สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิณห์วรา   แจ่มปัญญา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ร้อยคำ
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิรประภา  เบียดขุนทด
2. นางสาวศิรินภา  รอดวงษ์
 
1. นางสาวปิยพร  เจริญมั่นคง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโชคตระกูล  แก้วเมือง
 
1. นายธวัชชัย  สิงหฤกษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 4 1. นายจักก์พัฒนา  แสงประดิษฐ์
 
1. นายอาคม  โชติกพานิชย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายธนะพงษ์  ประวิงรัตน์
 
1. นางสาวปุณยนุช  รัตนกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวศิน  พรหมสร
 
1. นางรวิวรรณ์  เดชเกตุ