฒ
2. นายเรืองยศ  ศรีอนงค์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ