สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  มะลิลัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  บุญทวี
 
1. นางอนงค์  ด่านเวชนุเคราะห์
2. นางสาวประนิตฏา  พวงมาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูโสดาล
2. เด็กชายสุรชัย  แสนสมศักดิ์
3. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วนิ่ม
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ราชปุ่ม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุยานี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายสุทธิพงษ์    สีหวงษ์
 
1. นายภาคภูมิ  เพ็งมูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.91 ทอง 9 1. เด็กหญิงวัลยา  คงมี
2. เด็กชายเมธายท์  คำมะตะสีลา
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.13 ทอง 7 1. นายธีรพงษ์  มีแสง
2. นางสาวนพมาศ  แก้วจุลพัฒน์
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายก้องภพ  งามวงษ์
2. นายสุภสันต์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
2. นางสาวนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือแก้ว
2. นางสาวกฤษณา  สาครพงษ์
3. เด็กหญิงกัณนิกา  เพ็ญริยะ
4. นายกัมพล  เปียทอง
5. เด็กชายคณิศร  บัวทอง
6. เด็กชายชัชนันท์  หวังกรองทอง
7. นางสาวชัชลาลัย  กวีธรรม
8. นางสาวชุลีพร  พันเถื่อน
9. เด็กชายฐิติกร  เพิ่มสวัสดิ์
10. นางสาวณิชกานต์  ชื่นภิรมย์
11. เด็กชายธนะชัย  เพ็งชัยสิน
12. เด็กชายธีรนนท์  เพ็งชัยสิน
13. นางสาวปัฐมาวดี  บ่อโทนดำ
14. นายพัชรพงษ์  แก้วไพฑูรย์
15. เด็กชายภูวดินทร์  จันทราช
16. นายมณฑล  ทศธรรม
17. เด็กหญิงรุจิฎากรณ์  อนันตโรจน์
18. นางสาวรุ่งเรือง  ใจเร็ว
19. นางสาวลัดดาวัลย์  พวงมาลี
20. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
21. เด็กชายวรโชติ  ทองรัตน์
22. เด็กชายวิริยะ  ปัญญา
23. นางสาวสมพร  หมื่นสท้าน
24. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสงสว่าง
25. นายสุทธิพงษ์   สีหะวงษ์
26. นางสาวสุนิสา  เขียวมุข
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
28. นางสาวหทัยทิพย์  เวียสุวรรณ
29. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงรัตนะ
30. เด็กหญิงอภิญญา  บุญธีร์
31. เด็กหญิงอัญชณา  พงษ์สีดา
32. นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว
33. นายเกษม  กลิ่นหอม
34. นางสาวเจตสุภา  หนูท้าว
35. เด็กชายเจษฎา  เพ็งชัยสิน
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   สีดารอด
2. เด็กหญิงมนัญชยา   ท้าวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา   โททำ
4. เด็กหญิงวาสนา   คำเรือ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไตรพรหม
6. เด็กหญิงอรษา   โพธิ์พิมลพัฒน
7. เด็กหญิงอัจฉรียา   ชื่นบุญ
8. เด็กหญิงเจษณี   สาครแก้ว
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่นสท้าน
2. เด็กชายศิลปชัย    เมี้ยนใจบุญ
3. เด็กหญิงสุนิสา   มะลิลัย
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรากร   คนหลัก
2. เด็กหญิงสุณัฐชา   อ่อนพูล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ตุรงค์เรือง
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันต์   บุดดะกาศ
2. นางสาววรรัตน์   สุขประเสริฐ
3. นางสาววัชรี   มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา